Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä.

Hän kohtaa asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään, toimintakykyään ja hyvinvointiaan. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan tai potilaan hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista. Hän avustaa ja ohjaa asiakasta ja potilasta hyödyntäen työssään alan monipuolista tietoperustaa.

Lähihoitaja työskentelee moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa. Hän hyödyntää työssään kielitaitoaan ja kulttuurien tuntemustaan. Lisäksi lähihoitaja erikoistuu johonkin seuraavista työelämän alueista: asiakaspalvelu ja tietohallinta, ensihoito, kuntoutus, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, suun terveydenhoito, vammaistyö, vanhustyö  tai jalkojenhoito.

 

LÄHIHOITAJAN TUTKINTO

Ammatillisessa peruskoulutuksessa (peruskoulun tai lukio päättäneet) tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista, yhteisistä tutkinnon osista, vapaasti valittavista tutkinnon osista, osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Näyttötutkintona suorittavat (aikuiset) opiskelijat suorittavat pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, osaamisalan pakollisen tutkinnon osan ja valinnaisen tutkinnon osan.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Opinnot ammatillisessa peruskoulutuksessa (nuorilla) kestävät noin 3 vuotta, ylioppilaspohjalta alle 2 vuotta ja aikuisilla näyttötutkinnon suorittajilla noin 2 vuotta.

Opintojen suorittamisen jälkeen sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

 

Tutustu sosiaali- ja terveysalan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin

LÄHIHOITAJATUTKINNON RAKENNE

Kasvun tukeminen ja ohjaus (20 osp)
Hoito ja huolenpito (30 osp)
Kuntoutumisen tukeminen (20 osp)

Näihin tutkinnon osiin kuuluu kaikkiin sekä tietopohjaisia opintoja että työssäoppimisen jaksot. Tietopohjaa opiskellaan yksilöllisesti ja ryhmässä tutustuen alan perusteisiin ja lainsäädäntöön. Tutkinnon osan arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöissä (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) tai tutkintotilaisuuksissa (näyttötutkinto).

 • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen: äidinkieli/ suomi 2. kielenä, ruotsi, englanti
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen: matematiikka, kemia, fysiikka ja tieto- ja viestintätekniikka
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys, liikunta ja terveystieto
 • Sosiaalinen ja kulttuuriosaaminen: kulttuurien tuntemus, taide ja kulttuuri, etiikka, psykologia ja ympäristöosaaminen

Vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta voi vaihdella kampuksittain. 

Osan näistä tutkinnon osista voi suorittaa myös verkkopohjaisena, jolloin ne eivät ole sidoksissa opiskelupaikkakuntaan.

Kaikkialla on tarjolla mahdollisuus seuraaviin:

 • Kansaivälinen toiminta
 • Lukio-opinnot

Helsingin kampuksella on valittavana myös seuraavia valinnaisia kokonaisuuksia:

 • Diakonia ja vapaaehtoistyö
 • Lapsi- ja perhetyö
 • Liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen

Vapaasti valittavat opinnot tukevat ammattitaidon kehittymistä.

Sekä nuorten että aikuisten lähihoitajakoulutuksessa valitaan viimeisenä opiskeluvuotena oma erikoistumisala eri osaamisalavaihtoehdoista, joita SDO:ssa on tarjolla seuraavasti: kuntoutus, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö sekä vanhustyö. Asiakaspalvelu ja tietohallinnan osaamisala on tarjolla tällä hetkellä oppisopimusmuotoisena. Osaamisalaopintoihin voi hakea, kun on suorittanut hyväksytysti lähihoitajakoulutuksen yhteiset ammatilliset opinnot.

Eri toimipisteissä voi toteutua eri osaamisalavaihtoehdot.  Osaamisalaopintojen eri vaihtoehdot  toteutuvat tarpeen mukaan; opiskelijoiden ilmoittautumisten perusteella ja voivat vaihdella eri vuosina. Opikelija voi siirtyä suorittamaan toiselle kampukselle osaamisalaopintoja, jos omalla kampuksella ei toteudu omaa ensisijaista valintaa.

Valinnaiet tutkinnon osat ovat kampuskohtaisia. Niistä voi mahdollisti valita  myös toisella paikkakunnalla tarjottavia osia. Etenkin verkkotoeutuksella toimivat opinnot voi mahdollisuuksien mukaan suorittaa mistä tahansa.

