Lähihoitaja

Haluatko tehdä arvokasta työtä esimerkiksi lasten kanssa päiväkodissa tai vanhusten parissa palvelukodeissa? Onko sinulla into ja motivaatio hankkia monipuolista osaamista kasvatuksen, hoidon ja kuntoutuksen osa-alueista? Lähihoitajaopinnoissa sinulla on mahdollista tehdä valintoja, joiden avulla suuntaat ja syvennät osaamistasi haluamaasi suuntaan.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Lähihoitaja työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä.

Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä.

Lähihoitajan tärkeää osaamista on myös asiakaslähtöinen palveluohjaus ja tutkinnon suorittanut osaakin hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Lähihoitaja huolehtii potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimii aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtii työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Lähihoitaja työskentelee moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa. Hän hyödyntää työssään kielitaitoaan ja kulttuurien tuntemustaan. Suomen Diakoniaopistossa lähihoitaja erikoistuu johonkin seuraavista työelämän alueista, osaamisaloista:

 • lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • ikääntyvien hoito ja kuntoutus
 • vammaistyö
 • jalkojenhoito

Lähihoitajan tutkintoon voit opiskella Alppikadun, Lahden ja Oulun kampuksilla.

Lähihoitajan tutkinnon rakenne

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Osaamisaloihin sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa ovat

 • kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Nämä kaksi pakollista tutkinnon osaa tulee suorittaa hyväksytysti näytöissä ennen kahden muun osaamisalaan sisältyvän pakollisen tutkinnon osan näyttöjä.

Yhteiset tutkinnon osa ovat

 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lisäksi opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa valinnaisuutta 15 osaamispisteen laajuisesti.

Opinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutustu sosiaali- ja terveysalan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ›

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijan on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote. Lisäksi työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Opiskelijalta edellytetään myös rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48 §.)

Lähihoitajan osaamisalaopinnot

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Lapsen kasvun hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kouluissa sekä perushoitotehtävissä sairaalassa.

Lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä
 • ottaa huomioon lapsen ja nuoren kasvuympäristön sekä ymmärtää sen merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisten, kouluikäisten sekä nuorten hoitoa ja kasvatusta
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta
 • toimia vastuullisesti, lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti moniammatillisessa työyhteisössä
 • toimia ehkäisevän lastensuojelun periaatteita noudattaen sekä ohjata perheitä tarvittaessa hyödyntämään yhteiskunnan palveluja ja tukitoimia
 • toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön sekä virallisten ohjeiden mukaan, ammattietiikkaa noudattaen

Katso video 

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen, 40 osp
Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä, 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana mielenterveyden hoitotyössä tai päihdetyössä psykiatrisissa sairaaloissa, päivätoimintakeskuksissa, psykogeriatrisissa yksiköissä, katkaisuhoitoyksiköissä, asumispalveluissa ja asiakkaan kotona.

Mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • luoda luottamuksellisen hoitosuhteen
 • tukea asiakasta, jolla on mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia ja haasteita arkielämässä selviytymisessä
 • käyttää tietojaan ihmisen toimintaa selittävistä teorioista ja persoonallisuuden rakenteista tukiessaan asiakkaan voimavaroja, toimintakykyä, elämänhalua ja sosiaalisia suhteita
 • käyttää luovan ilmaisun taitoja, kuten kielellistä ja kuvallista ilmaisua, musiikkia sekä liikuntaa mielekkään arjen tukemisessa ja vaihtoehtona päihteiden käyttöön
 • tunnistaa psyykkisiä häiriöitä, kuten psykoottiset häiriöt, masennus, ahdistuneisuus, itsetuho, aggressio, anoreksia ja bulimia
 • tunnistaa päihderiippuvuuden aiheuttamia haittoja
 • soveltaa tietojaan hoito- ja kuntoutustyössä
 • annostella ja antaa lääkkeitä ohjeiden mukaan sekä opastaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä
 • noudattaa alaa koskevia säädöksiä ja ammattieettisiä periaatteita ja kehittää omaa työtään

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana hoito- ja huolenpitotehtävissä terveyskeskuksissa, erilaisissa sairaaloissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja asiakkaan kotona.

Sairaanhoitoon ja huolenpitoon erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • toteuttaa suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden perushoitoa ja huolenpitoa laitoksissa sekä kotihoidossa
 • kohdata asiakkaansa yksilöllisesti sekä kohteliaasti
 • luoda hoitosuhteen eri-ikäisiin, kulttuuritaustaltaan ja uskonnoltaan erilaisiin ihmisiin
 • ottaa työssään huomioon asiakkaan sosiaaliset verkostot
 • laatia asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman ja käyttää sitä
 • antaa ensiapua ja toimia elvytystilanteessa
 • perushoidon lisäksi toteuttaa tavallisimpia sairaanhoidon toimenpiteitä sekä sisätautikirurgisten sairauksien hoitotyön toimenpiteitä ja tutkimuksia
 • leikkaukseen valmentavan ja sen jälkeisen hoitotyön menetelmät
 • toimia aseptisesti ja hoitaa kipua
 • annostella ja antaa lääkkeitä ohjeiden mukaan sekä opastaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä
 • tukea asiakkaan kuntoutumista
 • ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä ja hankinnassa
 • käyttää itse ergonomisesti oikeita työtapoja
 • toimia työsuojelumääräysten mukaisesti

Katso video 

Katso video

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp

Ikääntyvien hoito ja kuntoutus osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla muun muassa kotihoidossa, päivätoiminnassa, palvelutaloissa ja -keskuksissa, dementiayksiköissä, vanhainkodeissa ja sairaaloissa.

