OsSi – Osaamista sijaishuoltoon, ESR

Rahoittaja

ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankkeen kesto

01.03.2020 - 30.04.2022

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli parantaa lastensuojelun sijaishuollon eri toimijoiden osaamista Pohjois-Pohjanmaalla. Tähän pyrittiin kouluttamalla sekä sijaishuoltoa toteuttavien että valvovien tahojen työntekijöitä. Tulevaisuusorientaatio hankkeessa näkyi siten, että hankkeen toimenpiteissä olivat mukana ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opettajat, jotka opettavat tulevaisuuden sijaishuollon työntekijöitä. Opettajien työelämän tilanteen ja siellä tarvittavien taitojen päivityksellä sekä työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä lisäämällä mahdollistetaan oppilaitoksiin enemmän työharjoittelupaikkoja ja muuta yhteistyötä käytännön työelämän kanssa tulevaisuudessa. Näin alueen työnantajat pääsevät kontaktiin uusien, alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa ja oppilaat saavat tietämystä mm. alalla tarjoutuvista työmahdollisuuksistä ja työnantajista. Näin parannetaan työvoiman saantia alalle, joka kärsii alueittaisesta työvoimapulasta.

Hankkeen koulutuksilla tuettiin ensisijaisesti lastensuojelulaitosten henkilökunnan ja muiden sijaishuollon toimijoiden ammattitaidon parantamista. Tämä parantaa sijaishuollon laatua ja vaikuttaa välillisesti laitoksiin sijoitettujen nuorten elämään. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena oli parantaa lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen lasten ja nuorten asemaa ja kannustaa heitä osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämä toteutettiin hankkeen alussa järjestämällä sijoitetuille nuorille nimetön kysely, jossa heidän oli mahdollista kertoa yksiköiden epäkohdista ja ohjaajien koulutustarpeista heidän näkökulmastaan. Samankaltainen kysely koulutustarpeista toteutettiin myös yksiköiden ohjaajille.

Hankkeen toteuttamalla henkilökunnan koulutuksella ja parantuneella valvonnalla pyritään siihen, että toimintatavat kehittyisivät avoimempaan suuntaan ja vuorovaikutussuhteet nuorten ja työntekijöiden välillä kehittyisivät käytänteiden ohessa rakentavasti. Täten hanke tuki myös yhdenvertaisuutta ja sosiaalista tasa-arvoa. Hankkeen välilliset hyötyjät ovat kategorisesti erityisen haavoittuvassa asemassa olevia. Hankkeen toiminta edisti heidän asemansa vahvistamista ja lisäsi heidän tietoisuutta omista oikeuksistaan.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa olivat mukana kaikki Oulun seudun koulutuksenjärjestäjät: Koulutuskuntayhtymä OSAO, Suomen Diakoniaopisto Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy, jotka kouluttavat lasten ja nuorten kasvatukseen ja hoitoon suuntautuvia lähihoitajia tai sosionomeja. Hankkeen päätoteuttajana toimi Koulutuskuntayhtymä OSAO ja muut koulutuksenjärjestäjät toimivat osatoteuttajina.

Hanke toteutettiin yhtenäisellä toimintamallilla, jossa kaikki toteuttajat toimivat saman prosessin mukaisesti neljän eri työpaketin osalta. Toteuttajat toivat hankkeeseen toisiaan täydentävää asiantuntemusta ja toteutusvastuuta oli työpakettien osalta jaettu.

Tietoa koulutuksista ja materiaaleja jaettiin hankkeen web sivujen https://osaamistasijaishuoltoon.fi/ lisäksi sosiaalisen median sivuston kautta https://www.facebook.com/osaamistasijaishuoltoon

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeessa toteutettiin sisällöllisesti neljä erillistä työpakettia, joiden kautta pyrittiin pääsemään tavoitteisiin:

TYÖPAKETTI 1. Kartoitusvaihe: laitoshuollossa asuville lapsille ja laitoksissa työskentelevälle henkilökunnalle ja alan opettajille kyselyiden laatiminen koulutustarpeista ja kokemuksista. Lastensuojelun laitoshuollon kehittämispäivien ja alueellisten lastensuojelun sijaishuollon workshoppien järjestäminen mm. kyselyiden tarpeiden perusteella.

