OsSi – Osaamista sijaishuoltoon, ESR

Rahoittaja

ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankkeen kesto

01.03.2020 - 28.02.2022

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa lastensuojelun sijaishuollon eri toimijoiden osaamista Pohjois-Pohjanmaalla. Tähän päästään kouluttamalla sekä sijaishuoltoa toteuttavien että valvovien tahojen työntekijöitä. Tulevaisuusorientaatio hankkeessa näkyy siten, että hankkeen toimenpiteissä ovat mukana ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opettajat, jotka opettavat tulevaisuuden sijaishuollon työntekijöitä. Opettajien työelämän tilanteen ja siellä tarvittavien taitojen päivityksellä sekä työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä lisäämällä saadaan oppilaitoksiin enemmän työharjoittelupaikkoja ja muuta yhteistyötä käytännön työelämän kanssa. Samalla alueen työnantajat pääsevät kontaktiin uusien, alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa ja oppilaat saavat tietämystä alalla tarjoutuvista työmahdollisuuksistä ja työnantajista. Näin parannetaan työvoiman saantia alalle, joka kärsii jo alueittaisesta työvoimapulasta.

Hankkeen koulutuksilla tuetaan ensisijaisesti lastensuojelulaitosten henkilökunnan ja muiden sijaishuollon toimijoiden ammattitaidon parantamista. Tämä parantaa sijaishuollon laatua ja vaikuttaa välillisesti laitoksiin sijoitettujen nuorten elämään. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on parantaa lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen lasten ja nuorten asemaa ja kannustaa heitä osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämä toteutetaan hankkeen alussa järjestämällä sijoitetuille nuorille nimetön kysely, jossa heidän on mahdollista kertoa yksiköiden epäkohdista ja ohjaajien koulutustarpeista heidän näkökulmastaan. Samankaltainen kysely koulutustarpeista toteutetaan myös yksiköiden ohjaajille.

Hankkeen toteuttamalla henkilökunnan koulutuksella ja parantuneella valvonnalla pyritään siihen, että toimintatavat kehittyisivät avoimempaan suuntaan ja vuorovaikutussuhteet nuorten ja työntekijöiden välillä kehittyisivät käytänteiden ohessa rakentavasti. Täten hanke tukee myös yhdenvertaisuutta ja sosiaalista tasa-arvoa. Hankkeen välilliset hyötyjät ovat kategorisesti erityisen haavoittuvassa asemassa olevia. Hankkeen toiminta edistää heidän asemansa vahvistamista ja lisää heidän tietoisuutta omista oikeuksistaan.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa ovat mukana kaikki Oulun seudun koulutuksenjärjestäjät: Koulutuskuntayhtymä OSAO, Suomen Diakoniaopisto Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy, jotka kouluttavat lasten ja nuorten kasvatukseen ja hoitoon suuntautuvia lähihoitajia tai sosionomeja. Hankkeen päätoteuttajana toimii Koulutuskuntayhtymä OSAO ja muut koulutuksenjärjestäjät toimivat osatoteuttajina.

Hanke toteutetaan yhtenäisellä toimintamallilla, jossa kaikki toteuttajat toimivat saman prosessin mukaisesti neljän eri työpaketin osalta. Toteuttajat tuovat hankkeeseen toisiaan täydentävää asiantuntemusta ja toteutusvastuuta on työpakettien osalta jaettu.

Tietoa koulutuksista ja materiaaleja jaetaan hankkeen web sivujen https://osaamistasijaishuoltoon.fi/ lisäksi sosiaalisen median sivuston kautta https://www.facebook.com/osaamistasijaishuoltoon

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeessa toteutetaan sisällöllisesti neljä erillistä työpakettia, joiden kautta tavoitteisiin päästään.

TYÖPAKETTI 1. Kartoitusvaihe: laitoshuollossa asuville lapsille ja laitoksissa työskentelevälle henkilökunnalle ja alan opettajille kyselyiden laatiminen koulutustarpeista ja kokemuksista. Lastensuojelun laitoshuollon kehittämispäivien ja alueellisten lastensuojelun sijaishuollon workshoppien järjestäminen mm. kyselyiden tarpeiden perusteella.

TYÖPAKETTI 2. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden koulutus. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä koulutetaan kahden koulutuspäivän aikana sijaishuollon valvontaan, lapsen kohtaamiseen ja rajoitustoimenpiteisiin.

TYÖPAKETTI 3. Pop-up -koulutukset. Työpajasarjojen lisäksi järjestetään kuukausittain sijais- ja jälkihuollossa työskenteleville ohjaajille, perhehoitajille ja sosiaalityöntekijöille suunnattuja pop-up –tyyppisiä koulutusiltapäiviä, joissa pureudutaan vaihtuvaan lapsen tai nuoren kanssa työskenneltäessä käytettävään apuvälineeseen/menetelmään.

TYÖPAKETTI 4. Lastensuojelun tietopaketti verkossa. Hankkeelle avattu web-sivut https://osaamistasijaishuoltoon.fi/ jotka on tarkoitettu lastensuojelun alan työntekijöille, alaa opiskeleville, opettajille ja aiheesta kiinnostuneille. Sivuille tuotetaan muiden työpakettien teemoihin perustuvaa koulutusmateriaalia. Sivustolle tuotettu materiaali voi toimia täydennyskoulutusmateriaalina alan ammattilaisille tai tuleville ammattilaisille.

 

Suomen Diakoniaopisto
Antti Heinonen
antti-tuomas.heinonen@sdo.fi
+358 50 502 2188