Yhdessä enemmän 2, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus, OPH

Hankkeen kesto

01.01.2020 - 30.06.2022

Hankkeen tavoitteet

Opetushallituksen laatustartegiahankkeissa on vuosille 2020-2021 neljä painopistettä, joihin Yhdessä enemmän 2 hankkeella on kolmeen tavoitteita.
1) Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
Tavoitteena on vahvistaa ja selkiyttää laadunhallinnan periaatteita ja puitteita sekä laadunhallinnan johtamista Kohti huippulaatua -strategian mukaisesti. Tavoitteena on, että henkilöstöllämme on ymmärrys organisaation laadunhallinnan menetelmistä, laadun tilasta, tavoitteista ja kehittämisestä
2)Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta
Tavoitteena on vakiinnuttaa menettelytavat, joilla saavutetaan parempi laadunhallinta työelämässä oppimisessa ja sitä tukevissa oppimisympäristöissä. Yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa pyrimme jalostamaan ennakointitietoa uudella tavalla koulutuksen tarjonnaksi ja tuotteistamisen perustaksi. Lisäksi tavoitteena on saada ARVO-palautteiden tulokset osaksi arjen asiakaslähtöistä työtä ja jatkuvaa parantamista.
3)Toiminnan selkeät tavoitteet ja tulosten seuranta
Tavoitteena on kehittää mittaristoa, joka kiinnittyy entistä selkeämmin johtamiseen ja toimintaprosessien jatkuvaan parantamiseen. ARVO-palautteiden hyödyntämiseen on käytössä uusia menettelytapoja ja työvälineitä (MFiles, PowerBi). Laadunhallinnan vaikuttavuuden arviointiosaaminen kehittyy vertaisfoorumeissa.

Hankkeen toteutus

Yhdessä enemmän 2 hanke on verkostohanke, jossa kumppaneina ovat Careeria, Ammattiopisto LIVE, Ammattiopisto Spesia, Kiinko, Taitotalo ja Suomen Diakoniaopisto (SDO). SDO toimii hankkeen koordinaattorina. Toteutamme hankkeen aikana 4 vertaisfoorumia hankkeen tavoitteiden teemoilla. Verkostona annamme vertaistukea laadunhallintatyöhön mm. verkostotapaamisissa ja vertaisoppien tietotaitoa jakaen.

Lisätietoja hankkeesta

Kuvaamme prosessit ja laadunhallinnan järjestelmämme menettelytavat koulutuksen järjestäjän valitsemalla tavalla.
Teemme laadunhallinnan käytännöt näkyviksi viestinnän ja sisäisen markkinoinnin keinoin.
Suunnittelemme kokonaisuuden arviointiin (esim. tuloskorteissa hyödynnettäväksi, vertaisfoorumille) muutaman mittarin vertaisarvioinnin ja itsearvioinnin kriteereitä hyödyntäen.
Jatkamme työpaikalla tapahtuvan oppimisen kriittisten pisteiden tunnistamista ja asiakaslähtöisten prosessien kuvaamista/päivittämistä.
Tuotamme omaan organisaatioon ohjeistusta ja materiaalia työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessin eri vaiheisiin (erityisesti työelämän arvioijien ja opiskelijoiden ohjeistuksen ajantasaisuus ja saatavuus).
Vahvistamme ennakointia laadunhallinnan toiminnan lähtökohtana (toimintaympäristön, asiakkaiden ja työelämän muuttuvat tarpeet) ja järjestämme verkoston asiakkaiden, kumppaneiden ja toimijoiden kanssa yhteisen ennakointifoorumin.
Järjestämme vertaisoppiminen työpajan PowerBin hyödyntämisessä tiedolla johtamisen välineenä ja koulutuksen järjestäjän laadunhallinnassa hyödyntäen Puhu johdolle hankkeiden tuotoksia.
Kehitämme mittareita ja seuraamme niiden käytettävyyttä.
Järjestämme vertaisoppimisen työpajan laadunhallinnan itsearvioinnista vertaisarvioinnin kriteerejä hyödyntäen.

Hankkeen tulokset

Hankkeen ja verkoston yhteistoiminnantulokset voidaan kiteyttää tulokseen – Laadunhallinta on integroitu arkityöhön ja se toteutuu läpi organisaation! Olemme rakentaneet hankkeessa paremmin toimivia laadunhallinnan toimintamallejatyöelämässä oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön. Olemme kehittäneet ennakointiin erilaisiatyöelämän yhteistyöfoorumeita ja jalostaneet ennakointitiedon koontitapoja vastavuoroisenkumppanuuden periaatteella eri asiakas- ja sidosryhmien edustajien kanssa. EFQM2020- koulutus vahvisti laadunhallinnasta vastaavien osaamista ja ymmärrystä laadunhallinnan kokonaisuudesta. Verkostossa jaettu PowerBin ja muu tulosinformaation hyödyntäminen osana laadunhallintaa on lisännyt ymmärrystä tulosten esittämisen, näkyvyyden ja viestinnän merkityksestä laatutyön kokonaisuudessa. Erityisesti viestinnän rooli osana laatutyötä vahvistui kahden webinaarinasioista, joissa perehdyttiin laatuviestiennän periaatteisiin, kohderyhmien huomioimiseen ja erilaisten kanavien hyödyntämiseen. Erityisenä lisäarvona tässä hankkeessa on ollut sopivan kokoinen, toimiva ja luottamuksellinen hankeverkosto, joka on mahdollistanut läpinäkyvän osaamisen ja tiedon jakamisen. Tämä on tuottanut jokaiselle organisaatiolle uutta oppimista ja vahvistusta oman laadunhallinnankokonaisuuden kehittämiselle. Hankeverkoston toimijoiden syventynyt ymmärrys on vahvistanut laadunhallinnan prosesseja ja toiminnan suuntaamista.

 

Suomen Diakoniaopisto
Seija Markkanen
seija.markkanen@sdo.fi
+358 44 713 2323