AK3435 Fendari-toiminta 2019 Sovinto STEA2019

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kesto

01.01.2019 - 31.12.2019

Hankkeen tavoitteet

Toimintojen päätavoitteena on tukea ja vahvistaa heikossa asemassa olevien työikäisten osallisuutta ja toimijuutta sekä heidän valmiuksiaan edetä kohti koulutusta ja työelämää.

Osa-tavoitteet:

1.Asiakkaiden valmiudet toimia ja osallistua ympäröivässä yhteiskunnassa vahvistuvat (luottamus ja toivo tulevaisuutta kohtaan).

2. Toiminnalla on positiivisia vaikutuksia asiakkaiden hyvinvointiin (terveys, riippuvuuskäyttäytyminen, itseluottamus).

3. Asiakkaiden työelämävalmiudet vahvistuvat toimintaan osallistumisen myötä (työnhakutaidoista, perusvalmiuksia, tavoitteet ja motivaatio).

4. Eri väestöryhmät kohtaavat ja sekoittuvat toiminnan kautta –> eriarvoistumisen väheneminen, ennakkoluulojen pieneneminen (sosiaalinen verkosto, työelämän sosiaaliset taidot)

5. Asiantuntijaverkoston avulla tuomme esille kohderyhmäämme liittyviä erityiskysymyksiä ja kehitämme ja tarjoamme heille yhä parempia palveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutus

JALKAUTUVA TYÖ

Jalkautuva työ on Koho-hankkeen toimintamallin yksi tärkeimmistä työskentelymuodoista. Jalkautuva työote juurrutetaan osaksi Fendaria, koska siinä tavoitellaan erityisesti palveluiden ulkopuolelle pudonneita. Jalkautuva työote on osa etsivän työn menetelmää ja se sopii kontaktin ottoon ja työskentelyyn etenkin marginalisoitujen ihmisryhmien parissa (Kallinen 2014).

Jalkautuvaa työtä tehdään etsivällä työotteella alueen erilaisissa matalan kynnyksen toimipisteissä kohderyhmän parissa. Jalkautuvaa työtä jatketaan edelleen perjantaisin klo 10-16 Monikeskuksella, joka on kohtaamispaikka pääasiassa maahan muuttaneelle väestölle. Lisäksi jalkautuvaa työtä toteutetaan jo mm. Kontulan Lähiöasemalla, Helsingin vankilassa, Tukikohta ry:llä, Kontulan ja Itäkeskuksen Symppiksessä, Asukastalo Myllärissä ja HDL:n D-asemilla.

Jalkautuva työ on pääosin kertaluonteista neuvontaa, mm. valmennetaan tukijärjestelmän käytössä sekä hankitaan tietoa siitä, miten palveluita voisi tehdä helpommin saavutettavaksi ja käytettäväksi. Tavoitteena on myös uusien, pidempiaikaisten asiakkaiden tavoittaminen jalkautumalla. Jalkautuvassa työssä toimitaan ilman valtaa ihmisten luonnollisissa toimintaympäristöissä ja tätä kautta pyritään luomaan kontaktia ja dialogin mahdollistavia olosuhteita tukipalvelujen ja kohderyhmän välille.

ASIAKASTYÖ

Asiakastyö perustuu suunnitelmalliseen, tarvelähtöiseen yksilötyöskentelyyn, jota tehdään yksin tai yhdessä työparin kanssa.

Asiakkaaksi ohjaudutaan pääosin jalkautuvan työn, tuttavien kautta tai yhteistyökumppaneiden ohjaamina. Ensimmäisellä tapaamisella kartoitetaan asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne ja tehdään oma yksilöllinen suunnitelma. Joidenkin asiakkaiden kanssa työskentely painottuu työ- ja opiskelupaikkojen etsimiseen, kun taas joitakin asiakkaita tuetaan päihteettömyydessä, perhetilanteen selvittämisessä, oleskelulupa-asioiden hoitamisessa tai asunnon etsimisessä. Yksilötapaamisia toteutetaan toimistolla ja jalkautumalla.

Asiakkuudelle ei ole määräaikaa vaan tukea tarjotaan niin pitkään kuin asiakas kokee sitä tarvitsevansa. Osa asiakkaista tapaa työntekijää kertaluontoisesti, kun taas joidenkin asiakkuus kestää useita vuosia. Toiminnassa käytetään enenevissä määrin myös vertaisia avustamassa mm. tulkkauksessa ja asiakkaiden tavoittamisessa, Koho-hankkeen toimintamallin mukaisesti.

