Ak3435 Fendari-toiminta 2018 Sovinto STEA2018

Rahoittaja

STEA

Hankkeen kesto

01.03.2018 - 31.12.2018

Hankkeen tavoitteet

1. Toimintojen päätavoitteena on tukea ja
vahvistaa heikossa asemassa olevien työikäisten osallisuutta ja
toimijuutta sekä heidän valmiuksiaan edetä kohti koulutusta ja
työelämää.
1.2. Asiakkaiden valmiudet toimia yhteiskunnassa vahvistuvat.
1.3. Toiminnalla on positiivisia vaikutuksia asiakkaiden hyvinvointiin.
1.4. Asiakkaiden valmiudet hakea töitä ja koulutusta vahvistuvat toimintaan
osallistumisen myötä.
1.5. Maahan muuttaneiden asiakkaiden suomen kielen taito kehittyy
toimintaan osallistumisen myötä.

Hankkeen toteutus

Fendari-toimintamalli koostuu yksilötyöstä, avoimesta ryhmätoiminnasta sekä
vapaaehtoistoiminnasta.

YKSILÖTYÖ
Yksilötyö perustuu yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen sekä tiiviiseen
yhteistyöhön asiakkaan verkostojen kanssa. Tavoitteena on asiakkaan
näkökulmasta saada elämän perusasiat järjestykseen ja saada arkeen rytmiä
ja mielekkyyttä. Asiakkaat ohjautuvat toiminnan piiriin sosiaalityöntekijöiden
lähettäminä, TE-toimistoista, työvoimanpalvelukeskuksesta,
yhteistyöjärjestöistä, suomen kielen kursseilta, vankiloista, Suomen
Diakoniaopiston muista toiminnoista sekä itsenäisesti kuultuaan toiminnasta
omilta verkostoiltaan.

Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen asiakkaalle varataan tapaamisaika
koordinaattorin kanssa. Tapaamisella kartoitetaan asiakkaan
kokonaisvaltainen tilanne, keskustellaan tavoitteista ja mietitään yhdessä,
minkälainen työskentelytapa olisi paras. Jokainen kohdataan yksilöllisesti ja
jokaiselle räätälöidään oma suunnitelma.

Asiakkaat, jotka tarvitsevat paljon tukea ja jotka haluavat päästä kokeilemaan
työelämää hyvin matalalla kynnyksellä, voidaan ottaa työkokeiluun
Toimintakeskuksen omille työpajoille tai naisten pajalle 1-6 kuukaudeksi.

Pajajakson aikana asiakas osallistuu sovittuun toimintaan 3-5 päivänä viikossa.
Hän myös tapaa säännöllisesti koordinaattoria, jolta hän saa intensiivistä tukea
elämänhallinta- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.

Osalle asiakkaista etsitään yhdessä työkokeilupaikka Toimintakeskuksen
ulkopuolelta, esimerkiksi alalta, jolle asiakas haluaisi tulevaisuudessa työllistyä.
Joidenkin asiakkaiden kanssa keskitytään koulutus- ja työnhakuun. Asiakasta
tavataan säännöllisesti ja häntä ohjataan työnhakuasiakirjojen päivittämisessä
ja etsitään yhdessä sopivaa työ- tai opiskelupaikkaa. Monilla asiakkailla on
puutteita IT- ja työnhakutaidoissa ja he eivät yksin tiedä, mistä ja miten
opiskelu- ja työpaikkoja voi ja kannattaa etsiä.

Joidenkin asiakkaiden kanssa työskentelyn pääpaino on esimerkiksi
päihteettömyyden tukemisessa, perhetilanteen selvittämisessä, oleskelulupaasioiden
hoitamisessa tai asunnon etsimisessä. Tapaamisilla voi olla myös
kannatteleva ja ennaltaehkäisevä rooli, jolloin tavoitteena on, että asiakkaan
elämäntilanne ei mene huonompaan suuntaan vaan elämän perusasiat
pysyvät kunnossa (esim. asunto, talous jne.). Koordinaattori toimii
keskusteluapuna ja kokoaa tarvittaessa asiakkaan tukiverkoston yhteisiin
tapaamisiin. Hän tukee ja auttaa virastoasioinnissa ja toimii tulkkina asiakkaan
ja viranomaisen välillä, kun asioinnissa on haasteita.Työ jalkautuu tarvittaessa
Sovinnon ulkopuolelle asiakkaan omiin verkostoihin.

