Opin portailta työelämään, ESR

Rahoittaja

ESR, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen kesto

01.06.2018 - 31.08.2020

Hankkeen tavoitteet

Opin portailta työelämään -hankkeen tarkoitus on parantaa palveluita, jotka tukevat siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, kansainvälisiä opiskelijoita ja romaniopiskelijoita heidän loppuvaiheen opiskeluissaan. Lisäksi hankkeessa pyritään tehostamaan heidän työllistymistään tukemalla työssäoppimisen onnistumista sekä työelämäkontaktien löytymistä jo opintojen aikana. Osallistujien työnhakutaitoja vahvistetaan. Hankkeen aikana vahvistetaan myös työelämän edustajien kulttuurisensitiivisiä ohjaustaitoja. Mentoroinnin ja ryhmätyöskentelytaitojen vahvistamisella tuetaan ja kehitetään oppilaitoksen eri opiskelijaryhmien vuorovaikutusta.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen aikana toteutetaan kontaktiopetukseen tiiviisti kytkeytyviä tukipajoja, joissa aiheena ovat ammatilliset sisällöt. Tukipajoissa ohjaajina toimivat ammatillisten aineiden opettaja, suomen kielen opettaja sekä työelämäyhteyksistä vastaava asiakkuuskoordinaattori. Hankkeen aikana opiskelijoille annetaan myös yksilöllistä tukea. Hankkeen aikana tehostetaan myös ryhmätyöskentelyä, mahdollistetaan vertaistuki ja mentorointi. Alumnitoiminta aloitetaan oppilaitoksessamme.
Potentiaalisia työssä oppimisen paikkoja kartoitetaan. Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia ja kohtaamismahdollisuuksia opiskelijoille ja työnantajille. Työssä oppimisen sujuvuutta varmistetaan käymällä opiskelijan työssä oppimisen paikalla.
Lisäohjausta ja tukea annetaan näyttösuunnitelmien laatimiseen, ammattitaitovaatimusten avaamiseen ja tavoitteiden saavuttamisen raportointiin. Myös työnhakutaitoja vahvistetaan käytännöllisesti laatimalla työnhaun asiakirjoja ja harjoittelemalla oman osaamisen esiin tuomista.
Hankkeessa pyritään vaikuttamaan asenteisiin tuomalla esiin positiivisia esimerkkejä hankkeen kohderyhmänä olevien opiskelijoiden vahvuuksista ja toisaalta jo työelämässä paikkansa löytäneiden kertomuksista onnistuneesta työllistymisestä.

 

Suomen Diakoniaopisto
Raisa Lantto
raisa.lantto@sdo.fi
050 312 5662