Etsivä nuorisotyö AVI Sovinto 2017-2018

Rahoittaja

Aluehallintovirasto

Hankkeen kesto

01.04.2017 - 31.03.2018

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on tukea työn ja koulutuksen tai muiden palveluiden ulkopuolella olevia helsinkiläisiä nuoria löytämään palvelut, jotka ovat realistiset heidän tarpeisiinsa ja elämätilanteisiinsa nähden, esim. vahvistaa edellytyksiä kohti työelämää tai koulutusta. Nuorten haasteet ovat usein moninaisia ja tarvitsevat pitkäjänteistä ohjausta ja tukea, jotta nuorten elämäntilanteeseen saadaan pikkuhiljaa pysyvä suunnanmuutos.

SDOn etsivän nuorisotyön työtilat sijaitsevat Roihupellossa, Itä-Helsingissä, Suomen Diakoniaopiston Sovinnon kampuksella. Etsivää nuorisotyötä tehdään kuitenkin siellä, missä nuoret ovat ja haluavat tavata. Nuorten kanssa jalkaudutaan mm. hoitamaan asioita yhdessä heidän tarvitsemiinsa palveluihin, kuten TE-toimistoihin, KELAan, Ohjaamoon, oppilaitoksiin, Rikosseuraamuslaitoksen toimipisteisiin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä lukuisiin kolmannen sektorin palveluihin.

Hankkeen toteutus

Etsivässä nuorisotyössä painotetaan varhaista puuttumista, jotta ongelmat eivät kasaantuisi liian suuriksi. Nuoria motivoidaan ja rohkaistaan ottamaan tarjolla olevaa tukea vastaan, löytämään omat vahvuutensa ja ottamaan ne käyttöön.

Helsingissä toteutettavassa etsivässä nuorisotyössä rinnalla kulkeminen on myös jalkautumista yhdessä nuoren kanssa palveluihin. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti päivisin, ottaen huomioon yhteistyötahojen ja virastojen toiminnot ja aukioloajat. Tarvittaessa työntekijät jalkautuvat myös iltaisin erilaisiin tapahtumiin sekä hyödyntävät yhdessä asiakkaiden kanssa erilaisia yhteiskunnan palveluja, joista asiakkaat hyötyvät.

Asiakasmäärien kasvaessa on erityisesti kiinnitetty huomiota koulupudokastyöhön ja siihen että jokaiseen lain puitteissa tiedonsiirtona tulleeseen nuoreen otettaisiin yhteyttä viikon sisällä tietojen saapumisesta. SDO:n etsivässä nuorisotyössä on luotu käytäntöjä, jotka mahdollistavat kaikille nuorille oikea-aikaisen ja oikeanlaisen tuen. On kehitetty puhelinohjauksen malli, jolla pyritään vastaamaan tehokkaasti myös niiden nuorten tarpeeseen, joiden tuen tarve on olemassa, mutta keskimääräistä etsivän työn asiakasta vähäisempi.

Lisätietoja hankkeesta

Etsivän nuorisotyön työote perustuu tasavertaiseen ja luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen, pitkäjänteiseen rinnalla kulkemiseen ja aktivoivaan ohjaukseen. Etsivän työn kantaviin periaatteisiin kuuluu holistinen ihmiskäsitys ja ajatus siitä, että jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija ja vastuunkantaja. Rinnalla kulkeminen ei tarkoita tavoitteetonta tai passivoivaa puolesta tekemistä vaan asiakassuhteessa nuoria tuetaan pikkuhiljaa itsenäistymiseen.

 

Suomen Diakoniaopisto
Katariina Hautsalo
katariina.hautsalo@sdo.fi
044 709 7710