Lähihoitaja

Tervetuloa opiskelemaan tärkeä ja ihmisläheinen ammatti. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta valmistut lähihoitajaksi. Suomen Diakoniaopisto kouluttaa lähihoitajia Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Löydät avoimet haut hakukalenterista.

Laadukas perustutkinto

Suomen Diakoniaopistossa voit opiskella perustutkinnon, joka antaa sinulle hyvät valmiudet sosiaali- ja terveysalalle. Opiskeluun sisältyy pakollisia tutkinnonosia, joiden jälkeen valitset itseäsi kiinnostavan osaamisalan.

Lisäksi voit syventää osaamistasi esimerkiksi hyvinvointiteknologiassa, vaativan asiakkaan kohtaamisessa tai lääkehoidossa.

Suomen Diakoniaopistossa lähihoitajien koulutuksella on pitkät juuret. Niiden päälle voit rakentaa itsellesi tulevaisuuden osaamista.

Opiskelun aikana opit olemaan olemaan erilaisten ihmisten apuna ja tukena arjessa ja hoidossa. Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia työssä alan arvoperustaa, toimintaohjeita sekä säädöksiä noudattaen.

Opiskeluaika

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tavallisesti opiskelu kestää noin kaksi vuotta. Opiskeluaika on yksilöllinen ja se riippuu esimerkiksi siitä, onko sinulla aiemmin hankittua osaamista.

Lähihoitajan ammatti

Kun Suomen Diakoniaopiston alumneilta ja opiskelijoilta kysytään lähihoitajan ammatin parhaita puolia, monen vastaus on selvä: ihmiset.

Lähihoitajana saat työskennellä ihmisten kanssa ja heidän lähellään. Työ koetaan usein hyvin merkityksellisenä. Muita hyviä puolia ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan monipuolisuus ja mahdollisuus kehittää omaa osaamista.

Kuten Suomen Diakoniaopistossa opiskeleva Heli toteaa:

”Pidän kiehtovana ajatusta, että tässä työssä ei koskaan ole valmis. Voin oppia koko ajan uutta.”

Lähihoitajana voit suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Sinulla on osaamista, jonka avulla teet kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä. Olet asiakaslähtöisen palveluohjauksen ammattilainen. Kielitaidosta ja kulttuurien tuntemuksesta on monikulttuurisessa yhteiskunnassa hyötyä. Näitä taitoja pääset varmasti hyödyntämään myös työssäsi.

Lähihoitajana osaat hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja huolehdit potilas- ja asiakasturvallisuudesta sekä työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista. Osaat toimia aseptisesti ja ergonomisesti.

Työllistyminen ja jatko-opiskelu

Sosiaali- ja terveysala työllistää hyvin. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi palvelukoti, kuntoutusyksikkö, kotipalvelu, terveyskeskus tai sairaala. Lähihoitajana olet tärkeä osa moniammatillisia tiimejä ja verkostoja.

Oppiminen ei pääty valmistumiseen. Perustutkinnon jälkeen voit hankkia lisää osaamista suorittamalla ammatti- tai erikoisammattitutkintoja. Voit myös jatkaa opiskelua ammattikorkeassa tai yliopistossa. Jatkopolkuja korkeakouluissa voivat olla esimerkiksi sairaanhoitajan, sosionomin tai lääkärin opinnot.

Mihin lähihoitaja voi erikoistua? Osaamisalat

Laaja-alaisten valmiuksien lisäksi lähihoitajan koulutuksessa saat erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon vähintään yhdellä osaamisalalla. Voit erikoistua esimerkiksi lasten ja nuorten kasvatukseen ja hoitoon, ikääntyvien hoitoon ja kuntoutukseen, vammaistyöhön, mielenterveys- ja päihdetyöhön tai sairaanhoitoon ja huolenpitoon.

Suomen Diakoniaopistossa voit erikoistua mihin tahansa seuraavista työelämän alueista eli osaamisaloista:

 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Lue alta tarkempaa tietoa lähihoitajan tutkinnosta.

