Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy, ESR

Rahoittaja

ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankkeen kesto

01.12.2018 - 30.11.2020

Hankkeen tavoitteet

Vamos 2.aste -opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja  pudokkuuden  ehkäisy -hankkeessa rakennetaan yhteistyössä valtakunnallista toimintamallia, jolla pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa  toisen asteen ammatillisten opintojen opiskelijoiden koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämisen riskitekijöitä ja vastaamaan näihin tekijöihin yhdessä kehitettävällä työotteella.

Hankkeen toteutus

Suomen Diakoniaopistossa hanke tavoittaa opiskelijoita sekä tutkintotavoitteisessa että valmentavassa koulutuksessa Helsingin, Lahden ja Oulun kampuksilla.  Suomen Diakoniaopisto on hankkeen osatoteuttaja yhdessä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian sekä Turun ammatti-instituutin kanssa. Hanketta koordinoi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamos-palvelut.

Lisätietoja hankkeesta

Opiskelijoita tuetaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin suorittamaan opinnot päätökseen ja siirtymään kohti työelämää tai jatkopolkuja sekä saatetaan  opinnot keskeyttäneitä  opiskelijoita takaisin opintoihin. Oppilaitoksessa toteutetaan kehittämispilotteja alueellisesti oppilaitoksen tarpeet huomioiden. Kehittämistyöhön tuodaan  oppilaitosympäristöön soveltuvilta osin Helsingin Diakonissalaitoksen  Vamos- palveluissa  kehitettyä toiminta- ja valmennusmallia, jossa korostuu  sosiaalisen vahvistumisen elementit.  Yhteisen kehittämisen kautta luodaan opiskelijan voimavaroja kartuttavaa sekä oppilaitoksen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisäävää toimintakulttuuria. Kehittämistyöhön liittyy olennaisesti vaikuttavuusmallinnukset, jotka tuottavat tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin muutoksesta, opintojen etenemisestä sekä taloudellista analyysia kuvatun  toiminnan ja työotteen  vaikuttavuudesta oppilaitoksissa, kunnissa sekä kansantalouden tasolla.  

Hankkeen tulokset

Vamos 2.aste -hankkeen aikana SDO:ssa mallinnettiin yhteiskehittämisen ja käytännön kokeilujen kautta sisältöjä valtakunnalliseen Kohdaten & kohdentaen! -toimintamalliin. Yhtenä tarvelähtöisenä tuotoksena SDO:ssa mallinnettiin ja testattiin oppilaitoksessa toimivan valmentajan työrooli ja sen joustavien tehtäväsisältöjen sijoittuminen oppilaitoksen organisaatio- ja tukipalvelurakenteissa. Kokemukset olivat hyviä ja tekivät näkyväksi, että erityisesti pienemmillä kampuksilla tällaiselle ketterälle, joustavalle ja olemassa olevia tukirakenteita täydentävälle työroolille on tarvetta ja kysyntää. 140 opiskelijanuorta SDO:ssa otti osaa Vamos 2.aste -hankkeessa toteutettuihin yksilö- ja ryhmävalmennuksiin osana hankkeen kehittämispilotteja aikavälillä 8/2019-10/2020.

Osana Kohdaten & kohdentaen! –toimintamallia hankkeessa tuotettiin myös tiedolla johtamisen välineeksi analyysimalli toisen asteen ammatillisen koulutuksen pudokkuutta ehkäisevien interventioiden kustannusvaikuttavuuden arviointiin. Tämä analyysimalli sisältää kustannusvaikutukset oppilaitosten talouteen, kustannusvaikutukset kunnille ja myös arvion kustannusvaikutuksista julkiseen talouteen. Analyysimallissa huomioidaan, miten ja missä määrin voidaan olettaa, että kustannusvaikutukset ovat seurausta toteutetuista toimista, kuten yksilö- ja ryhmävalmennusmuotoisista tukikeinoista. SDO on ollut aktiivisesti mukana tässä analyysimallin työstämisessä.

Hankkeessa testattiin myös Diakonia-ammattikorkeakoulun (DIAK) asiantuntijan Sakari Kainulaisen kehittämää 3X10D-elämäntilannemittaria palvelutarpeen kartoituksen välineenä ja osana mallinnettujen tukikeinojen vaikuttavuuden arviointia.

Kohdaten & kohdentaen! -toimintamalli löytyy täältä:

https://evermade-hdl.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/20124400/Kohdaten-ja-kohdentaen-toimintamalli-Vamos-2.aste-hanke.pdf

 

Suomen Diakoniaopisto
Miia Nnaemeka
miia.nnaemeka@sdo.fi