Tarjoamme kolmiportaisen koulutuspaketin, joka on suunnattu hoitotyötä tekeville, työssään kuolevia kohtaaville ammattilaisille. Koulutus antaa valmiuksia saattohoidon toteuttamiseen, kehittämiseen ja asiantuntijana toimimiseen.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti lähi-, verkko- ja etäopiskelua hyödyntäen. Koulutus toteutetaan kolmivaiheisesti siten että portaalta toiselle siirtyminen edellyttää edellisen tason sisällön hallintaa. Koulutuksien kokonaiskestot ovat: 1. osaamistaso 4 kk, 2. osaamistaso 4 kk ja 3. osaamistaso 5 kk.

Saattohoitokoulutus on rakennettu Hyvä saattohoito Suomessa (STM 2010), EAPC:n (Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistys) laatiman palliatiivisen hoidon opetussuunnitelmasuosituksen, Vanhustyön erikoisammattitutkinnon kuolevan potilaan hoitaminen tutkinnon osan perusteiden pohjalta.

Tällä hetkellä toteutamme saattohoidon koulutusta työyhteisöille.

Saattohoidon arki ja pyhä, osaamistasot

Ammatillisen täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittanut 

 • tietää lääkehoidon ja kivunhoidon perusteet  
 • hyödyntää moniammatillisen työryhmän osaamista saattohoidon suunnittelussa ja oirehoidon toteutuksessa 
 • käyttää tarkoituksenmukaisesti saattohoitoon vakiintuneita käsitteitä 
 • perustelee monipuolisesti toimintaansa tiedoilla saattohoidon periaatteista, suosituksista, säädöksistä ja laista 
 • toimii aktiivisesti ja voimavaralähtöisesti yhteistyössä saattohoitopotilaan, hänen läheistensä ja lähiyhteisön kanssa 
 • osoittaa empaattisesti kuolevan ihmisen kohtaamisessa arvostusta, aitoutta ja ymmärrystä 
 • tunnistaa luotettavasti kuoleman merkit 
 • ohjaa läheisiä toimimaan kuolemaan liittyvien käytännön asioiden hoidossa  
 • tunnistaa oman ammatillisen kehittymisvaiheensa koskien saattohoitotyötä; osaa arvioida toimintaansa realistisesti ja asettaa itsenäisesti oppimistavoitteita 

Ammatillisen täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittanut 

 • on syventänyt lääkehoidon osaamista kuolevan hoidossa 
 • tukee asianmukaisesti kuolevan ihmisen sosiaalisia ja monikulttuurisia tarpeita 
 • osaa käyttää ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa hyväksi draamaa, läsnäoloa, rohkaisua, iloa ja huumoria 
 • ohjaa kannustavasti kuolevan ihmisen läheisiä kokonaishoidon toteuttamisessa ja sen muutoksissa 
 • ymmärtää toivon ja henkisen hoitotyön merkityksen ja osaa soveltaa sitä kuolevan ihmisen kokonaishoidossa 
 • osaa huomioida kuolevan ihmisen sairauksiin liittyviä erityispiirteitä 
 • soveltaa työssään tietoa kriisi- ja suruteorioista sekä luopumisprosessista 
 • on perehtynyt saattohoidon vapaaehtoistyöhön ja sen merkitykseen kuolevan ihmisen kokonaisvaltaisessa hoidossa 
 • kykenee arvioimaan ammatillista osaamistaan kuolevan ihmisen hoitajana aloittelijasta asiantuntijaksi 
 • tiedostaa saattohoitotyön eettisen kuormittavuuden ja pyrkii toiminnallaan tunnistamaan kuormittavuuden merkit 

Ammatillisen täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittanut 

 • uudistaa omaa saattohoitotyön osaamistaan yksilöllisen kehittymissuunnitelman mukaisesti niin, että se tukee kasvua saattohoitotyön asiantuntijaksi 
 • toimii saattohoitotyön asiantuntijana pystyen tunnistamaan saattohoitoon liittyviä ongelmia ja pyrkien tehokkaasti ratkaisemaan niitä 
 • tiedostaa saattohoitoon liittyvät eettiset kysymykset 
 • kykenee arvioimaan ja kehittämään saattohoitotyötä 
 • osaa soveltaa omaa asiantuntijuuttaan kuolevan ihmisen kokonaisvaltaisessa hoidossa hyödyntäen omaa tietoperustaansa esim. lääkehoidosta ja draamasta  
 • on osallistunut itse koulutuksen aikana työnohjaukseen