Asiakkaaksi voi tulla matalalla kynnyksellä ilman lähetettä. Asiakkuudelle ei ole
määräaikaa vaan tukea tarjotaan niin pitkään kuin asiakas kokee sitä
tarvitsevansa. Yksilötyön asiakkaat voivat myös halutessaan osallistua
Toimintakeskuksen avoimiin ryhmiin. Osa asiakkaista tapaa työntekijää
kertaluontoisesti, kun taas joidenkin asiakkuus kestää useita vuosia. Kun
asiakas ottaa yhteyttä koordinaattoriin ensimmäistä kertaa, voi hänen
elämäntilanteensa olla hyvinkin sekava ja näköalaton. Tavoitteena on, että
asiakkuuden myötä asiakkaan toimijuus ja hyvinvointi vahvistuvat ja
työskentelyn jälkeen hän uskoo omiin mahdollisuuksiinsa enemmän
ympäröivässä yhteiskunnassa.

NAISTEN PAJA
Naisten paja on maahan muuttaneille naisille kohdennettu toimintamuoto, jossa
keskitytään erityisesti suomen kielen sekä työelämä- ja yhteiskuntataitojen
vahvistamiseen. Pajalle otetaan enimmillään kahdeksan naista kerrallaan,
minkä turvin osallistujille pystytään tarjoamaan rauhallinen ja turvalliseksi
koettu oppimis- ja keskusteluympäristö. Oppimisen ohella pajajakson
tarkoituksena on tarjota mielekästä tekemistä arkeen sekä vahvistaa
osallistujien kokemusta yhteiskunnallisesta osallisuudesta.

Syksyllä 2017 maahanmuuttajanaisten pajan sisältöä uudistettiin asiakkaiden
tarpeiden pohjalta. Hyödyllisiksi koettujen ryhmien osuutta kasvatettiin ja
siivoustehtävistä luovuttiin. Uudistettu viikko-ohjelma tukee entistäkin paremmin
ja monipuolisemmin asiakkaan polkua kohti työelämää tai opiskeluja.


Vuonna 2018 maahanmuuttajanaistyössä on tavoitteena jatkaa hyväksi
osoittautuneita käytäntöjä, kuten työnhakuasiakirjojen tekoa jokaisen
asiakkaan kanssa. Lisäksi uusi naisten pajan malli on tarkoitus saada
vakiintuneeksi osaksi toimintaa ja mukaan pyritään saamaan yhä
heterogeenisempi osallistujakunta.

RYHMÄ- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA
Ryhmä- ja vapaaehtoistoiminta pyrkivät tarjoamaan toimintaa työelämän
ulkopuolella oleville ihmisille, joilla ei välttämättä vielä ole valmiuksia sitoutua
päivittäistä osallistumista vaativiin toimintoihin tai jotka kaipaavat sisältöä
tyhjältä tuntuviin päiviinsä. Ryhmiin voi osallistua silloin kun itselle sopii ja
niiden kautta voi helposti edetä kohti Toimintakeskuksen muita toimintoja.
Ryhmätoiminnan osallistujakunta on hyvin heterogeeninen. Osallistujina on
työttömiä, opiskelijoita, eläkeläisiä, maahan muuttaneita ja kantasuomalaisia
naisia sekä miehiä.

Tällä hetkellä Toimintakeskuksessa kokoontuu viikoittain erilaisia avoimia
ryhmiä: suomen kieli (yhteistyössä Luetaan
Yhdessä -verkosto), englannin kielen alkeet, taideryhmä, liikuntaryhmä sekä erilaisia pop up-tyyppisiä retki- ja kokkausryhmiä ajoittain.