Tutkinnon rakenne

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Osaamisaloihin sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa ovat

 • kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Nämä kaksi pakollista tutkinnon osaa tulee suorittaa hyväksytysti näytöissä ennen kahden muun osaamisalaan sisältyvän pakollisen tutkinnon osan näyttöjä.

Yhteiset tutkinnon osa ovat

 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lisäksi opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa valinnaisuutta 15 osaamispisteen laajuisesti.

Opinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutustu sosiaali- ja terveysalan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ›

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijan on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote. Lisäksi työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Opiskelijalta edellytetään myös rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48 §.)

Lähihoitajan osaamisalaopinnot

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Lapsen kasvun hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kouluissa sekä perushoitotehtävissä sairaalassa.

Lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä
 • ottaa huomioon lapsen ja nuoren kasvuympäristön sekä ymmärtää sen merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisten, kouluikäisten sekä nuorten hoitoa ja kasvatusta
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta
 • toimia vastuullisesti, lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti moniammatillisessa työyhteisössä
 • toimia ehkäisevän lastensuojelun periaatteita noudattaen sekä ohjata perheitä tarvittaessa hyödyntämään yhteiskunnan palveluja ja tukitoimia
 • toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön sekä virallisten ohjeiden mukaan, ammattietiikkaa noudattaen

Katso video 

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen, 40 osp
Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä, 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana mielenterveyden hoitotyössä tai päihdetyössä psykiatrisissa sairaaloissa, päivätoimintakeskuksissa, psykogeriatrisissa yksiköissä, katkaisuhoitoyksiköissä, asumispalveluissa ja asiakkaan kotona.

Mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • luoda luottamuksellisen hoitosuhteen
 • tukea asiakasta, jolla on mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia ja haasteita arkielämässä selviytymisessä
 • käyttää tietojaan ihmisen toimintaa selittävistä teorioista ja persoonallisuuden rakenteista tukiessaan asiakkaan voimavaroja, toimintakykyä, elämänhalua ja sosiaalisia suhteita
 • käyttää luovan ilmaisun taitoja, kuten kielellistä ja kuvallista ilmaisua, musiikkia sekä liikuntaa mielekkään arjen tukemisessa ja vaihtoehtona päihteiden käyttöön
 • tunnistaa psyykkisiä häiriöitä, kuten psykoottiset häiriöt, masennus, ahdistuneisuus, itsetuho, aggressio, anoreksia ja bulimia
 • tunnistaa päihderiippuvuuden aiheuttamia haittoja
 • soveltaa tietojaan hoito- ja kuntoutustyössä
 • annostella ja antaa lääkkeitä ohjeiden mukaan sekä opastaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä
 • noudattaa alaa koskevia säädöksiä ja ammattieettisiä periaatteita ja kehittää omaa työtään

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana hoito- ja huolenpitotehtävissä terveyskeskuksissa, erilaisissa sairaaloissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja asiakkaan kotona.

Sairaanhoitoon ja huolenpitoon erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • toteuttaa suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden perushoitoa ja huolenpitoa laitoksissa sekä kotihoidossa
 • kohdata asiakkaansa yksilöllisesti sekä kohteliaasti
 • luoda hoitosuhteen eri-ikäisiin, kulttuuritaustaltaan ja uskonnoltaan erilaisiin ihmisiin
 • ottaa työssään huomioon asiakkaan sosiaaliset verkostot
 • laatia asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman ja käyttää sitä
 • antaa ensiapua ja toimia elvytystilanteessa
 • perushoidon lisäksi toteuttaa tavallisimpia sairaanhoidon toimenpiteitä sekä sisätautikirurgisten sairauksien hoitotyön toimenpiteitä ja tutkimuksia
 • leikkaukseen valmentavan ja sen jälkeisen hoitotyön menetelmät
 • toimia aseptisesti ja hoitaa kipua
 • annostella ja antaa lääkkeitä ohjeiden mukaan sekä opastaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä
 • tukea asiakkaan kuntoutumista
 • ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä ja hankinnassa
 • käyttää itse ergonomisesti oikeita työtapoja
 • toimia työsuojelumääräysten mukaisesti

Katso video 

Katso video

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp

Ikääntyvien hoito ja kuntoutus osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla muun muassa kotihoidossa, päivätoiminnassa, palvelutaloissa ja -keskuksissa, dementiayksiköissä, hoivakodeissa ja sairaaloissa.

