OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa, ESR

Rahoittaja

ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankkeen kesto

01.04.2020 - 31.05.2022

Hankkeen tavoitteet

OsaaVa-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää ja sujuvoittaa varhaiskasvatusalan opiskelijoiden koulutuspolun aikaisia siirtymiä toisen asteen nivelvaiheessa ja korkea-asteen koulutusten välillä sekä valmistumisvaiheessa olevien siirtymistä työelämään tai jatko-opintoihin. Lisäksi hankkeessa kehitetään menetelmiä koulutuksien kiinnostavuuden kasvattamiseksi, ja edistetään miesten hakeutumista ja työllistymistä alalle. Tavoitteena on rakentaa verkostomainen osaamisen kehittämisen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaalle yhteistyössä työelämäorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen toteutus

Suomen Diakoniaopiston tehtävänä hankkeessa on edistää siirtymiä toisen asteen opinnoista (lastenohjaajasta/lähihoitajasta) korkeakouluun. OsaaVa -Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa hanke tuo yhteen varhaiskasvatusosaamista kaikilta koulutusasteilta. Se pyrkii vastaamaan 1.9.2018 voimaan astuneen uuden varhaiskasvatuslain mukanaan tuomiin varhaiskasvatusalan muuttuviin työ- ja toimintaympäristön sekä osaamisen tarpeisiin.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja rahoituksen myöntäjänä on Ely-keskus. Hankeen toiminta-aika on 1.4.2020 – 31.5.2022. OsaaVa hankkeen päätoteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Suomen Diakoniaopiston lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto sekä Koulutuskuntayhtymä OSAO.

Lisätietoja:
Saara Isoniemi, asiantuntija
p. 050 312 7463
saara.isoniemi@sdo.fi

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen toimenpiteet edistävät työelämän ja koulutuksen välistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, varhaiskasvatuksen koulutusten kiinnostavuutta ja koulutukseen hakeutumista sekä opiskelijoiden työelämäosaamista ja heidän kiinnittymistään työelämään.
Yhteistyössä suunniteltavat ja toteutettavat kehittämistoimet edistävät varhaiskasvatusalan uudistettujen tutkinto-ohjelmien toteuttamista toisen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa. Pitkällä tähtäimellä hankkeen avulla haetaan ratkaisuja varhaiskasvatusalan työvoimapulaan ja työelämän osaamistarpeisiin.

Hankkeen tulokset

Väyläopinnot, opintojen tuki ja organisaatioiden välinen yhteistyö:
Hankkeessa on kehitetty ja pilotoitu varhaiskasvatuksen väyläopintoja toiselta asteelta korkeakouluun. Hank-keessa on kehitetty varhaiskasvatuksen väyläopintojen malli, joka mahdollistaa joustavat varhaiskasvatuksen opinnot toiselta asteelta korkeakouluun. Hankkeessa opintojen nivelvaiheeseen on kiinnitetty huomiota kehit-tämällä Mansikkapaikka -ohjausmalli tukemaan opiskelijan opintoja ja uraohjausta sekä kokonaisvaltaista elä-mänhallintaa siirtymävaiheessa. Hankkeessa on myös kehitetty väyläopettajuutta ja tutorointia nivelvaiheen opinnoissa sekä organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Opiskelevarhaiskasvatusta.fi -portaali:
Hankkeessa on tuotettu varhaiskasvatuksen opintoportaali, josta löytyvät kaikkien hankkeessa mukana ole-vien ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen tarjoamat varhaiskasvatusalan opinnot sekä kattavasti tietoa varhaiskasvatusalasta. Opintoportaalin tekee näkyväksi varhaiskasvatusalan eri opintopolkuja ja sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymisiä oppilaitosten välillä. Opintoportaali tarjoaa myös tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista alalla jo työskenteleville sekä alan vaihtoa suunnitteleville henkilöille. Portaali vastaa uuden varhaiskasvatus-lain mukaisiin muuttuviin osaamisen tarpeisiin. OsaaVa -hankkeen opintoportaali löytyy osoittees-ta: www.opiskelevarhaiskasvatusta.fi

