Strategiarahoitus 2020: Tieto-osaaminen, OKM

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM

Hankkeen kesto

01.08.2020 - 31.12.2021

Hankkeen tavoitteet

Tavoite on lisätä tieto-osaamista kaikissa sidosryhmissä.

Hankkeen toteutus

Opiskelijaintran rakentaminen ja kehittäminen. Intraan tuodaan yhteisöllisyyttä sosiaalisen median voimin ja hyvinvointia tuetaan monin eri keinoin. Tiedotusta ja viestintää selkiinnytetään helpommaksi ja selkeäksi.
Sivustoon linkittyy myös Tiitus, joka on opiskelijoiden, työnantajien ja henkilöstön yhteinen verkkoalusta, joka tukee opiskelijan osaamisen esittelyä osaamisprofiilin rakentamisella. Opiskelija voi työllistyä opintojen aikana tai valmistumisen yhteydessä.

Lisätietoja hankkeesta

Palautteissa on tullut esille tiedonkulun ja löytämisen haasteet. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemiseksi rakenamme opiskelijaintran selkiyttämään edellä mainittuja haasteita. Opiskelijaintra tukee myös opettajia opiskelijoiden ohjaamisessa. Tarve on kehittää moderneja toimintatapoja.

Hankkeen tulokset

Olemme rakentaneet ja ottaneet käyttöön uusia työkaluja hankkeen aikana. Lisäksi loimme uuden verkkoalustan, opiskelijoiden intranetin, joka on linkitetty myös henkilökunnan intraan. Yhdistämisen seurauksena henkilökuntapuolen intranettiin kehitettiin samalla parannuksia mm. uutisten kohdennuksiin kampuskohtaisesti, jonka seurauksena uutiset ja tiedotteet kohdentuvat oikeille henkilöille ja opiskelijoille, ja näin ollen tieto kulkee paremmin kohderyhmiin. Lisäksi voisi sanoa toiminnanohjauksen kehittyneen. Käyttöön on tullut myös kampuskohtaisia sivuja, joten tiettyä tietoa voidaan rajata helpommin.

Uusi opiskelijaintranet on luonut alustan, joka mahdollistaa yhteisöllisyyden opiskelijoiden, opettajien, ja muun henkilökunnan välillä. Opiskeluhyvinvointiin on panostettu, ja sivuilla näkyykin mm. jumppavideoita ja opiskeluhuolto on helposti löydettävissä. Myös muihin ulkoisiin palveluihin, kuten Tiitukseen, on selkeät polut. Tiedotus ja viestintä on nyt selkeämpää, ja samoja tärkeitä tiedotteita voidaan jakaa sekä opiskelijoille että henkilökunnalle helpommin ja saavutettavammin. Intrat voidaan ladata kätevästi matkapuhelimeen omana sovelluksena, joten tietoon päästään käsiksi useaa eri väylää ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelijoiden intranet, omaSDO, tukee opiskelijoiden yksilöllisten polkujen suunnittelua ja se toimii myös ryhmänohjaajien, opinto-ohjaajien, pedavalmentajien ja muiden henkilöiden työkaluna ohjatessa opiskelijaa.

OmaSDO:n julkaisun jälkeen yli puolet vastaajista (58,8) % oli sitä mieltä, että uusi opiskelijoiden intranet on hieno/hyvä. Noin 38,8 prosenttia oli sitä mieltä, että “ihan ok” ja vain 2,5 prosenttia koki uuden intran huonoksi. Vastaajista 22,5 prosenttia oli henkilökuntaa ja 77,5 % oli opiskelijoita (N=80).
Hankkeen aikana tiedonkulkuun sekä tiedon löytämiseen on tullut helpottavia ratkaisuja ja toimintatapoja, joka osaltaan on helpottanut johtamista ja ohjausta uudessa “etäajassa”.

 

Suomen Diakoniaopisto
Mari Paajanen
mari.paajanen@sdo.fi
+358 50 563 7372