Seuraavia valinnaisia tutkinnon osia on tarjolla kaikilla kampuksilla (* näyttötutkinto mahdollisuus):

 • Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen*
 • Vanhusten kotihoito ja huolenpito*
 • Yritystoiminnan suunnittelu*
 • Maailmankansalaisuus

Helsingin Alppikadun kampuksella:

 • Kansalaistoiminta ja yhteisötyön menetelmät
 • Aktiivinen kansalaisuus ja vapaaehtoistoiminta
 • Luovan toiminnan menetelmät lähihoitajan työssä

Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös tutkinnon osan  Diakoniaopistossa järjestettävistä ammatti*- tai erikoisammattitutkinnoista*. Lisäksi valinnaisen tutkinnon osan voi valita lukio-opinnoista, toisesta ammatillisesta perustutkinnosta tai ammattikorkeakouluopinnoista (ei näyttötutkinto-opiskelijat).

Lähihoitajan osaamisalaopinnot

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kouluissa sekä perushoitotehtävissä sairaalassa.

Lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä
 • ottaa huomioon lapsen ja nuoren kasvuympäristön sekä ymmärtää sen merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisten, kouluikäisten sekä nuorten hoitoa ja kasvatusta
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta
 • toimia vastuullisesti, lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti moniammatillisessa työyhteisössä
 • toimia ehkäisevän lastensuojelun periaatteita noudattaen sekä ohjata perheitä tarvittaessa hyödyntämään yhteiskunnan palveluja ja tukitoimia
 • toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön sekä virallisten ohjeiden mukaan, ammattietiikkaa noudattaen

Katso video 

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana mielenterveyden hoitotyössä tai päihdetyössä psykiatrisissa sairaaloissa, päivätoimintakeskuksissa, psykogeriatrisissa yksiköissä, katkaisuhoitoyksiköissä, asumispalveluissa ja asiakkaan kotona.

Mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • luoda luottamuksellisen hoitosuhteen
 • tukea asiakasta, jolla on mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia ja haasteita arkielämässä selviytymisessä
 • käyttää tietojaan ihmisen toimintaa selittävistä teorioista ja persoonallisuuden rakenteista tukiessaan asiakkaan voimavaroja, toimintakykyä, elämänhalua ja sosiaalisia suhteita
 • käyttää luovan ilmaisun taitoja, kuten kielellistä ja kuvallista ilmaisua, musiikkia sekä liikuntaa mielekkään arjen tukemisessa ja vaihtoehtona päihteiden käyttöön
 • tunnistaa psyykkisiä häiriöitä, kuten psykoottiset häiriöt, masennus, ahdistuneisuus, itsetuho, aggressio, anoreksia ja bulimia
 • tunnistaa päihderiippuvuuden aiheuttamia haittoja
 • soveltaa tietojaan hoito- ja kuntoutustyössä
 • annostella ja antaa lääkkeitä ohjeiden mukaan sekä opastaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä
 • noudattaa alaa koskevia säädöksiä ja ammattieettisiä periaatteita ja kehittää omaa työtään

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana hoito- ja huolenpitotehtävissä terveyskeskuksissa, erilaisissa sairaaloissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja asiakkaan kotona.

Sairaanhoitoon ja huolenpitoon erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • toteuttaa suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden perushoitoa ja huolenpitoa laitoksissa sekä kotihoidossa
 • kohdata asiakkaansa yksilöllisesti sekä kohteliaasti
 • luoda hoitosuhteen eri-ikäisiin, kulttuuritaustaltaan ja uskonnoltaan erilaisiin ihmisiin
 • ottaa työssään huomioon asiakkaan sosiaaliset verkostot
 • laatia asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman ja käyttää sitä
 • antaa ensiapua ja toimia elvytystilanteessa
 • perushoidon lisäksi toteuttaa tavallisimpia sairaanhoidon toimenpiteitä sekä sisätautikirurgisten sairauksien hoitotyön toimenpiteitä ja tutkimuksia
 • leikkaukseen valmentavan ja sen jälkeisen hoitotyön menetelmät
 • toimia aseptisesti ja hoitaa kipua
 • annostella ja antaa lääkkeitä ohjeiden mukaan sekä opastaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä
 • tukea asiakkaan kuntoutumista
 • ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä ja hankinnassa
 • käyttää itse ergonomisesti oikeita työtapoja
 • toimia työsuojelumääräysten mukaisesti

Katso video 

Katso video

Vammaistyön osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana vammaisten perushoito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä avohuollon yksiköissä, tuetussa asumisessa, laitoksissa, asiakkaan kotona sekä päivä- ja perhehoidossa.

