ELO-D® menetelmällä havainnoidaan muistisairaan ihmisen elämänlaatua ja siitä saadun palautteen pohjalta edistää ja tukea muistisairaan ihmisen arjen mielekkyyttä ja osallisuutta.

Havainnointimenetelmässä yksikön ulkopuolinen havainnoija havainnoi kuuden tunnin ajan yksikön yhteisissä tiloissa olevien asukkaiden hyvinvointia ja toimintaa. Havainnoija koodaa viiden minuutin aikajaksoissa eri toimintaluokkia, asukkaiden hyvinvoinnin ilmaisuja, liikkumista ja hoitajakontakteja. Lisäksi havainnoija kirjaa laadullisia havaintoja erilaisista tilanteista, joilla on merkitystä asukkaiden hyvinvoinnin kannalta.

Havainnoinnin tulokset toimivat työyksikön kehittämisen pohjana: Työyksikön jäsenille järjestetään kolme tuntia kestävä palautetilaisuus, jossa havainnoinnin tulokset esitellään ja käydään yhteistä keskustelua asukkaiden elämänlaadusta. Palautetilanteen tarkoitus on lisätä ymmärrystä asukkaiden arjesta, hyvinvoinnista sekä kokemuksista, tunteista ja tarpeista. Palautetilaisuudessa pohditaan ratkaisuja asukkaiden elämänlaadun lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi. Yksikkö saa tuloksista kirjallisen palauteraportin.

Elo-D® havainnointimenetelmä on tuotesuojattu ja vain havainnointimenetelmän käyttöön kouluttautunut voi toimia menetelmän käyttäjänä.

LISÄTIETOJA JA TARJOUSPYYNNÖT

Asiakkuusvastaava:
Kirsi Myller-Pirinen
050-3103431
kirsi.myller-pirinen@sdo.fi