OLO – Oikeus Laadukkaaseen Ohjaukseen, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus, OPH

Hankkeen kesto

01.01.2021 - 30.06.2022

Hankkeen tavoitteet

Hankeen tavoitteena on kehittää (vaativaa) erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjausta opintojen nivelvaiheissa: haku- ja alkuvaiheessa sekä opintojen päättövaiheessa.

HAKU- JA ALKUVAIHEEN tavoitteena on erityisesti
1 Tiedon lisääntyminen vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutusvaihtoehtoista. Monipuolisten ja opiskelijalähtöisten markkinointi- ja tiedotusmenetelmien kehittyminen niin, että tieto on erilaisten opiskelijoiden ja verkostojen saavutettavissa.
2 Yhteistyön kehittyminen perusopetuksen toimijoiden ja muiden lähettävien tahojen kanssa niin, että (vaativaa) erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat osaavat hakeutua soveltuviin koulutusvaihtoehtoihin.

PÄÄTTÖVAIHEEN tavoitteena on erityisesti
1 (Vaativaa) erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden monipuolisten ura- ja jatkopolkujen tunnistaminen ja kuvaaminen, jotta erilaiset vaihtoehdot aina osallisuudesta työelämään tulevat näkyviin.
2 (Vaativaa) erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden jatko-ohjauksen mallintaminen, jotta yksilölliset ura- ja jatkosuunnitelmat toteutuvat onnistuneesti.

POIKKILEIKKAAVINA tavoitteina on erityisesti
1 Toimintakykyajattelun jalkauttaminen ja Ruori-arviointimenetelmän käyttöönotto, jotta opiskelijoiden erityisen tuen tarvetta, koulutusvalintaa sekä opintojen ja jatkopolun suunnittelua voidaan toteuttaa toimintakykylähtöisesti.
2 Yhteistyön lisääntyminen ammatillisten erityisoppilaitosten sekä rajattujen erityistehtäväoppilaitosten kesken, jotta alueellinen ja valtakunnallinen (vaativan) erityisen tuen ohjaus kehittyy yhdenvertaisesti.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteuttamisen keskiössä on toiminta hakeutuvien, opintojen alkuvaiheessa olevien ja päättövaiheen opiskelijoiden sekä heidän verkostojensa kanssa. Hankkeessa oppilaitoksen toimintaa kehitetään (vaativan) erityisen tuen henkilöstön, opinto-ohjauksen henkilöstön, markkinointihenkilöstön sekä verkkopedagogien kanssa.
Lisäksi tehdään yhteistyötä nivelvaiheen verkostojen, kuten perusopetuksen, työ- ja toimintakeskusten ja työllistävien tahojen kanssa. Hankkeessa toimintaan yhdessä OLO-hankeverkoston, AMEO-verkoston sekä rajattujen erityisen tuen erityistehtäväoppilaitosten kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden hankeverkostojen kanssa, kuten NIVUS ja Ohjaus tavoittaa.

Toiminnallisen työskentelyn ja toiminnan kehittymisen lisäksi hankkeessa toteutetaan
– malli (vaativaa) erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hakeutumisvaiheen ohjauksesta
– kuvaus toimintakykyajattelun ja Ruorin hyödyntämisestä oppilaitoksessa
– urasuunnitelman kehittäminen (vaativaa) erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita palvelevaksi
– malli (vaativaa) erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden jatko-ohjauksesta.

Lisätietoja hankkeesta

Kohderyhmänä ovat

1 pääkaupunkiseudun vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja heidän verkostonsa sekä ne opiskelijat, jotka tarvitsevat ammatillisissa opinnoissa vahvempaa erityistä tukea.
2 toiselta asteelta valmistuvat opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea urasuunnittelussa ja suunnitelman toteuttamisessa.

Hankkeen tulokset

Katso keskeiset toteutukset, tulokset ja tuotokset: https://www.thinglink.com/scene/1588464723702054915

 

Suomen Diakoniaopisto
Minttu Somerjoki
minttu.somerjoki@sdo.fi
+358 50 479 3388