Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen, OKM

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM

Hankkeen kesto

01.08.2020 - 30.11.2022

Hankkeen tavoitteet

Projektin tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, tukea työllisyysasteen nostamista, vastata osaajapulaan sekä edistää maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamista ja tukemista. Tavoitteena on tukea työvoiman ulkopuolella olevia, työttömiä ja työttömyysvaarassa olevia, joiden koulutus- ja osaamistaso on riittämätöntä.

Projektissa tuetaan työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita kehittämällä:
– työvoimakoulutuksena toteutettavan koulutuksen henkilökohtaistamisen toimintamalleja,
– parantamalla koulutuksen työllistävyyttä,
– tukemalla ennen opintojen aloittamista tapahtuvaa opiskelumotivaatiota kasvattavaa toimintaa ja opiskelijarekrytointia.

Hankkeen toteutus

Hankkeen koordinoijana toimi Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Yhteistyötä hankkeen aikana tehtiin myös Helsingin kuntakokeilun, sekä hankkeen muiden toimijoiden kanssa: HEO kansanopisto, Live ja Helsingin aikuisopisto. SDO osallistui myös laajempaan oppilaitosverkostoon.

Lisätietoja hankkeesta

Suomen Diakoniaopistossa paneudutaan erityisesti seuraavien asioiden edistämiseen:

1.Työvoimakoulutus ja työttömyysetuudella opiskelu sekä työllistymisen ohjaus
– Kehitetään opintoihin integroituva aktiivisen työllistymisohjauksen malli, joka alkaa hakeutumisvaiheesta, tähtää työllistymiseen ja huomioi yksilölliset tarpeet.

2. Asiakasohjauksen kehittäminen yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa
– Hakuvaiheen aikaisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen. Tarkoituksena opiskelijarekrytoinnin kehittyminen ja ohjauspalveluihin hakeutuvien asiakkaiden palvelujen tarpeen tehokkaampi arviointi. Kohderyhmänä erityisesti TE-koulutuksiin hakevat maahanmuuttajataustaiset, kouluttamattomat alle 30-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömät.

Hankkeen tulokset

Hanke tavoitti ja onnistui palvelemaan määriteltyä kohderyhmää: työttömyysetuudella opiskelevia, työvoimakoulutuksissa olevia ja niihin hakeutuvia sekä kuntakokeilun kohderyhmää.

Hankkeessa on toteutettu sekä konkreettista ohjausta että kehitetty prosessitasolla pilottiryhmien ja koko SDO:n uraohjausta. Hankkeen pilotteihin valittiin erityisesti sellaiset opiskelijaryhmät, joilla on tuen tarvetta työllistymisessä, ja jotka sopivat profiililtaan hankkeen kohderyhmään. Oppilaitoksen näkökulmasta työllistyminen on tullut näkyvämmäksi käsitteenä ja yhdeksi ohjauksen tärkeistä tavoitteista. Työllistymistä tukevan kohdennetun yksilöohjauksen merkitystä valittujen opiskelijaryhmien ohjauksessa on vahvistettu, ja työllistymistä tukevia toimia on viety rakenteisiin. Lisäksi uraohjausta ja työllistymisen tukeen liittyviä prosesseja ja työkaluja on kehitetty koko SDO:n tasolla.

Hankkeessa on tunnistettu tarve tutkintoja edeltävälle valmentavalle työvoimakoulutukselle, ja hankkeen tuella suunniteltujen uusien työvoimakoulutusten mallit ovat käytettävissä. Toteutetut työvoimakoulutukset vahvistivat nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja maahan muuttaneiden valmiuksia opiskeluun ja työelämään. Lisäksi on kehitetty tutkintoon johtavia työvoimakoulutuksia erityisesti maahan muuttaneille opiskelijoille sopiviksi.
Voimme myös yhä paremmin palvella meille hakeneita, mutta ei-valittuja henkilöitä kehitettyjen asiakasohjausprosessien avulla.

SDO osallistui myös Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen -hankkeen verkoston toimintaan, Helsingin kuntakokeilun koulutusneuvonnan kehittämiseen ja palvelumanuaalin rakentamiseen yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa.

 

Suomen Diakoniaopisto
Anna Suvilaakso
anna.suvilaakso@sdo.fi
+358 50 437 3112