STEA2021 Ak3435 Sovinnon aikuistyö

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kesto

01.01.2021 - 31.12.2021

Hankkeen tavoitteet

Työn ja opiskelun ulkopuolisten aikuisten työelämäosallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen kehittämistyöllä, matalan kynnyksen yksilöohjauksella, avoimella ryhmätoiminnalla sekä vapaaehtoistoiminnan koordinoinnilla Helsingissä.

PÄÄTAVOITE on tukea ja vahvistaa heikossa asemassa olevien työikäisten osallisuutta ja toimijuutta sekä heidän valmiuksiaan edetä kohti koulutusta ja
työelämää.

Tavoite 1: Asiakkaiden valmiudet toimia ja osallistua ympäröivässä yhteiskunnassa vahvistuvat.

Tavoite 2: Asiakkaiden tulevaisuudensuunnitelmat selkiytyvät.

Tavoite 3: Asiakkaiden työelämävalmiudet vahvistuvat toimintaan osallistumisen myötä.

Tavoite 4: Eri väestöryhmät kohtaavat toiminnan kautta.

Tavoite 5: Asiakkaat ja vapaaehtoiset kokevat saavansa toiminnasta merkityksellistä sisältöä elämään.

Hankkeen toteutus

Yksilöohjaus on suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista asiakastyötä, jota tehdään yksin, työparin tai asiakkaan verkoston kanssa joko toimistolla tai jalkautumalla.

Jalkautuvalla työotteella tavoitellaan erityisesti palveluiden ulkopuolelle pudonneita. Säännöllistä jalkautumista toteutetaan viikoittain Monikeskuksen neuvonta- ja kohtaamispisteellä. Lisäksi jalkautumista toteutetaan säännöllisesti Kontulan lähiöasemalla sekä tarvittaessa muissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa.

Ryhmätoiminta:

* viikoittain Arjen suomea -ryhmä x3 (Kontula, Vallila ja verkossa), hyvinvointia ja rentoutumista edistävä Tee-tauko-ryhmä, retket lähiympäristöön ja luontoon.

Vapaaehtoiset työntekijät ohjaavat avointa ryhmätoimintaa koordinaattoreiden tuella sekä osallistuvat muihin Sovinnon järjestämiin tilaisuuksiin halutessaan.

Lisätietoja hankkeesta

Avoin ryhmätoiminta, yksilöohjaus, jalkautuva työ ja vapaaehtoistyö.

Hankkeen tulokset

Toiminnassa tavoitetut kohderyhmät: 261 henkilöä

Ryhmätoimintaan osallistuneiden määrä: 118 henkilöä

Vapaaehtoistoimintaan osallistuneita henkilöitä: 14 henkilöä

Jalkautuvan työn kautta tavoitetut: 40 henkilöä

Avoin ryhmätoiminta:
-Luetaan yhdessä -ryhmä Sovinto / 1krt viikko (syys-joulukuu)
-Luetaan yhdessä -ryhmä Kontula / 1 krt viikko (loka-joulukuu)
-Luetaan yhdessä -ryhmä Zoom / 1krt viikko (tammi-joulukuu)
-Avoin asiointi -ryhmä / 1krt viikko (loka-joulukuu)
-Mielen hyvinvointi ja rentoutus -ryhmä / 1 krt viikko (syys-joulukuu)
-Valokuvaa puhelimella -kurssi / 7 tapaamista (loka-joulukuu)
– Pop up ruokaryhmät / 2 krt (marras-joulukuu)

Vapauteen valmennus (tammi-toukokuu):
-Digiryhmä
-Ruokaryhmä
-Desistanssiryhmä
-Liikunta- ja peliryhmä
-Omat vahvuudet ja voimavarat
-Työ ja koulutus

Yksilöohjaus:
Tavoitteellista, pitkäjänteistä ja asiakkaan yksilöllisen tilanteen huomioivaa tukea, palveluohjausta ja verkostoyhteistyötä, tarvittaessa intensiivistäkin tukea.

Vapaaehtoistoiminta:
Vapaaehtoistyöntekijämme osallistuivat ryhmätoimintamme ohjaamiseen ja olivat mukana suunnittelemassa sitä. Vapaaehtoisillamme oli taustallaan työntekijöiden tuki ja mahdollisuus osallistua yhteistyökumppaneidemme koulutuksiin. Järjestimme vapaaehtoisille vuoden 2021 joulukuussa myös virkistyspäivän.