Asiakastyössä käytämme Tulostähti-menetelmää. Tähteä käytetään 3kk välein ja sen tarkoituksena on konkretisoida asiakkaalle hänen elämässään tapahtuneita muutoksia. Muutosta peilataan asiakkaan omiin tavoitteisiin. (ks. Seuranta ja arviointi -kappale).

AVOIN RYHMÄTOIMINTA

Ryhmätoiminta tarjoaa tavoitteellista toimintaa työelämän ulkopuolella oleville ihmisille, joilla ei välttämättä vielä ole valmiuksia sitoutua päivittäistä osallistumista vaativiin toimintoihin tai jotka kaipaavat mielekästä sisältöä arkeensa. Ryhmiin voi osallistua silloin kun itselle sopii ja niiden kautta voi helposti edetä kohti Fendarin muita toimintoja. Koho-hankkeen menestyksekkäät miesten liikuntaryhmä sekä suomen kielen ryhmä liitetään osaksi Fendarin ryhmätoimintaa.

Fendarin ryhmät ovat avoimia: niihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, ne ovat ilmaisia ja osaamistasolla ei ole merkitystä. Ryhmien sisällöt laaditaan pitkälti osallistujien tason ja heidän esiin tuomiensa toiveiden mukaan. Osallistujakunta on hyvin heterogeeninen: mukana on työttömiä, opiskelijoita, eläkeläisiä, maahan muuttaneita ja kantasuomalaisia. Ohjaajina toimivat Fendarin omat vapaaehtoiset sekä vapaaehtoistoiminnan ohjaaja. Ryhmätoimintaa kehitetään jatkuvasti verkostoista ja kentältä nouseviin havaintoihin sekä palautteeseen nojaten.

Toimintakeskuksella on viisi viikoittain sekä neljä kuukausittain kokoontuvaa ryhmää. Vuoden 2019 ryhmät ovat avoimia sekä naisille että miehille, lukuun ottamatta liikuntaryhmiä. Linkistä pääsee siirtymään ryhmien aikatauluun: https://www.sdo.fi/toimintakeskus/avoin-ryhmatoiminta/

Yhteistyö muiden tahojen kanssa on avoimen ryhmätoiminnan toteuttamisen kannalta erittäin tärkeää. Suomen kielen ryhmiemme taustalla on Luetaan yhdessä -verkoston tuki, jonka kautta ohjautuu vapaaehtoisia ryhmänvetäjiä sekä osallistujia. Naisten liikuntaryhmää toteutamme yhdessä Monaliiku ry:n kanssa, minkä ansiosta pystymme takaamaan laadukkaan liikunnanohjauksen ja tavoittamaan enemmän toiminnasta hyötyvää osallistujakuntaa. Kokkausryhmän yhteistyökumppanina toimii Uudenmaan Martat, Fendarin huolehtiessa tiloista sekä osallistujista ja Marttojen puolestaan ammattitaitoisesta ohjaajasta. Luontoryhmän osalta yhteistyötä käynnistellään Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa, sillä sen nähdään hyödyttävän molempien asiakaskuntaa sekä yhdistävän ihmisiä, jotka eivät muuten kohtaisi toisiaan.

Huomioimme kaikessa ryhmätoiminnassamme Green Care -toiminnan mahdollisuudet. Termillä viitataan luontoon liittyvään toimintaan, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Teema painottuu etenkin luonto- ja kokkausryhmissä, mutta sitä tuodaan mukaan myös muihin ryhmiin.

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Tarjoamme joustavaa, matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa, joka mahdollistaa osallistumisen elämäntilanteesta riippumatta. Vapaaehtoistoiminta kulkee käsi kädessä avoimen ryhmätoiminnan kanssa, sillä ryhmien ohjaaminen pyritään toteuttamaan pitkälti vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoiset voivat myös halutessaan ideoida lyhytkestoisempia ryhmiä ja tapahtumia sekä tuoda omia ajatuksiaan ryhmätoiminnan kehittämiseen.

