Tietosuoja ja tietoturva Suomen Diakoniaopistossa

Suomen Diakoniaopistossa noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia. Tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta huolehtiminen on osa Suomen Diakoniaopiston toimintaa.

Tietoturvallisuus tarkoittaa tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen turvaamista, mutta se sisältää myös suullisessa ja kirjallisessa muodossa oleva tiedon käsittelyn, siirtämisen ja säilyttämisen. Tietosuoja tarkoittaa henkilön yksityisyyden suojaamista ja henkilötietojen asianmukaista käsittelyä.

Jokainen Suomen Diakoniaopiston työntekijä ja opiskelija vastaavat omalta osaltaan tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteuttamisesta noudattamalla annettuja tietoturva- ja tietosuojaohjeita.

Tietosuojaselosteet

Suomen Diakoniaopiston tehnyt eri rekistereistä ja käsittelytoimista tietosuojaselosteita. Tietosuojaselosteissa on tarkemmin kuvattu kys. rekisteriin kerättäviä tietoja ja niiden käsittelyä.

Periaatteet henkilötietojen käsittelyssä ja keräämisessä

Henkilötietojen kerääminen perustuu lainsäädäntöön, henkilön suostumukseen, sopimukseen tai muuhun laissa määriteltyyn perusteeseen. Henkilötietoja käsitellään vain kyseiseen käyttötarkoitukseen ja niin kauan, kuin se on tarpeellista.

Henkilöt tiedot saamme suoraan opiskelijoilta tai asiakkailta, viranomaisilta tai muilta julkishallinnon toimijoilta. Opiskeluaikana opiskelijoista syntyy mm. tietoa opintosuorituksista, arvioinnista ja henkilökohtaisista opiskelusuunnitelmista. Opiskelijahallintojärjestelmän verkkopalvelussa Wilmassa  on  eri lomakkeilla kerrottu, mitä tietoja kerätään ja mihin tietoja siirretään.

Tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus pyritään varmistamaan. Opiskelijat vastaavat osaltaan omien henkilötietojen päivittämisestä ja niiden oikeellisuudesta. Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot lakien ja viranomaisohjeiden edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja Suomen Diakoniaopisto luovuttaa vain laissa mainituilla perusteilla ja laissa mainituille luovutuksen saajille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Suojaamme sinuun liittyvät tiedot tehtäväperusteisin ja henkilökohtaisin käyttöoikeuksin.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus tietojen tarkistamiseen: Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoa sinusta olemme tallentaneet.
  • Oikeus tietojen korjaamiseen: Sinulla on oikeus pyytää tietojen korjausta.
  • Oikeus kieltää tietojen käyttö: Voit myös lainsäädännön perusteella kieltää tietojesi käytön
  • Oikeus tietojen poistamiseen: Voit myös pyytää tietojen poistamista.
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Voit tietyissä tilanteissa vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Suomen Diakoniaopisto ei kuitenkaan voi poistaa henkilötietoja, joita Suomen Diakoniaopisto käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella tai joihin on muu säilyttämisvelvoite.

Ladattavat tiedostot

Opiskelijahallintojärjestelmän selosteet –  Rekisteri- ja tietosuojaseloste (PDF)
Rekisteritietojen tarkistuspyyntö – Tietojen tarkistuspyyntö (PDF)
Rekisteritietojen oikaisupyyntö – Tietojen oikaisupyyntö (PDF)

Arpajaisia koskeva tietosuojaseloste – Tietosuojaseloste_ arpajaiset ja kilpailut (PDF)