Jalkautuva työ:
Työntekijämme jalkautuivat säännöllisesti yhteistyötahojemme toimipisteisiin (Puhos, Kontulan lähiöasema) tavoittaaksemme kohderyhmiämme mahdollisimman kattavasti.

Mittari 1

Toiminnan tuloksellisuutta kuvaava mittari: Positiivinen muutos asiakkaiden työelämävalmiuksissa

Toiminnalla aikaansaadut tulokset:

Asiakaskysely:
– Oletko oppinut työelämään liittyviä tietoja ja taitoja? (74% kyllä, 26% ei)

Vapaaehtoistoiminnan kysely:
– Ryhmätoiminta vahvistaa osallistujien työelämävalmiuksia (Jokseenkin
samaa mieltä 81,8%, täysin samaa mieltä 9,1%)

Ryhmätoimintojen kysely:
– Opin uutta (Kyllä 94%, ei 6%)

Työntekijäkysely:
– Asiakkaalla on riittävästi tietoa ja ymmärrystä suomalaisesta työelämästä (8)
/ koulutusjärjestelmästä (9)
– Digitaidot (5)
– Asiakkaalla on motivaatiota hakeutua työelämään (7)
(Luvut kuvaavat sitä, kuinka monen asiakkaan kohdalla on tapahtunut
positiivista muutosta ko. asiaan vuoden aikana. Arvioidaan 1krt/kk niiden
asiakkaiden osalta, joilla työelämään hakeutuminen on ollut oleellista ja sitä on
pystytty arvioimaan.)

Mitä asettamaanne tavoitetta mittarilla havaittu tulos edisti? Asiakkaiden työelämävalmiudet vahvistuvat toimintaan osallistumisen myötä.
Miten kysyttiin? Kyselylomakkeella
Kuinka monelta tietoa kerättiin? 247
Kuinka monelta tietoa saatiin? 158

Mittari 2

Toiminnan tuloksellisuutta kuvaava mittari: Positiivinen muutos asiakkaiden toimijuudessa

Toiminnalla aikaansaadut tulokset:

Vapaaehtoistoiminnan kysely:
– Ryhmätoiminta vahvistaa osallistujien yhteiskunnassa toimimista (18% täysin samaa mieltä, 82% jokseenkin samaa mieltä).

Ryhmätoiminnan kysely:
– Opin uutta (kyllä 94%, ei 6%)

Työntekijäarvio:
– Asiakas tuntee palvelujärjestelmän ja osaa toimia itsenäisesti (11)
– Asiakkaalla on realistiset käsitykset omista taidoista ja mahdollisuuksista (9)
– Asiakas on toimintakykyinen (7)
– Asiakas osaa hakea apua (15)
– Asiakas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa (6)
(Luvut kuvaavat sitä, kuinka monen asiakkaan kohdalla on tapahtunut
positiivista muutosta ko. asiaan vuoden aikana. Arvioidaan 1krt/kk niiden
asiakkaiden osalta, joilla toimijuuden vahvistuminen on ollut oleellista ja sitä on
pystytty arvioimaan.)

Mitä asettamaanne tavoitetta mittarilla havaittu tulos edisti? Asiakkaiden valmiudet toimia ja osallistua ympäröivässä yhteiskunnassa vahvistuu.
Miten kysyttiin? Kyselylomakkeella
Kuinka monelta tietoa kerättiin? 167
Kuinka monelta tietoa saatiin? 124

Mittari 3

Toiminnan tuloksellisuutta kuvaava mittari: Positiivinen muutos asiakkaiden osallisuudessa

Toiminnalla aikaansaadut tulokset:

Työntekijäarvio:
– 5 asiakasta on päässyt toiminnan aikana tarvitsemiensa sote-palveluiden pariin (74% ei olennaista)
– 8 asiakasta työllistynyt
– 4 asiakasta päässyt työllistymistä edistävään toimintaan
– 4 asiakasta päässyt kurssille tai koulutukseen
– Asiakas luottaa palvelujärjestelmään (9)
– Asiakkaalla on työ-, opiskelupaikka tai muuta tavoitteellista sisältöä elämässä (10)
(Luvut kuvaavat sitä, kuinka monen asiakkaan kohdalla on tapahtunut
positiivista muutosta ko. asian kohdalla vuoden aikana. Arvioidaan 1krt/kk
niiden asiakkaiden osalta, joilla osallisuuden vahvistuminen on ollut oleellista ja
sitä on pystytty arvioimaan.)

