Nivus, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus, OPH

Hankkeen kesto

01.01.2021 - 30.06.2022

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet ovat SDOssa seuraavanlaiset:

Kehitetään yksilöllisiä opiskelupolkuja vaativan erityisen tuen koulutuksissa (VALMA, TELMA)

Etsitään keinoja löytää jatkopolkuja vaativan erityisen tuen henkilöille: avataan ovia tutkintoa edeltävän koulutusten kautta ammatillisiin opintoihin tai osatutkintoihin

Tuetaan yksilöllisiä tavoitteita työllistymisen/muiden jatkopolkujen näkökulmasta, itsenäistymisessä ja arjen taidoissa sekä oman osaamisen kehittämisessä/vahvistamisessa

Luodaan jatkuvan oppimisen menetelmiä, oppimisympäristöjä sekä uraohjausta, jossa kohderyhmänä valmistuvat vaativan erityisen tuen opiskelijat. Tämä lisää tieto-taitoa uuden oppimiseen sekä ennestään opittujen taitojen vahvistamiseen. Hyödynnetään digitaalisia menetelmiä, joita kehitetään kohderyhmälle soveltuviksi.

Hankkeen toteutus

Hanketta toteutetaan osittain lähiohjauksena ja esteettömästi yksilön tarpeet huomioiden (esimerkiksi kommunikaatio, digiosaaminen, aiemmin opittu tieto-taito jne.). Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä hankekumppaneiden, opiskelijan lähiverkoston, työelämän edustajien ja muiden hankkeen sisältöä/tavoitteita edistävien tahojen kanssa.

Lisätietoja hankkeesta

Nivus-hanke keskittyy vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen kehittämiseen sekä ammatillisten perustutkintojen ja valmentavien koulutuksien sisältöjen selkeyttämiseen ja koulutuksien toteuttamistapojen mallintamiseen. Jatkuvan haun prosessien selkiyttäminen ja yhtenäistäminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi kehitämme opiskelijoiden työelämätaitoja, oppimisympäristöjä sekä digitaalista työssäoppimisen ohjausta jatkuvan oppimisen periaatteet huomioiden. Alueellisten verkostojen ja yhteistyön rakentaminen vahvistaa asiakaslähtöistä toimintamallia, jossa tavoitteena on saada toimijoiden yhteinen näkemys vaativan erityisen tuen opiskelijan polusta, riippumatta koulutuksen järjestäjästä, maantieteellisestä sijainnista tai opiskelijan vaativan erityisen tuen tarpeesta. Hankkeessa valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Live (hankkeen koordinoija), Jedu, Sakky, Luovi, Spesia, Optima, Kiipula ja Aitoo

 

Suomen Diakoniaopisto
Hanna-Leena Juhala
hanna-leena.juhala@sdo.fi
+358 50 520 1543