Yhdessä enemmän 1, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.12.2018 - 31.12.2019

Hankkeen tavoitteet

Vuoden 2019 aikana hankeverkostomme uudistuu, YE6 ja LAHKE-verkostot yhdistyvät ja olemme jatkossa Yhdessä Enemmän. Vuosi 2018 on laadunhallinnassa ollut järjestäjäkohtaisten prosessien ja ohjeiden päivittämistä uuden lainsäädännön mukaiseksi. Vuonna 2019 keskitymme enemmän jakamiseen ja toisilta oppimiseen, painotamme:

1)laadunhallintajärjestelmiemme edelleen kehittämistä vastaamaan uuden lainsäädännön tavoitteita ja
2) työpaikalla tapahtuvan koulutuksen laadunhallintaa, niin että työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan toimintatavat ovat työelämän ja opiskelijan kannalta asiakaslähtöiset, selkeät ja tehokkaat

Hankkeen toteutus

Menetelmänä vertaisoppiminen ja järjestämme aihepiiristä työpajat (x2) hankeverkostossa. Livessä, Spesiassa ja Kiinkossa tiedolla johtamisen vahvistaminen, AEL:ssa henkilöstön laadunhallinnan osaamisen kehittäminen verkossa ja yhteisöllisin menetelmin, SDO:ssa toimintajärjestelmän ajantasaistaminen.

Työelämäyhteistyön syventäminen ja vuoropuhelun vahvistaminen toimijaorganisaatioissa, menetelmänä vertaisoppiminen ja työpaja. Parasta-perheen materiaalin jalkauttaminen, LAHKE:n jatkona luodaan verkkopalvelu työpaikkaohjaajille, joka mahdollistaa vertaistuen.

Lisätietoja https://yhdessalaatua.home.blog/

Lisätietoja hankkeesta

Haluamme nostaa hankkeeseen arjen toimijoiden osallisuuden ja yhdessä eteenpäin ja LAHKE-hankkeissa kehitettyjen tiedolla johtamisen käytäntöjen, työelämän yhteistyötapojen ja -verkostojen vahvistamista. Hyödynsaajina hakijaorganisaatioiden työntekijöiden ja opiskelijoiden lisäksi on työelämäkumppanimme prosessien tehostuessa.

Uuden lainsäädännön mukaisen laadukkaan koulutustoiminnan juurruttaminen tapahtuu opettajuuden muutoksen edistämisellä sekä osaavalla asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamisella, jolla edesautetaan onnistuneen, ylivertaisen asiakaskokemuksen muodostumista.

 

Suomen Diakoniaopisto
Seija Markkanen
seija.markkanen@sdo.fi
044 713 2323