C2283 Paikka Auki VETOhj Sovinto STEA2017

Rahoittaja

STEA

Hankkeen kesto

01.04.2017 - 31.03.2018

Hankkeen tavoitteet

1. Päätavoite: Kehittää SDOn Sovinnon Toimintakeskuksen vapaaehtoistoiminnan toimintamallia vastaamaan paremmin nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin
Alatavoite 1: Toimia mahdollistajana aidoille kohtaamisille eri ihmisryhmien välillä
Alatavoite 2: Tarjota mielekästä vapaaehtoistoimintaa Itä-Helsingin alueella työelämän ulkopuolella oleville ihmisille
Alatavoite 3: Tarjota työtä vaikeasti työllistyvälle tai työkokemusta vailla olevalle nuorelle järjestötyön maailmasta ja mahdollisuuden suunnata omaa ammattiosaamistaan vapaaehtoistoiminnan kentälle

Hankkeen toteutus

Sovinnon toimintakeskuksessa toteutettavassa vapaaehtoistoiminnassa vapaaehtoiset osallistuvat erilaisiin tempauksiin tai ohjaavat ryhmiä, joihin osallistuvat erilaisista elämäntilanteista mukaan tulleet ihmiset. Kaikki Sovinnon asiakkaat ja ryhmäläiset ovat työelämän ulkopuolella olevia ja suuri osa on maahan muuttaneita henkilöitä. Ajatuksena on, että Sovinnon vapaaehtoiset osallistuvat ryhmiin ja muihin toimintoihin haluamallaan työpanoksella. Osa voi osallistua toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen ja osa vain tulla paikalle avustamaan toivomallaan tavalla. Toimintojen sisällöt vaihtelevat ja riippuvat pitkälti asiakkaiden ja vapaaehtoisten ideoista ja tarpeista. Toiminta voi liittyä suomen kielen harjoittelemiseen, liikuntaan ja hyvinvointiin tai oman ammatin tai harrastuksen esittelemiseen.

Palkattu vapaaehtoistoiminnan ohjaaja kehittää Sovinnon vapaaehtoistoiminnan prosessikuvauksen ja luo rakenteet toiminnalle, hän vastaa vapaaehtoisten rekrytoinnistä, perehdyttämisestä ja tukemisesta, suunnittelee vapaaehtoisten koulutus- ja virkistystilaisuuksia sekä tekee tiiviistä yhteistyötä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa ja luo tarvottaessa uusia verkostoja ja yhteistyömuotoja.

Vapaaehtoistoiminnan ohjaajalle on nimetty oma mentori, joka sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan nuorta koko työsopimuksen ajan. Menetelmät ja tavat nuoren mentoroinnissa tarkentuvat nuoren tarpeista ja lähtökohdista räätälöidyiksi. Oman mentorinsa lisäksi koko Sovinnon moniammatillinen työyhteisö tukee nuoren ammatillista kasvua. Hänelle annetaan mahdollisuus kehittää ja luoda toimintaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimintakeskuksen eri toiminnot kuten aikuistyö, maahanmuuttajanaisten valmennus, Kohti osallisuutta -hanke sekä työpajatoiminta ja Vaihtoehtoisen ammattikoulun eri koulutuslinjat ovat läheisiä yhteistyökumppaneita ja mahdollistajia vapaaehtoistoiminnalle, koska Sovinnon sisällä voidaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti poluttaa ihmisiä toiminnasta toiseen.

Lisätietoja hankkeesta

STEAn Paikka Auki -avustusohjelma. Rahoitus alle 29-vuotiaan työelämän ulkopuolella olevan nuoren palkkaamiseksi Suomen Diakoniaopiston vapaaehtoistoiminnan ohjaajaksi.

 

Suomen Diakoniaopisto
Katariina Hautsalo
katariina.hautsalo@sdo.fi
044 709 7710