Nivus, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus, OPH

Hankkeen kesto

01.01.2021 - 30.06.2022

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet ovat SDOssa seuraavanlaiset:

Kehitetään yksilöllisiä opiskelupolkuja vaativan erityisen tuen koulutuksissa (VALMA, TELMA)

Etsitään keinoja löytää jatkopolkuja vaativan erityisen tuen henkilöille: avataan ovia tutkintoa edeltävän koulutusten kautta ammatillisiin opintoihin tai osatutkintoihin

Tuetaan yksilöllisiä tavoitteita työllistymisen/muiden jatkopolkujen näkökulmasta, itsenäistymisessä ja arjen taidoissa sekä oman osaamisen kehittämisessä/vahvistamisessa

Luodaan jatkuvan oppimisen menetelmiä, oppimisympäristöjä sekä uraohjausta, jossa kohderyhmänä valmistuvat vaativan erityisen tuen opiskelijat. Tämä lisää tieto-taitoa uuden oppimiseen sekä ennestään opittujen taitojen vahvistamiseen. Hyödynnetään digitaalisia menetelmiä, joita kehitetään kohderyhmälle soveltuviksi.

Hankkeen toteutus

Hanketta toteutetaan osittain lähiohjauksena ja esteettömästi yksilön tarpeet huomioiden (esimerkiksi kommunikaatio, digiosaaminen, aiemmin opittu tieto-taito jne.). Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä hankekumppaneiden, opiskelijan lähiverkoston, työelämän edustajien ja muiden hankkeen sisältöä/tavoitteita edistävien tahojen kanssa.

Lisätietoja hankkeesta

Nivus-hanke keskittyy vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen kehittämiseen sekä ammatillisten perustutkintojen ja valmentavien koulutuksien sisältöjen selkeyttämiseen ja koulutuksien toteuttamistapojen mallintamiseen. Jatkuvan haun prosessien selkiyttäminen ja yhtenäistäminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi kehitämme opiskelijoiden työelämätaitoja, oppimisympäristöjä sekä digitaalista työssäoppimisen ohjausta jatkuvan oppimisen periaatteet huomioiden. Alueellisten verkostojen ja yhteistyön rakentaminen vahvistaa asiakaslähtöistä toimintamallia, jossa tavoitteena on saada toimijoiden yhteinen näkemys vaativan erityisen tuen opiskelijan polusta, riippumatta koulutuksen järjestäjästä, maantieteellisestä sijainnista tai opiskelijan vaativan erityisen tuen tarpeesta. Hankkeessa valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Ammattiopisto Live (hankkeen koordinoija), Koulutuskeskus Jedu, Savon ammattiopisto (Sakky), Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Spesia, Optima, Kiipulan ammattiopisto ja Aitoon koulutuskeskus

Hankkeen tulokset

Hanke vahvisti verkostoyhteistyötä niin oppilaitosten kuin muiden yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen aikana valmistui Vaativa erityisen tuen ohjausmalli, johon on koottu kattavasti hankkeessa tuotettu materiaali. Tuotetuista materiaaleista löytyy muun muassa uudistetut käännösversiot (9:llä eri kielellä) Mikä on TUVA? Mikä on TELMA?, Kohti oikeaa opiskelupaikkaa-työkirja, Työelämäpeli sekä erilaisia videoita opiskelusta ja työelämästä. Ohjausmalli on löydettävissä https://www.livesaatio.fi/hubfs/LIVE2022/Tiedostot/Vaativa-erityinen-tuki-ohjausmalli.pdf

Hankkeen aikana toteutettiin erilaisia koulutuksia niin ammattilaisille, opiskelijoille kuin tukea tarvitsevan opiskelijan lähiverkostoille. Koulutusten aiheina olivat digityökalut ja digiosaamisen vahvistaminen, yksilölliset opiskelupolut valmentavista koulutuksista tutkintokoulutuksiin ja niiden sisältöihin, RUORI-työkalun tiedottamisesta ja käytöstä. Hankkeen aikana syntyi myös Koulutusmessut IPI Kulmakuppilassa. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä pääkaupunkiseudulla toimivien vaativan erityisen tuen koulutuksia järjestävien oppilaitosten sekä Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa. Tapahtuma saa jatkoa marraskuussa 2022 ja se on koettu tarpeelliseksi tiedotuskanavaksi. Se myös vahvistaa yhteistyötä niin peruskoulun, ammatillisten oppilaitosten, oppilaan/opiskelijan läheisten sekä järjestöjen/muiden toimijoiden välillä.

SDOn vaativan erityisen tuen koulutuksista valmistui myös saavutettavaa materiaalia koskien vaativan erityisen tuen koulutuksia (TELMA ja PUKI er.)

 

Suomen Diakoniaopisto
Hanna-Leena Juhala
hanna-leena.juhala@sdo.fi
+358 50 520 1543