Mitä asettamaanne tavoitetta mittarilla havaittu tulos edisti? Asiakkaiden valmiudet toimia ja osallistua ympäröivässä yhteiskunnassa vahvistuu.
Miten kysyttiin? Kyselylomakkeella
Kuinka monelta tietoa kerättiin? 3
Kuinka monelta tietoa saatiin? 3

Mittari 4

Toiminnan tuloksellisuutta kuvaava mittari: Muutos asiakkaiden tulevaisuuden suunnitelmiin

Toiminnalla aikaansaadut tulokset:

Asiakaskysely:
– Onko toiminnasta ollut apua tulevaisuuden suunnittelussa (kyllä 91%, ei 9%)

Työntekijäarvio:
– Asiakkaalla on realistiset käsitykset omista taidoista ja mahdollisuuksista (9)
– Asiakkaalla on realistisia tulevaisuuden suunnitelmia (8)
– Asiakas on toiveikas tulevaisuuden suhteen (12)
(Luvut kuvaavat sitä, kuinka monen asiakkaan kohdalla on tapahtunut
positiivista muutosta ko. asian kohdalla vuoden aikana. Arvioidaan 1krt/kk
niiden asiakkaiden osalta, joilla tulevaisuuden suunnitelmien kirkastuminen on
ollut oleellista ja sitä on pystytty arvioimaan.)

Mitä asettamaanne tavoitetta mittarilla havaittu tulos edisti? Asiakkaiden tulevaisuuden suunnitelmat kirkastuvat.
Miten kysyttiin? Kyselylomakkeella
Kuinka monelta tietoa kerättiin? 3
Kuinka monelta tietoa saatiin? 3

Mittari 5

Toiminnan tuloksellisuutta kuvaava mittari: Muutos elämän sisällön mielekkyyteen

Toiminnalla aikaansaadut tulokset:

Vapaaehtoistoiminnan kysely:
– Ryhmiin osallistujat saavat toiminnasta mielekästä sisältöä elämäänsä (täysin samaa mieltä 55%, jokseenkin samaa mieltä 45%)
– Olen saanut vapaaehtoistyön kautta mielekästä sisältöä elämääni (täysin samaa mieltä 82%, 18% jokseenkin samaa mieltä)

Asiakaskysely:
– Toiminnasta on ollut minulle hyötyä (kyllä 94%, ei 6%)

Ryhmätoiminnan kysely:
– Ryhmästä oli minulle hyötyä (kyllä 100%, ei 0%)

Työtekijäarvio:
– Asiakas hyötyy toiminnasta (kyllä 94%, ei 6%)

Mitä asettamaanne tavoitetta mittarilla havaittu tulos edisti?

Asiakkaat ja vapaaehtoiset kokevat saavansa toiminnasta mielekästä sisältöä elämään.
Miten kysyttiin? Kyselylomakkeella
Kuinka monelta tietoa kerättiin? 247
Kuinka monelta tietoa saatiin? 158

Mittari 6

Toiminnan tuloksellisuutta kuvaava mittari: Eri taustoista tulevia ihmisiä kohdanneiden osuus

Toiminnalla aikaansaadut tulokset:
Ryhmätoimintojen kysely:
– Tapasin eri taustoista tulevia ihmisiä: (kyllä 94%, ei 6%)

Asiakaskysely:
– Oletko tavannut toiminnan kautta uusia ihmisiä eri taustoista (kyllä 53%, ei 47%)

Vapaaehtoistoiminnan kysely:
– Kohtasin vapaaehtoistoiminnassa eri taustoista tulevia ihmisiä (kyllä 100%, ei 0%)

Mitä asettamaanne tavoitetta mittarilla havaittu tulos edisti? Eri väestöryhmät kohtaavat toiminnan kautta.
Miten kysyttiin? Kyselylomakkeella
Kuinka monelta tietoa kerättiin? 244
Kuinka monelta tietoa saatiin? 155

