Etsivä nuorisotyö 2019-2021

Rahoittaja

Helsingin kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Hankkeen kesto

01.01.2019 - 31.12.2022

Hankkeen tavoitteet

Toteutamme etsivää nuorisotyötä nuorisolain 1285/2016 määrittelemällä tavalla. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on tukea alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria, jotka ovat jääneet koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. Nuoria autetaan saamaan tarvitsemansa palvelut ja pääsemään elämässään eteenpäin pienin askelin. Etsivä nuorisotyö on nuorille vapaaehtoista ja nuoret itse määrittelevät, millaista tukea tarvitsevat.

Hankkeen toteutus

Toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaaksi ei haeta tai ole erityisiä kriteereitä ja osallistua saa nimettömästi, jos niin haluaa ja niin kauan kuin haluaa. Tarkoituksena on tukea nuoria löytämään palvelut, jotka ovat realistiset heidän tarpeisiinsa ja elämäntilanteisiinsa nähden. Tarvittaessa nuoria tuetaan muihin palveluihin kiinnittymisessä.

Nuorten rinnalla kuljetaan niin kauan, kuin nuori kokee olevan tarpeen. Rinnalla kulkeminen ei tarkoita kuitenkaan tavoitteetonta ja passivoivaa puolesta tekemistä, vaan asiakassuhteessa nuoria aktivoidaan ja tuetaan pikkuhiljaa itsenäistymiseen. Rinnalla kulkeminen on myös jalkautumista yhdessä nuoren kanssa esimerkiksi tarvitsemiinsa palveluihin.

Noudatamme asiakastyössä dialogista, voimavara- ja ratkaisukeskeistä näkökulmaa. Pitkäjänteinen ja kärsivällinen työote on nuorten kanssa työskentelyssä tärkeää. Nuorten kanssa työskentelyssä aidolla välittämisellä ja luottamuksellisella vuorovaikutussuhteella on suuri merkitys. Etsivässä nuorisotyössä painotetaan varhaista puuttumista, jotta ongelmat eivät kasaantuisi liian suuriksi. Nuoria motivoidaan ja rohkaistaan ottamaan tarjolla olevaa tukea vastaan, löytämään omat vahvuutensa ja ottamaan ne käyttöön. Usein huomion kiinnittäminen vahvuuksiin ja niiden vahvistamiseen motivoi nuoria tarttumaan myös vaikeampien asioiden käsittelemiseen.

Toteutamme etsivää nuorisotyötä konsortiona Helsingin Diakonissalaitoksen Vamoksen kanssa vuodesta 2019 alkaen. Konsortio mahdollistaa entistä paremman palvelun saavutettavuuden ja asiakaslähtöisyyden, kun toimijoina meillä on tarjota nuorille enemmän toiminnallisia vaihtoehtoja. Sekä Vamoksen että Suomen Diakoniaopiston etsivät nuorisotyöntekijät muodostavat yhteisen tiimin.

Lisätietoja hankkeesta

Työskentelyssä pyritään herättämään nuoren sisäinen muutosprosessi, jossa nuori itse on muutoksen tekijänä eikä kohteena. Kun nuorta ei painosteta muutokseen, vaan muutosprosessille annetaan aikaa ja vapautta nuoren tarpeiden ja oman kehitystahdin mukaisesti, ovat tulokset kestävämpiä ja muutos pysyvämpää. Työskentelyssä nuoren vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen ja huomioiminen on tärkeää ja se voi antaa sysäyksen positiiviseen muutosprosessiin. Kun nuoren kanssa työskennellään kohti tulevaisuuden tavoitteita, on työntekijän tärkein tehtävä kulkea nuoren rinnalla, motivoida ja kannustaa häntä.

Etsivässä nuorisotyössä asiakasverkostotyö on yksi tärkeimmistä työmuodoista, joka kuuluu tiiviisti itse asiakastyöhön. Teemme säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä muun muassa Helsingin alueella toimivien julkisten palvelujen kanssa (mm. Puolustusvoimat, Helsingin kaupungin työpajat, TE-toimistot, Ohjaamo, Osaamiskeskus, Helsingin nuortenpalvelut, Rikosseuraamuslaitos, Nuorisoasema, sosiaalitoimi sis. lastensuojelu ja jälkihuolto, psykiatrinen ja päihdepsykiatrinen poliklinikka, 2. asteen oppilaitokset, Helsingin oikeusaputoimisto, Sleep Helsinki-hanke, KELA) sekä erilaisten kansalaisjärjestöjen, erityisesti asunnottomien, päihde- ja rikostaustaisten- sekä maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien järjestöjen, kanssa (mm. Tukikohta ry, KRITS, VAMOS, HDL-päihdepalvelut, Valovalmennus, Monika naiset ry, Sininauhasäätiö, Suomen Pakolaisapu, Matkalla kotiin ry, Nuorisosäätiö, Aseman lapset ry, Takuusäätiö, Helsingin Nuorisotakuutalo).

 

Suomen Diakoniaopisto
Katariina Hautsalo
katariina.hautsalo@sdo.fi
+358 44 709 7710