Ikääntyvien hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • ohjata ja tukea ikääntyvää tai muistisairasta ihmistä hänen päivittäisissä toiminnoissaan ja omaa elämää koskevassa päätöksenteossa
 • tukea ikääntyvän tai muistisairaan osallisuutta yhdessä hänen läheistensä ja yhteistyöverkostojensa kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyvän tai muistisairaan ihmisen toimintakykyä ylläpitävää sekä kuntoutumista edistävää hoitoa ja palvelua
 • ohjata ikääntyviä ja muistisairaita sekä heidän läheisiään fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä sekä terveiden elintapojen omaksumisessa
 • käyttää työssään kuntouttavia ja toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä
 • huomioida asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen
 • edistää toiminnallaan asiakkaan hyvää, mielekästä ja turvallista elämää
 • kehittää omaa ammattitaitoaan ja ikääntyvien hoitoa ja kuntoutusta

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35, osp
Toimintakysyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä, 40 osp

Vammaistyön osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana vammaisten perushoito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä avohuollon yksiköissä, tuetussa asumisessa, laitoksissa, asiakkaan kotona sekä päivä- ja perhehoidossa.

Vammaistyöhön erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • keskeiset hoito- ja huolenpitotyön taidot
 • hyödyntää tietojaan vammautumisen muodoista ja syistä, lisävammoista ja sairauksista
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja ottaa hänet mukaan asiakkaan omaa hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta koskevaan päätöksentekoon
 • ohjata ja tukea yksilöllisessä tai ryhmämuotoisessa asumisessa ja auttaa asiakasta ruokailuun, ravitsemukseen, asento- ja liikehoitoon sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa
 • laatia hoito- ja palvelusuunnitelman arvioiden asiakkaan avun tarvetta ja selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa
 • tukea asiakkaan kuntoutumista
 • ohjata apuvälineiden hankinnassa ja käytössä sekä käyttää puhetta tukevia ja korvaavia viestintämenetelmiä
 • soveltaa tietojaan oppimisvaikeuksista ja erityisopetuksesta
 • tukea asiakasta työllistymisessä tai suoriutumaan tuetussa ja ohjatussa työssä
 • annostella ja antaa lääkkeitä ohjeiden mukaan ja opastaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä
 • käyttää itse ergonomisesti oikeita työtapoja

Rinnekodin somelähettiläs, meiltä lähihoitajaksi valmistunut Matleena kertoo Ellan haastattelussa lisää vammaistyöstä.

 

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Jalkojenhoitotyössä toimiminen, 40 osp
Jalkojen terveyden edistämisessä toimiminen, 35 osp

Osaamisalan suorittamisen jälkeen voit työskennellä mm. itsenäisenä ammatinharjoittajana, kuntoutuskeskuksissa, hoivakodeissa, palvelutaloissa, kotihoidossa tai sairaaloissa.

Osaamisalan suorittamisen jälkeen osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan jalkojenhoitoa ja suunnitella ja edistää eri-ikäisten jalkaterveyttä. Osaat käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä, materiaaleja ja tuotteita jalkojen terveydenhoidossa ja lääkehoidossa. Osaat arvioida mahdollisuuksiasi toimia jalkojenhoitoyrittäjänä.

Opinnot painottuvat käytännön työn tekemiseen ja sisältävät kaksi työssäoppimisjaksoa. Opinnoissa edellytetään alaan liittyvän hoitovälineistön ja työasun hankintaa. Työvälineet kestävät hyvin hoidettuna vuosikymmeniä.

Valinnaiset tutkinnon osat

Valinnaiset tutkinnon osat ovat kampuskohtaisia. Niistä voi mahdollisti valita  myös toisella paikkakunnalla tarjottavia osia. Etenkin verkkototeutuksella toimivat opinnot voi mahdollisuuksien mukaan suorittaa mistä tahansa.

Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, 15 osp
Jalkojenhoito eri asiakasryhmille, 15 osp
Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen, 15 osp
Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, 15 osp
Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille, 15 osp
Saattohoidossa toimiminen, 15 osp
Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä, 15 osp
Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 15 osp
Yrityksessä toimiminen, 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä
 • Viestintä- ja vuorovaikutus, toisella kotimaisella kielellä
 • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä
 • Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • Työelämässä toimiminen
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • Kestävän kehityksen edistäminen

Opiskelija valitsee yhteisiä tutkinnon osia niin, että pakollisten ja valinnaisten osaamistavoitteiden kanssa osaamispisteiden yhteismäärä on 35.

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Hae opiskelemaan