Yhteenvetoa:

Tulokset ovat yhteen vedettynä positiiviset, eli toiminnalla on päästy asettamiimme tavoitteisiin. Tulosten mukaan 1. yksilöasiakkaiden tulevaisuudensuunnitelmat kirkastuivat, 2.toimintamme toi mielekästä sisältöä asiakkaidemme ja vapaaehtoisten elämään, 3. asiakkaiden valmiudet toimia ympäröivässä yhteiskunnassa ja palveluissa vahvistuivat, 4. asiakkaamme kohtasivat eri taustoista tulevia ihmisiä, 5. asiakkaiden toimijuudessa tapahtui positiivinen muutos ja 6. asiakkaiden työelämävalmiudet vahvistuivat. Tämän tyyppisessä yksilötyössä on usein vaikeaa tuoda esiin kaikkea
asiakkaissa tapahtuvaa muutosta. Haastavissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kohdalla kannatteleva keskusteluapu voi olla hyvinkin merkityksellistä
sen hetkisessä tilanteessa, ja muutos voi näkyä asiakkaan elämässä vasta myöhemmin. Toisaalta joitakin pieniä mutta merkityksellisiä muutoksia on vaikeaa tuoda mittareilla näkyväksi. Usein asiakkaat itse tuovat sanallisesti esiin toimintamme vaikuttavuutta ja sen puolesta puhuvat myös suhteellisen
vakiintunut asiakaskunta sekä hyvin toimiva puskaradio. Monille asiakkaistamme erityisen oleellista on mahdollisuus saada kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä tukea elämän eri osa-alueisiin, jolloin myös muutos voi näkyä useilla eri elämän alueilla ja pitkän ajan kuluessa.

Vuonna 2021 käytetyt tiedonkeräystavat olivat monipuoliset ja helposti käytettävät sekä tietoa saatiin runsaasti. Kaikkea kerättyä tietoa ei voi pitää kuitenkaan 100% luotettavana, esimerkiksi työntekijäarviota, sillä asiakkaissa tapahtunutta muutosta on joskus haastavaa arvioida. Työntekijäarvio on kuitenkin rakennettu sellaiseksi, että siinä on mahdollista jättää täyttämättä kohdat, joita ei voi arvioida. Työntekijäarvion tuloksia tarkastellessa on myös hyvä huomioida, että ne ovat työntekijän subjektiivisia näkemyksiä, eivät asiakkaan omia kokemuksia. Työntekijäarviosta saatavaa muutostietoa on saatu vain niistä asiakkaista, joita on tavattu useamman kerran ja useamman kuukauden aikana. Työntekijäarviota ovat täyttäneet useampi henkilö työntekijävaihdoksesta johtuen. Tarkastelimme seurannan ja arvioinnin tuloksia siitä näkökulmasta, että vaikuttivatko työntekijävaihdokset tuloksiin. Tulokset olivat kuitenkin hyvin yhdenmukaisia, eikä niistä noussut suuria muutoksia. Asiakaskyselyyn vastanneet ovat pääsääntöisesti heitä, jotka ovat sitoutuneet toimintaamme. Usein ne asiakkaat, jotka ovat kadonneet tai käyneet vain kertaluontoisesti, eivät ole vastanneet asiakaskyselyyn. Myös joidenkin asiakkaiden toimintakyky ja kysymysten ymmärtäminen on voinut vaikuttaa arviointiin, vaikka asiakaskysely on tehty selkokielellä ja myös englanniksi. Jalkautuvasta työstä emme keränneet arviointidataa, mutta saimme asiakkailta välitöntä suullista palautetta; monet asiakkaat saivat tarvittavaa apua, kun sitä ei ollut muualla kunnan paveluissa saatavilla ja kokivat sen hyödylliseksi, siitä sanallisesti kiittäen. Vaikka koronatilanne hankaloitti osaltaan asiakastyötä, siitä huolimatta tulosten mukaan työssä onnistuttiin hyvin.

 

Suomen Diakoniaopisto
Katariina Hautsalo
katariina.hautsalo@sdo.fi
+358 44 709 7710