STEA2022 Ak3435 Sovinnon aikuistyö

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kesto

01.01.2022 - 31.12.2022

Hankkeen tavoitteet

Työn, koulutuksen ja palveluiden ulkopuolella oleville yli 30-vuotiaille tarkoitetun sosiaalisesti vahvistavan toiminnan järjestäminen – ryhmätoiminta, yksilötyö, jalkautuva työ, vapaaehtoistoiminta ja Vapauteen valmennus.

PÄÄTAVOITE on tukea ja vahvistaa heikossa asemassa olevien työikäisten osallisuutta ja toimijuutta sekä heidän valmiuksiaan edetä kohti koulutusta ja työelämää.

Tavoite 1: Asiakkaiden kokemus valmiuksistaan toimia ja osallistua ympäröivässä yhteiskunnassa vahvistuu.

Tavoite 2: Asiakkaat kokevat tulevaisuuden suunnitelmiensa kirkastuvan. Asiakkaat ja vapaaehtoiset kokevat saavansa toiminnasta mielekästä sisältöä elämään.

Tavoite 3: Asiakkaiden kokemus työelämävalmiuksistaan vahvistuu toimintaan osallistumisen myötä.

Tavoite 4: Eri väestöryhmät kohtaavat toiminnan kautta.

Hankkeen toteutus

Asiakkaiden turvallisuuden vuoksi avoimet ryhmät voidaan tarvittaessa muuttaa verkossa toteutettavaksi, suljetuiksi ryhmiksi ja/tai ryhmien kokoa voidaan myös pienentää. Tulevana toimintavuonna tarjoamme uutena yksilöasiakastyön ulottuvuutena ratkaisukeskeistä ja intensiivistä yksilöllistä tukea asiakkaillemme.

Täysin uutena toimintamallina alkaa Vapauteen valmennus. Valmennus tarjoaa valvottua koevapautta suorittaville vangille yksilöllistä ja suunnitelmallista tukea, sekä monipuolista ryhmätoimintaa. Valmennuksessa harjoitellaan arjen taitoja, työelämävalmiuksia, löydetään omia voimavaroja, opitaan itsesäätelykeinoja sekä kartoitetaan tulevaisuuden suunnitelmia. Valmennukselle on tarvetta, sillä valvotun koevapauden toimintavelvoitepaikat eivät palvele kaikkia. Monelle vangille tarjotaan päihdekuntoutusta koevapauden toimintavelvoitepaikaksi, ja toisaalta taas pärjäävämmät vangit suorittavat koevapauden työssä tai koulutuksessa.

Lisätietoja hankkeesta

Yksilöohjaus on suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista asiakastyötä, jota tehdään yksin, työparin tai asiakkaan verkoston kanssa joko toimistolla tai jalkautumalla.

Vapauteen Valmennus tarjoaa valvottua koevapautta suorittaville vangille yksilöllistä ja suunnitelmallista tukea, sekä monipuolista ryhmätoimintaa. Valmennuksessa harjoitellaan arjen taitoja, työelämävalmiuksia, löydetään omia voimavaroja, opitaan itsesäätelykeinoja sekä kartoitetaan tulevaisuuden suunnitelmia.

Jalkautuvalla työotteella tavoitellaan erityisesti palveluiden ulkopuolelle pudonneita. Säännöllistä jalkautumista toteutetaan viikoittain Monikeskuksen neuvonta- ja kohtaamispisteellä. Lisäksi jalkautumista toteutetaan säännöllisesti Kontulan lähiöasemalla, Helsingin vankilassa, Kalasataman palvelutorilla sekä tarvittaessa muissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa.

Ryhmätoiminta:

viikoittain Arjen suomea-ryhmä x2, kulttuurikahvila, liikuntaryhmä, kokkausryhmä ja Arjen taidot-ryhmä.

Vapaaehtoiset työntekijät ohjaavat avointa ryhmätoimintaa koordinaattoreiden tuella sekä osallistuvat muihin Sovinnon järjestämiin tilaisuuksiin halutessaan.

 

Suomen Diakoniaopisto
Katariina Hautsalo
katariina.hautsalo@sdo.fi
+358 44 709 7710