Perusteista Poluille, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus, OPH

Hankkeen kesto

01.01.2021 - 30.06.2022

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen toimien tavoitteena on:
Opiskelijoiden perustaitojen vahvistaminen yhteistyön ja samanaikaisopettajuuden kautta heti opintojen alusta lähtien riittävällä lisätuella.
Yhteisten tutkinnon osien (YTO) suorittamisen joustavuus ja merkityksen hahmottaminen osana ammattitaitoa; sitä kautta opiskelijan sitoutuminen opintoihin ja opintojen ja kurssisuoritusten edistyminen ja läpäisy.
Jatkuvan haun opiskelijoiden YTO-opintojen tasainen jakautuminen opintojen ajalle, YTO-aineiden tuki ammattitaidon saavuttamiselle ja ryhmän tarjoama tuki oppimiselle opintopolun yksilöllisyydestä huolimatta.
Hankekokonaisuuden kuulumisia voi seurata hankeverkoston yhteisestä blogista: https://www.koulutustakuu.fi/pilkahduksia/

Hankkeen toteutus

Hankkeen tavoitteisiin pyritään toimilla, joita ideoidaan aluksi sekä hanketyöryhmissä että oppilaitoksen koko henkilökunnalle tarjottavissa työpajoissa. Yhteiseen ideointi- ja kehittämistyöhön kutsutaan erityisesti ammatillisten aineiden opettajia. Työpajat ovat avoimia myös koko henkilökunnalle.
Alussa toteutettavien ideatyöpajojen jälkeen jatketaan mallien ja yhteistyön kehittelyä erillisissä työryhmissä, jotka paneutuvat kunkin pilotoitavan mallin substanssin mukaisesti.
Mallien kehittämiseen otetaan myös opiskelijat mukaan. Heidän ideoita ja kokemuksia pyritään saamaan mukaan osallistamalla heitä työpajoihin.
Malleja, ideoita ja kokemuksia jaetaan myös valtakunnallisissa verkostokokouksissa. Näin pyritään hyödyntämään hyväksi havaittavia ideoita ja malleja myös oppilaitosten kesken.
Hankkeen päätteeksi kehitetyt mallit jaetaan vapaasti hyödynnettäviksi koko valtakunnassa.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeessa työskentelee henkilökuntaa koko SDO:ssa, sen eri kampuksilla. Hankkeessa toimivat tekevät yhteistyötä työryhmissä, jotka kokoontuvat sekä etäyhteyksillä että kampuskohtaisesti. Työryhmien jäsenet osallistuvat aktiivisesti valtakunnallisen hankeverkoston kokouksiin ja kehittämistoimiin.
Hankkeen aikana pilotoidaan malleja tunnistaa opiskelijoiden perustaitojen taso opintojen alussa ja vahvistaa niitä lisätuella, esimerkiksi OPVA-opintoina. Huomiota kiinnitetään myös verkossa tapahtuvaan lisätukeen ja siinä ohjaamiseen sekä tarjottaviin materiaaleihin.
Yhteisten tutkinnon osien (YTO) tarjontaa kehitetään sillä tavoitteella, että YTO-opintoja integroidaan mahdollisimman paljon itse ammattiin opiskeluun. Sen tavoitteen suunnassa hanketyöryhmät tekevät yhteistyötä ammatillisten aineiden opettajien kanssa: kehittävät yhteis- ja samanaikaisopettajuutta ja opiskelijoille tarjottavia materiaaleja eri tutkintoihin ja tutkinnonosiin. Työelämälähtöisiä pedagogisia ratkaisuja suunnitellaan.
Kehittämistyöllä pyritään vastaamaan erityisesti erilaisilla työelämävaltaisilla opintopoluilla olevien perustaitojen vahvistamiseen, YTO-opintojen suorittamiseen sekä opintojen sujuvoitumiseen ja sitä kautta ammattiin valmistumiseen tavoiteajassa.
Pilotoidut mallit otetaan käyttöön hankkeen jälkeisessä kehittämistyössä SDO:n eri tutkinnoissa ja tutkinnonosissa laajemmin.

Hankkeen tulokset

Opiskelijoiden perustaitoja kyetään vahvistaminen yhteistyön ja samanaikaisopettajuuden kautta heti opintojen alusta lähtien riittävällä lisätuella.
Yhteisten tutkinnon osien (YTO) suorittaminen on joustavaa, suoritustavat tukevat erilaisilla opintopoluilla olevia. Opiskelijat hahmottavat YTO-opinnot osana ammattitaidon kartuttamista. Opiskelijat ovat sitoutuneita opintoihin. Opintojen eteneminen sujuvoituu ja keskeyttäminen vähenee.

 

Suomen Diakoniaopisto
Raisa Lantto
raisa.lantto@sdo.fi
+358 50 312 5662