Ikääntyvien hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • ohjata ja tukea ikääntyvää tai muistisairasta ihmistä hänen päivittäisissä toiminnoissaan ja omaa elämää koskevassa päätöksenteossa
 • tukea ikääntyvän tai muistisairaan osallisuutta yhdessä hänen läheistensä ja yhteistyöverkostojensa kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyvän tai muistisairaan ihmisen toimintakykyä ylläpitävää sekä kuntoutumista edistävää hoitoa ja palvelua
 • ohjata ikääntyviä ja muistisairaita sekä heidän läheisiään fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä sekä terveiden elintapojen omaksumisessa
 • käyttää työssään kuntouttavia ja toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä
 • huomioida asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen
 • edistää toiminnallaan asiakkaan hyvää, mielekästä ja turvallista elämää
 • kehittää omaa ammattitaitoaan ja ikääntyvien hoitoa ja kuntoutusta

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35, osp
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä, 40 osp

Vammaistyön osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana esimerkiksi vammaisten asumispalveluissa, työ- ja päivätoimintakeskuksissa, kuntoutusyksiköissä, työhönvalmennuksessa tai perhehoidon yksiköissä.

Vammaistyöhön erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

 • keskeiset hoito- ja huolenpitotyön taidot
 • hyödyntää tietojaan vammautumisen muodoista ja syistä, lisävammoista ja sairauksista
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja ottaa hänet mukaan asiakkaan omaa hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta koskevaan päätöksentekoon
 • ohjata ja tukea yksilöllisessä tai ryhmämuotoisessa asumisessa ja auttaa asiakasta ruokailuun, ravitsemukseen, asento- ja liikehoitoon sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa
 • laatia hoito- ja palvelusuunnitelman arvioiden asiakkaan avun tarvetta ja selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa
 • tukea asiakkaan kuntoutumista
 • ohjata apuvälineiden hankinnassa ja käytössä sekä käyttää puhetta tukevia ja korvaavia viestintämenetelmiä
 • soveltaa tietojaan oppimisvaikeuksista ja erityisopetuksesta
 • tukea asiakasta työllistymisessä tai suoriutumaan tuetussa ja ohjatussa työssä
 • annostella ja antaa lääkkeitä ohjeiden mukaan ja opastaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä
 • käyttää itse ergonomisesti oikeita työtapoja

Rinnekodin somelähettiläs, meiltä lähihoitajaksi valmistunut Matleena kertoo Ellan haastattelussa lisää vammaistyöstä.

 

Valinnaiset tutkinnon osat

Valinnaiset tutkinnon osat ovat kampuskohtaisia. Niistä voi mahdollisti valita  myös toisella paikkakunnalla tarjottavia osia. Etenkin verkkototeutuksella toimivat opinnot voi mahdollisuuksien mukaan suorittaa mistä tahansa.

Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, 15 osp
Jalkojenhoito eri asiakasryhmille, 15 osp
Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen, 15 osp
Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, 15 osp
Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille, 15 osp
Saattohoidossa toimiminen, 15 osp
Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä, 15 osp
Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 15 osp
Yrityksessä toimiminen, 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä
 • Viestintä- ja vuorovaikutus, toisella kotimaisella kielellä
 • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä
 • Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • Työelämässä toimiminen
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • Kestävän kehityksen edistäminen

Opiskelija valitsee yhteisiä tutkinnon osia niin, että pakollisten ja valinnaisten osaamistavoitteiden kanssa osaamispisteiden yhteismäärä on 35.

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Hae opiskelemaan