Osa ryhmistä on rajattu sukupuolen mukaan (mm. tilojen vuoksi –
MoniNaisten tila), mutta kaikissa on sama avoimien ryhmien periaate – ryhmiin
ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, ryhmät ovat ilmaisia ja osallistujien tasolla ei
ole merkitystä. Tämä takaa mahdollisuuden kaikille osallistua toimintaan.

Voimaannuttava ryhmätoiminta antaa osallistujille valmiuksia päästä mukaan
työelämään mutta myös arjen toimet helpottuvat, kun taidot kasvavat.
Tavoitteena on, että ryhmään osallistuttuaan kaikki rohkaistuvat käyttämään
oppimiaan taitoja ja uskaltavat hyödyntää niitä myös päivittäisissä toimissaan.
Avoimien ryhmien ohjelmat laaditaan pitkälti ryhmäläisten tason ja heidän
esiintuomien tarpeidensa mukaan, jotta toiminta olisi juuri heidän tarpeisiinsa
sopivaa. Ryhmien toiminnan tarkoituksena on myös kulttuuri- ja kielimuurien
ylitys, kun maahan muuttaneet ja kantasuomalaiset miehet ja naiset ovat
luontevasti toistensa kanssa tekemisissä oppien uutta yhdessä.

Avoimien ryhmien ohjaajina toimivat Toimintakeskuksen omat vapaaehtoiset
vapaaehtoistoiminnan ohjaajan tuella. Toimintaan voi tulla mukaan kesken
kauden, sillä uusia vapaaehtoisia rekrytoidaan vuoden ympäri.
Vapaaehtoistoimintaa mainostetaan internetissä eri vapaaehtoistyöfoorumeilla,
jotta toiminnasta kiinnostuneet tavoitettaisiin. Vapaaehtoiset voivat myös
halutessaan tuoda omia ideoitaan ryhmätoiminnan kehittämiseen ja tavoitteena
on toteuttaa lyhytkestoisempiakin ryhmiä ja tapahtumia vapaaehtoisten
voimalla.

Fendarin vapaaehtoistoiminta jatkaa tiivistä yhteistyötä Helsingin
Diakonissalaitoksen vapaaehtoistoiminnan kanssa. HDL:n kanssa jaetaan
kokemuksia sekä hyödynnetään erilaisten vapaaehtoisroolien kirjoa puolin ja
toisin. Sovinnon vapaaehtoistyömahdollisuuksia markkinoidaan HDL:n
verkostoissa ja Sovinnon vapaaehtoiset saavat osallistua HDL:n säännöllisesti
järjestämiin vapaaehtoisten koulutuksiin.

Toimintaan osallistuville vapaaehtoisille järjestetään 2 krt/vuodessa
virkistyspäivä, keväällä ja syksyllä. Virkistyspäivässä vapaaehtoisille tarjotaan
jokin yhteinen elämys, esimerkiksi elokuva, museovierailu tai muu vastaava
tapahtuma, joka innostaa vapaaehtoisia lähtemään mukaan ja pysymään
toiminnassa jatkossakin.

Lisätietoja hankkeesta

Toiminta sisältää työn ja opiskelun ulkopuolella oleville työikäisille tarkoitetun matalan
kynnyksen toimintakeskuksen koordinoinnin ja asiakastyön (Sovinnon
Toimintakeskus , Fendari-toiminta).

Toiminnan taustalla on huomio siitä, että julkisten palveluiden toimenpiteiden ulkopuolelle jää paljon
aikuisia, joilla on halu löytää elämälleen mielekästä sisältöä kotona olemisen
sijaan. Tälle ryhmälle ominaisia haasteita ovat pitkittynyt työttömyys,
päihdeongelmatausta, rikos- ja vankilatausta ja maahan muuttaneilla henkilöillä
heikko Suomeen integroituminen. Haasteet ovat usein moninaisia ja vaativat
pitkäjänteistä ohjausta ja tukea, jotta asiakkaiden elämäntilanteeseen saadaan
pikkuhiljaa pysyvä suunnanmuutos.

 

Suomen Diakoniaopisto
Katariina Hautsalo
katariina.hautsalo@sdo.fi
044 709 7710