Uusia vapaaehtoisia rekrytoidaan vuoden ympäri ja toimintaa mainostetaan muun muassa internetissä eri foorumeilla, tapahtumissa ja Toimintakeskuksen verkkosivuilla kiinnostuneiden tavoittamiseksi. Kiinnostuneita ohjataan ottamaan yhteyttä vapaaehtoistoiminnan ohjaajaan, jonka kanssa sovitaan alkutapaaminen. Tapaamisessa ohjaaja kertoo toiminnan periaatteista ja kartoittaa vapaaehtoistyöhön tulevan toiveita ja mielenkiinnonkohteita, joiden pohjalta keskustellaan sopivasta vapaaehtoistyön muodosta. Uusi vapaaehtoinen voi näin esimerkiksi ryhtyä ohjaajaksi jo käynnissä olevaan ryhmään tai järjestää vaikkapa kertaluontoisen joogatunnin. Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja perehdyttää jokaisen vapaaehtoisen talon ja mahdollisen ryhmän tavoille sekä toimii koko vapaaehtoisuuden ajan tukena ja yhdyshenkilönä vapaaehtoiselle. Mikäli Toimintakeskuksesta ei löydy sopivaa vapaaehtoistyön muotoa, auttaa ohjaaja sopivamman paikan löytämisessä tai ohjaa suoraan yhteistyökumppanin tai muun osuvamman tahon puheille. Toimintaan osallistuville vapaaehtoisille järjestetään 2 kertaa vuodessa kiitoksena virkistyspäivä, keväällä ja syksyllä.

Fendarin vapaaehtoistoiminta jatkaa tiivistä yhteistyötä Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) vapaaehtoistoiminnan kanssa: jaamme kokemuksia sekä hyödynnämme erilaisten vapaaehtoisroolien kirjoa puolin ja toisin. Lisäksi Toimintakeskuksen vapaaehtoistyömahdollisuuksia markkinoidaan HDL:n verkostoissa ja vapaaehtoisemme saavat osallistua HDL:n säännöllisesti järjestämiin vapaaehtoisten koulutuksiin.

ASIANTUNTIJAVERKOSTON KEHITTÄMISTYÖ

Vuonna 2019 aloitamme uutena asiantuntijaverkostotyön, joka kokoontuu säännöllisesti (2-4 krt/v) keskustelemaan kohderyhmäämme liittyvistä erityispiirteistä, tarpeista, ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä. Koordinaattorit vastaavat verkoston kokoamisesta ja suunnittelevat tapaamisten sisällöt. Tiedon jakaminen ei ole tärkeää ainoastaan työntekijöiden kesken tai kannalta, vaan myös kohderyhmä hyötyy siitä, että heidän kokemuksensa ja yhteiskunnallisten päätösten seuraukset välittyvät laajemman yleisön tietoon. Näin pystymme kehittämään ja tarjoamaan yhä parempia ja oikeanlaisempia palveluita. Asiantuntijaverkostoon kutsutaan laajasti alan toimijoita, asiantuntijoita sekä kokemusasiantuntijoita. Parhaimmillaan verkoston työskentelyn tuloksena voi syntyä kannanottoja tai muita julkilausumia asiakaskuntaamme liittyvistä kysymyksistä.

Fendari-toiminnassa asiantuntijuus rakentuu palveluiden ulkopuolelle pudonneiden yli 30-vuotiaiden henkilöiden erityiskysymysten ympärille, erityisinä ryhminä maahan muuttaneet naiset ja miehet sekä rikos- ja päihdetaustaiset asiakkaat. Jo aikoinaan Aittis-hankkeen ajoilta alkaen hankkeessa on työskennelty erityisesti näiden kohderyhmien kanssa. Näiden vuosien aikana hankkeessa ja sen verkostoissa on kertynyt valtavasti tietoa ja osaamista heihin liittyvistä kysymyksistä ja ilmiöistä. KohO-hankkeen erityisosaaminen maahan muuttaneiden miesten erityiskysymyksistä täydentää Fendari-hankkeessa jo kertynyttä osaamista ja tuo esiin tärkeät mieserityiset näkökulmat.

Lisätietoja hankkeesta

Fendari-toiminnan kohderyhmänä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat yli 30-vuotiaat, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea ja ohjausta päästäkseen kiinni työelämään, siihen johtavaan koulutukseen tai muuhun mielekkääseen toimintaan. Toiminta on erityisesti suunnattu päihde- ja rikostaustaisille sekä pitkään työelämän ulkopuolella olleille maahan muuttaneille henkilöille, mutta niin, että nämä alaryhmät sekoittuvat erottelun sijaan. Nämä asiakasryhmät jäävät helposti tarjolla olevan avun ulkopuolelle, koska he tarvitsevat huomattavasti kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää tukea kuin mitä useat palvelut pystyvät tarjoamaan.

Fendari-toimintamalli koostuu asiakastyöstä, avoimesta ryhmätoiminnasta ja vapaaehtoistoiminnasta. Koho-hankkeen päättyessä Fendariin liitetään hankkeessa luotu jalkautuvan työn malli sekä asiantuntijaverkoston kehittämistyö -toiminta. Koho-hankkeesta lisää tietoa linkistä:

 

Suomen Diakoniaopisto
Katariina Hautsalo
katariina.hautsalo@sdo.fi
044 709 7710