Verkostomainen yhteistoimintamalli:
Hankkeessa on perustettu Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiva Työvaliokunta varhaiskasvatusalalle. Työva-liokunnan tavoitteena on edistää koulutusorganisaatioiden ja työelämän yhteistyöllä varhaiskasvatusalan hen-kilöstön riittävyyttä sekä edistää laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden tuottamista. Työvaliokunnan ovat perustaneet Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Suomen Diako-niaopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Oulun yliopisto.

Kummitoiminta ja alan vetovoimaisuuden lisääminen:
Hankkeessa on toteutettu kummitoimintaa, joka yhdisti varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset ja alan opiskelijat. Kummit kertoivat varhaiskasvatusalasta ja opinnoistaan esim. jalkautumalla lukioon ja toteut-tamalla lukioiden ja peruskoulun oppilaille webinaarin. Kummitoiminnan myötä tuotettiin myös varhaiskasva-tusalaa markkinoiva video, joka löytyy Opiskelevarhaiskasvatusta.fi -portaalista. Hankkeen aikana on myös pidetty useita alaa markkinoivia tilaisuuksia alan vaihtajille ja varhaiskasvatusalasta kiinnostuneille. Hank-keessa on tuotettu varhaiskasvatusalaa markkinoivat pelikortit, joita on jaettu opinto-ohjaajille Pohjois-Pohjanmaan alueella. Lisäksi on julkaistu muistikirja, artikkeleja ja blogikirjoituksia.

Kartoitukset:
Varhaiskasvatuksen rekrytointitarpeet ja osaamisen kehittämisen tarpeet vuosina 2020-2030 Pohjois-Pohjanmaan alueella
Hankkeessa tehtiin kolme kartoitusta. Tarkoituksena oli tunnistaa varhaiskasvatusalan keskeisiä henkilöstön rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen liittyviä tarpeita, haasteita ja toiveita Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Kartoituksen alustavia tuloksia on esitelty OsaaVa –hankkeen väliseminaarissa 5.5.2021. Kartoitus varhaiskasvatusalan rekrytointitarpeista ja osaamisen kehittämistarpeista päivähoidon johtajille ja perhepäivä-hoidon esihenkilöille ensimmäinen osa esiteltiin ja julkaistiin 10.2.2022 hankkeen ohjausryhmän kokouksessa. OsaaVa -hankkeen päätöswebinaarissa Lapsuuden laineilla – osaavilla väylillä esiteltiin myös kartoituksen tuloksia. Koko raportti on luettavissa Osaava-hankkeen verkkosivuilla www.oamk.fi/osaava Tulosten mukaan ennuste henkilökunnan eläköitymisestä vuoteen 2025 mennessä luo kuvaa rekrytointitarpeiden kasvusta ja todennäköisesti myös haasteiden lisääntymisestä Pohjois-Pohjanmaalla. Tulokset tuovat ilmi rekrytoinnissa jo nyt koetut haasteet sekä erityisesti haasteet koulutettujen ja tehtävään kelpoisten sijaisten saamiseksi.

Seminaarit:
Hankkeen aikana on järjestetty kaksi seminaaria: Väliseminaari 6.5.2021 ja päätöswebinaari Lapsuuden laineil-la, osaavilla väylillä 12.4.2022. Näissä tilaisuuksissa on esitelty OsaaVa hankkeen tuloksia ja kuultu ajankoh-taisia kuulumisia ja näkökulmia varhaiskasvatuksesta. OsaaVa -hankkeen päätyttyä hankkeen tuloksia ja tuotoksia voi tarkastella hankkeen nettisivuilta ja Opiskelevarhaiskasvatusta.fi -portaalista.

 

Suomen Diakoniaopisto
Saara Isoniemi
saara.isoniemi@sdo.fi
+358 50 312 7463