Vammaistyöhön erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • keskeiset hoito- ja huolenpitotyön taidot
 • hyödyntää tietojaan vammautumisen muodoista ja syistä, lisävammoista ja sairauksista
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja ottaa hänet mukaan asiakkaan omaa hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta koskevaan päätöksentekoon
 • ohjata ja tukea yksilöllisessä tai ryhmämuotoisessa asumisessa ja auttaa asiakasta ruokailuun, ravitsemukseen, asento- ja liikehoitoon sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa
 • laatia hoito- ja palvelusuunnitelman arvioiden asiakkaan avun tarvetta ja selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa
 • tukea asiakkaan kuntoutumista
 • ohjata apuvälineiden hankinnassa ja käytössä sekä käyttää puhetta tukevia ja korvaavia viestintämenetelmiä
 • soveltaa tietojaan oppimisvaikeuksista ja erityisopetuksesta
 • tukea asiakasta työllistymisessä tai suoriutumaan tuetussa ja ohjatussa työssä
 • annostella ja antaa lääkkeitä ohjeiden mukaan ja opastaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä
 • käyttää itse ergonomisesti oikeita työtapoja

Vanhustyön osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla muun muassa kotihoidossa, päivätoiminnassa, palvelutaloissa ja -keskuksissa, dementiayksiköissä, vanhainkodeissa ja sairaaloissa.

Vanhustyöhön erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • ohjata ja tukea vanhusta tai muistisairasta ihmistä hänen päivittäisissä toiminnoissaan ja omaa elämää koskevassa päätöksenteossa
 • tukea vanhuksen tai muistisairaan osallisuutta yhdessä hänen läheistensä ja yhteistyöverkostojensa kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida vanhuksen tai muistisairaan ihmisen toimintakykyä ylläpitävää sekä kuntoutumista edistävää hoitoa ja palvelua
 • ohjata vanhuksia ja muistisairaita sekä heidän läheisiään fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä sekä terveiden elintapojen omaksumisessa
 • käyttää työssään kuntouttavia ja toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä
 • huomioida asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen
 • edistää toiminnallaan asiakkaan hyvää, mielekästä ja turvallista elämää
 • kehittää omaa ammattitaitoaan ja vanhustyötä

Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisalaopinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa julkisella tai yksityisellä sektorilla, esim. päivystys- ja ajanvarauspoliklinikoilla, lääkäriasemilla, terveysasemilla ja sairaaloiden vuodeosastoilla.

Keskeisiä sisältöjä

Hoito- ja huolenpitotyö asiakaspalvelussa

Perehdyt hyvän asiakaspalvelun toimintaperiaatteisiin ja erilaisiin asiakaspalvelutilanteisiin. Perehdyt asiakaskeskeiseen hoitotyöhön vastaanotto- ja poliklinikkatyössä sekä erilaisiin potilasohjaustilanteisiin. Perehdyt sosiaali- ja terveysalan sihteerin työhön.

Syventävä asiakaspalvelu

Opit kohtaamaan haasteellisen asiakkaan vastaanotto- ja polikliinisessa hoitotyössä. Perehdyt verkkopohjaiseen viestintään sekä sosiaali- ja terveysalan tietoteknisiin sovelluksiin, kuten potilashallinto-, laskutus- ja ajanvarausjärjestelmiin. Perehdyt myös tietosuojan, salassapidon ja luottamuksellisuuden periaatteisiin.

Kuntoutuksen osaamisalaopinnot suoritettuasi voit työskennellä esim. terveyskeskuksen vuodeosastolla, asiakkaan kotiympäristössä, päiväsairaaloissa, toiminta- ja työkeskuksissa, palvelukeskuksissa, kuntoutumisyksiköissä, järjestöissä ja kylpylöissä.

Keskeisiä sisältöjä kuntoutuksen koulutusohjelmassa:

Toimintakykyinen ihminen

Perehdyt kuntouttavaan työotteeseen, asiakkaan kohtaamiseen ja kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Opit avustamaan ja ohjaamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja perusliikkumisessa. Opit toimimaan moniammatillisen kuntoutustiimin jäsenenä. Perehdyt vuorovaikutukseen liittyviin tekijöihin sekä vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin ja viestintäteknologiaan. Opit avustamaan vammaisen asiakkaan tasavertaista yhteiskunnallista osallistumista.

Kuntoutujan tukeminen

Perehdyt kuntoutuvan asiakkaan tukemiseen ja ohjaamiseen erilaisissa tilanteissa. Opit asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevien apuvälineiden hyödyntämistä. Opit myös ohjaamaan eri asiakasryhmille sovellettua liikuntaa. Opit rentouttavat tuki- ja liikuntaelimistön kiputilojen hoidot sekä klassisen hieronnan otteet.

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina