C1456 Kohti Osallisuutta Miehet Sovinto STEA2017

Rahoittaja

STEA

Hankkeen kesto

01.01.2016 - 28.02.2018

Hankkeen tavoitteet

2016 vuonna alkaneen, kolmivuotisen kehittämishankkeen tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden miesten työelämävalmiuksia. Tarkoituksena on luoda työttömien maahan muuttaneiden miesten työllistymistä edistävä toimintamalli, jossa huomioidaan tämän kohderyhmän erityiskysymykset ja luodaan tarvittavat konkreettiset työkalut ja kokonaisprosessin kuvaus työskentelyyn heidän kanssaan.

1. Päätavoitteena on kehittää pysyvä miestyön toimintamalli, jonka tavoitteena on maahan muuttaneiden miesten työelämävalmiuksien vahvistaminen.
1.2. Huomioida maahan muuttaneiden miesten erityiskysymykset ja luoda tarvittavat konkreettiset työkalut ja kokonaisprosessin kuvaus kohderyhmän kanssa työskentelemiseksi.
1.3. Toimintaan osallistumisen kautta asiakkaille tulee kokemus osallisuudesta suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.
1.4. Tarjotaan kohderyhmälle mielekästä ja tavoitteellista toimintaa, johon osallistuttuaan heidän valmiutensa hakea töitä ja koulutusta ovat paremmat kuin ennen toimintaan osallistumista.
1.5. Toimijuus siirtyy asiakkaan ulkopuolelta (esim. viranomaistahoilta) takaisin hänelle itselleen.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toiminta sisältää yksilöohjausta, ryhmätoimintaa ja etsivää/jalkautuvaa työtä.

Yksilöohjausta toteutetaan ajanvarauksella eri paikoissa. Projektityöntekijät tapaavat asiakkaita toimistolla, viranomaistapaamisissa sekä mm. kahviloissa ja muissa julkisissa tiloissa. Yksilötyössä työtä tehdään pääosin pareittain, sekä hyödyntämällä vapaaehtoisresursseja. Hankkeessa käytetään etenevässä määrin vertaisia avustamaan mm. tulkkauksessa ja asiakkaiden tavoittamisessa. Yksilötyön asiakkaat tavoitetaan verkostojen kautta sekä jalkautumalla kohderyhmän pariin säännöllisesti.

Ryhmätoimintaa on kaksi kertaa viikossa:

Luetaan Yhdessä!-verkoston kanssa yhteistyössä suomen kielen ryhmän tavoitteena on tarjota pidempään maassa olleille miehille mielekäs ja turvallinen ympäristö harjoittaa suomen kieltä keskustellen ja lukien. Ryhmä toimii avoimella periaatteella, ja siihen voi tulla mukaan milloin tahansa.

Miesten Liikuntaryhmä järjestetään yhteistyössä Asukastalo Ankkurin kanssa. Liikuntaryhmässä tavoitteena on tarjota miehille matalalla kynnyksellä mahdollisuuksia kokeilla eri liikuntalajeja ja kannustaa miehiä työkykyä ylläpitävään arkiliikuntaan. Liikuntaryhmästä voi myös löytää harrastuskavereita ja muita sosiaalisia kontakteja.

Etsivää ja päivystysluonteista työtä toteutetaan Monikeskuksella, joka on matalan kynnyksen kohtaamispaikka pääasiassa maahan muuttaneelle väestölle. Työ Monikeskuksella on pääosin kertaluonteista, päivystysluonteista neuvontaa, joskin pidempiä asiakkuuksia on myös mahdollista tavoittaa tätä kautta. Monikeskus sijaitsee Itä-Helsingissä, ostoskeskuksella, erittäin keskeisellä paikalla, jossa liikkuu paljon kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Ympäristössä on paljon maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kauppoja, ravintoloita ja kahviloita, joissa ihmiset kokoontuvat ja käyvät asioimassa. Etsivässä työssä toimitaan ilman valtaa ihmisten luonnollisissa toimintaympäristöissä ja tätä kautta pyritään luomaan kontaktia ja dialogin mahdollistavia olosuhteita tukipalvelujen ja kohderyhmän välille. Työssä valmennetaan kohderyhmää tukijärjestelmän käyttöön sekä hankitaan tietoa siitä, miten palveluita voisi tehdä helpommin saavutettavaksi ja käytettäväksi.

Hyvä sijainti ja Monikeskuksen tunnettuus kohderyhmän keskuudessa varmistaa asiakkaiden riittävyyden. Monikeskus on myös verkostoitumisen kannalta tärkeä paikka koska tiloissa työskentelee useita saman alan toimijoita, joiden kanssa neuvontaa toteutetaan yhteistyössä.

Kaikkien ryhmien suunnittelussa otetaan huomioon kohderyhmän tarpeet ja heille tarjotaan mahdollisuus toiminnan suunnitteluun. Hankkeessa tullaan tekemään myös retkiä ja järjestämään virkistystoimintaa kohderyhmälle yhdessä mm. Sovinnon kampuksen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi urheilu ja kulttuuritapahtumia, sekä ulkoiluretkiä.

Hanke järjestää toiminnastaan loppuseminaarin, jonka tarkoituksena on esitellä projektin tuotoksia, toimintamallia ja löydöksiä ja mahdollisia tulevaisuuden suunnitelmia.

Lisätietoja hankkeesta

Toiminnan kohderyhmänä on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat maahan muuttaneet miehet, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla. Toiminta keskittyy ja kohdentuu luontaisesti erityisesti itäisen Helsingin alueelle, Suomen Diakoniaopiston Sovinnon toimintakeskuksen sijaitessa Roihupellossa Itäkeskuksen lähistöllä.

Tämä kohderyhmä tarvitsee kipeimmin tavoitteellista ja mielekästä toimintaa, jonka tähtäimenä olisi työnsaantimahdollisuuksien parantuminen. Samoin kohderyhmän keskuudessa on tarve etsivälle työlle ja palvelujen saatavuuden parantamiselle, koska kohderyhmä on hankkeen havainojen mukaan usein tietämätön palveluista ja omista oikeuksistaan sekä velvollisuuksistaan. Hankkeen kohderyhmää ei kuitenkaan rajata ikäperusteisesti, vaan toimintaan voivat osallistua kaikki ne maahanmuuttaneet miehet, jotka voivat hyötyä toiminnasta.

 

Suomen Diakoniaopisto
Katariina Hautsalo
katariina.hautsalo@sdo.fi
044 709 7710