Tarjoamme kolmiportaisen koulutuspaketin, joka on suunnattu hoitotyötä tekeville, työssään kuolevia kohtaaville ammattilaisille. Koulutus antaa valmiuksia saattohoidon toteuttamiseen, kehittämiseen ja asiantuntijana toimimiseen.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti lähi-, verkko- ja etäopiskelua hyödyntäen. Koulutus toteutetaan kolmivaiheisesti siten että portaalta toiselle siirtyminen edellyttää edellisen tason sisällön hallintaa. Koulutuksien kokonaiskestot ovat: 1. osaamistaso 4 kk, 2. osaamistaso 4 kk ja 3. osaamistaso 5 kk.

Saattohoitokoulutus on rakennettu Hyvä saattohoito Suomessa (STM 2010), EAPC:n (Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistys) laatiman palliatiivisen hoidon opetussuunnitelmasuosituksen, Vanhustyön erikoisammattitutkinnon kuolevan potilaan hoitaminen tutkinnon osan perusteiden pohjalta.

Saattohoidon arki ja pyhä, osaamistasot

Ammatillisen täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittanut 

 • tietää lääkehoidon ja kivunhoidon perusteet  
 • hyödyntää moniammatillisen työryhmän osaamista saattohoidon suunnittelussa ja oirehoidon toteutuksessa 
 • käyttää tarkoituksenmukaisesti saattohoitoon vakiintuneita käsitteitä 
 • perustelee monipuolisesti toimintaansa tiedoilla saattohoidon periaatteista, suosituksista, säädöksistä ja laista 
 • toimii aktiivisesti ja voimavaralähtöisesti yhteistyössä saattohoitopotilaan, hänen läheistensä ja lähiyhteisön kanssa 
 • osoittaa empaattisesti kuolevan ihmisen kohtaamisessa arvostusta, aitoutta ja ymmärrystä 
 • tunnistaa luotettavasti kuoleman merkit 
 • ohjaa läheisiä toimimaan kuolemaan liittyvien käytännön asioiden hoidossa  
 • tunnistaa oman ammatillisen kehittymisvaiheensa koskien saattohoitotyötä; osaa arvioida toimintaansa realistisesti ja asettaa itsenäisesti oppimistavoitteita 

Ammatillisen täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittanut 

 • on syventänyt lääkehoidon osaamista kuolevan hoidossa 
 • tukee asianmukaisesti kuolevan ihmisen sosiaalisia ja monikulttuurisia tarpeita 
 • osaa käyttää ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa hyväksi draamaa, läsnäoloa, rohkaisua, iloa ja huumoria 
 • ohjaa kannustavasti kuolevan ihmisen läheisiä kokonaishoidon toteuttamisessa ja sen muutoksissa 
 • ymmärtää toivon ja henkisen hoitotyön merkityksen ja osaa soveltaa sitä kuolevan ihmisen kokonaishoidossa 
 • osaa huomioida kuolevan ihmisen sairauksiin liittyviä erityispiirteitä 
 • soveltaa työssään tietoa kriisi- ja suruteorioista sekä luopumisprosessista 
 • on perehtynyt saattohoidon vapaaehtoistyöhön ja sen merkitykseen kuolevan ihmisen kokonaisvaltaisessa hoidossa 
 • kykenee arvioimaan ammatillista osaamistaan kuolevan ihmisen hoitajana aloittelijasta asiantuntijaksi 
 • tiedostaa saattohoitotyön eettisen kuormittavuuden ja pyrkii toiminnallaan tunnistamaan kuormittavuuden merkit 

Ammatillisen täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittanut 

 • uudistaa omaa saattohoitotyön osaamistaan yksilöllisen kehittymissuunnitelman mukaisesti niin, että se tukee kasvua saattohoitotyön asiantuntijaksi 
 • toimii saattohoitotyön asiantuntijana pystyen tunnistamaan saattohoitoon liittyviä ongelmia ja pyrkien tehokkaasti ratkaisemaan niitä 
 • tiedostaa saattohoitoon liittyvät eettiset kysymykset 
 • kykenee arvioimaan ja kehittämään saattohoitotyötä 
 • osaa soveltaa omaa asiantuntijuuttaan kuolevan ihmisen kokonaisvaltaisessa hoidossa hyödyntäen omaa tietoperustaansa esim. lääkehoidosta ja draamasta  
 • on osallistunut itse koulutuksen aikana työnohjaukseen