TYÖPAKETTI 2. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden koulutus. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä koulutetaan kahden koulutuspäivän aikana sijaishuollon valvontaan, lapsen kohtaamiseen ja rajoitustoimenpiteisiin.

TYÖPAKETTI 3. Pop-up -koulutukset. Työpajasarjojen lisäksi järjestetään kuukausittain sijais- ja jälkihuollossa työskenteleville ohjaajille, perhehoitajille ja sosiaalityöntekijöille suunnattuja pop-up –tyyppisiä koulutusiltapäiviä, joissa pureudutaan vaihtuvaan lapsen tai nuoren kanssa työskenneltäessä käytettävään apuvälineeseen/menetelmään.

TYÖPAKETTI 4. Lastensuojelun tietopaketti verkossa. Hankkeelle avattu web-sivut https://osaamistasijaishuoltoon.fi/ jotka on tarkoitettu lastensuojelun alan työntekijöille, alaa opiskeleville, opettajille ja aiheesta kiinnostuneille. Sivuille tuotetaan muiden työpakettien teemoihin perustuvaa koulutusmateriaalia. Sivustolle tuotettu materiaali voi toimia täydennyskoulutusmateriaalina alan ammattilaisille tai tuleville ammattilaisille.

Hankkeen tulokset

Hankkeen aikana toteutettiin runsaasti koulutuksia, joiden suunnittelussa otettiin huomioon sijaishuollossa työskentelevien tarpeet ja toiveet – pääasiallisesti koulutukset toteutettiin etätoteutuksena hankkeen aikana vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Koulutusten kautta osaaminen lisääntyi mm. sijais- ja jälkihuollossa toimivien työntekijöiden, oppilaitosten opettajien sekä alalle vasta opiskelevien tulevaisuuden ammattilaisten keskuudessa. Hanke toteutti lastensuojelun sijaishuollon yksiköiden kanssa muutamia livetapahtumia, missä alan ammattilaiset, koulutuksen kenttä ja tulevaisuuden tekijät pääsivät verkostoitumaan ja jakamaan tietoa mm. harjoittelu- ja kesätyöpaikoista. Lisäksi hanketyöntekijät pääsivät tekemään paljon yksikkövierailuja, jotka antoivat tietoa kentän tilanteesta, sijaishuollon arjesta, koulutustarpeista ja yhteisen kohtaamisen kautta lisäsivät monella tavalla sijaishuollon yksiköiden ja koulutuksen välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen nuorien ääni pääsi kuuluviin alan ammattilaisten ohella useissa hankkeen aikana laadituissa raporteissa. Hanke sai myös valtakunnallista näkyvyyttä erilaisten artikkelien ja eri työryhmien kutsujen myötä, missä hanke pääsi kertomaan alan tilanteesta ja tarpeista. Hankkeen päätyttyä jää käyttöön laaja hankkeen aikana koottu lastensuojelun tietopaketti verkkoon osoitteessa: https://osaamistasijaishuoltoon.fi/ Lisäksi suurimmasta osasta koulutuksia on mahdollisuus katsoa hankkeen päättymisen jälkeen tallenteet oheisesta osoitteesta: https://www.youtube.com/channel/UCaPmriuKufCb_t05WR8rL6g/videos Hankkeen aikana mukana olleet oppilaitokset myös rakensivat uusia koulutuskokonaisuuksia lastensuojelun tarpeista lähtöisin, joiden toteutus jatkuu hankkeen jälkeen niin ammatillisen perusopetuksen kuin täydennuskoulutuksen muodossa. Hankkeen aikana mukana olleet koulutuksenjärjestäjät oppivat myös runsaasti uutta niin ammattikorkeakoulussa kuin ammatillisessa oppilaitoksessa toteutettavista koulutuksista ja niiden rakenteesta, joka lisäsi ymmärrystä ja yhteistyömahdollisuuksia koulutuksia järjestävien tahojen välillä.

 

Suomen Diakoniaopisto
Antti Heinonen
antti-tuomas.heinonen@sdo.fi
+358 50 502 2188