Tietosuoja ja tietoturva Suomen Diakoniaopistossa

Suomen Diakoniaopistossa noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia. Tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta huolehtiminen on osa Suomen Diakoniaopiston toimintaa.

Tietoturvallisuus tarkoittaa tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen turvaamista, mutta se sisältää myös suullisessa ja kirjallisessa muodossa oleva tiedon käsittelyn, siirtämisen ja säilyttämisen. Tietosuoja tarkoittaa henkilön yksityisyyden suojaamista ja henkilötietojen asianmukaista käsittelyä.

Jokainen Suomen Diakoniaopiston työntekijä ja opiskelija vastaavat omalta osaltaan tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteuttamisesta noudattamalla annettuja tietoturva- ja tietosuojaohjeita.

Tietosuojaselosteet

Suomen Diakoniaopiston tehnyt eri rekistereistä ja käsittelytoimista tietosuojaselosteita. Tietosuojaselosteissa on tarkemmin kuvattu kys. rekisteriin kerättäviä tietoja ja niiden käsittelyä.

Periaatteet henkilötietojen käsittelyssä ja keräämisessä

Henkilötietojen kerääminen perustuu lainsäädäntöön, henkilön suostumukseen, sopimukseen tai muuhun laissa määriteltyyn perusteeseen. Henkilötietoja käsitellään vain kyseiseen käyttötarkoitukseen ja niin kauan, kuin se on tarpeellista.

Henkilöt tiedot saamme suoraan opiskelijoilta tai asiakkailta, viranomaisilta tai muilta julkishallinnon toimijoilta. Opiskeluaikana opiskelijoista syntyy mm. tietoa opintosuorituksista, arvioinnista ja henkilökohtaisista opiskelusuunnitelmista. Opiskelijahallintojärjestelmän verkkopalvelussa Wilmassa  on  eri lomakkeilla kerrottu, mitä tietoja kerätään ja mihin tietoja siirretään.

Tietojen oikeellisuus pyritään varmistamaan. Opiskelijat vastaavat osaltaan omien henkilötietojen päivittämisestä ja niiden oikeellisuudesta.

Henkilötietoja Suomen Diakoniaopisto luovuttaa vain laissa mainituilla perusteilla ja laissa mainituille luovutuksen saajille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä opiskelijalla tai asiakkaalla on oikeus pyytää Suomen Diakoniaopistolta häntä itseä koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Suomen Diakoniaopisto ei kuitenkaan voi poistaa henkilötietoja, joita Suomen Diakoniaopisto käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella tai joihin on muu säilyttämisvelvoite.

 

Ladattavat tiedostot

Opiskelijahallintojärjestelmän selosteet –  Rekisteri- ja tietosuojaseloste (PDF)
Rekisteritietojen tarkistuspyyntö – Tietojen tarkistuspyyntö (PDF)
Rekisteritietojen oikaisupyyntö – Tietojen oikaisupyyntö (PDF)