Ak3435 Fendari-toiminta 2018 Sovinto STEA2018

Rahoittaja

STEA

Hankkeen kesto

01.03.2018 - 31.12.2018

Hankkeen tavoitteet

1. Toimintojen päätavoitteena on tukea ja vahvistaa heikossa asemassa olevien työikäisten osallisuutta ja toimijuutta sekä heidän valmiuksiaan edetä kohti koulutusta ja työelämää.
1.2. Asiakkaiden valmiudet toimia yhteiskunnassa vahvistuvat.
1.3. Toiminnalla on positiivisia vaikutuksia asiakkaiden hyvinvointiin.
1.4. Asiakkaiden valmiudet hakea töitä ja koulutusta vahvistuvat toimintaan osallistumisen myötä.
1.5. Maahan muuttaneiden asiakkaiden suomen kielen taito kehittyy toimintaan osallistumisen myötä.

Hankkeen toteutus

Fendari-toimintamalli koostuu yksilötyöstä, avoimesta ryhmätoiminnasta sekä vapaaehtoistoiminnasta.

YKSILÖTYÖ
Yksilötyö perustuu yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen sekä tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaan verkostojen kanssa. Tavoitteena on asiakkaan näkökulmasta saada elämän perusasiat järjestykseen ja saada arkeen rytmiä ja mielekkyyttä. Asiakkaat ohjautuvat toiminnan piiriin sosiaalityöntekijöiden lähettäminä, TE-toimistoista, työvoimanpalvelukeskuksesta, yhteistyöjärjestöistä, suomen kielen kursseilta, vankiloista, Suomen Diakoniaopiston muista toiminnoista sekä itsenäisesti kuultuaan toiminnasta omilta verkostoiltaan.

Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen asiakkaalle varataan tapaamisaika koordinaattorin kanssa. Tapaamisella kartoitetaan asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne, keskustellaan tavoitteista ja mietitään yhdessä, minkälainen työskentelytapa olisi paras. Jokainen kohdataan yksilöllisesti ja jokaiselle räätälöidään oma suunnitelma.

Asiakkaat, jotka tarvitsevat paljon tukea ja jotka haluavat päästä kokeilemaan työelämää hyvin matalalla kynnyksellä, voidaan ottaa työkokeiluun Toimintakeskuksen omille työpajoille tai naisten pajalle 1-6 kuukaudeksi.

Pajajakson aikana asiakas osallistuu sovittuun toimintaan 3-5 päivänä viikossa. Hän myös tapaa säännöllisesti koordinaattoria, jolta hän saa intensiivistä tukea elämänhallinta- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.

Osalle asiakkaista etsitään yhdessä työkokeilupaikka Toimintakeskuksen ulkopuolelta, esimerkiksi alalta, jolle asiakas haluaisi tulevaisuudessa työllistyä. Joidenkin asiakkaiden kanssa keskitytään koulutus- ja työnhakuun. Asiakasta tavataan säännöllisesti ja häntä ohjataan työnhakuasiakirjojen päivittämisessä ja etsitään yhdessä sopivaa työ- tai opiskelupaikkaa. Monilla asiakkailla on puutteita IT- ja työnhakutaidoissa ja he eivät yksin tiedä, mistä ja miten opiskelu- ja työpaikkoja voi ja kannattaa etsiä.

Joidenkin asiakkaiden kanssa työskentelyn pääpaino on esimerkiksi päihteettömyyden tukemisessa, perhetilanteen selvittämisessä, oleskelulupaasioiden hoitamisessa tai asunnon etsimisessä. Tapaamisilla voi olla myös kannatteleva ja ennaltaehkäisevä rooli, jolloin tavoitteena on, että asiakkaan elämäntilanne ei mene huonompaan suuntaan vaan elämän perusasiat pysyvät kunnossa (esim. asunto, talous jne.). Koordinaattori toimii keskusteluapuna ja kokoaa tarvittaessa asiakkaan tukiverkoston yhteisiin tapaamisiin. Hän tukee ja auttaa virastoasioinnissa ja toimii tulkkina asiakkaan ja viranomaisen välillä, kun asioinnissa on haasteita.Työ jalkautuu tarvittaessa Sovinnon ulkopuolelle asiakkaan omiin verkostoihin.

Asiakkaaksi voi tulla matalalla kynnyksellä ilman lähetettä. Asiakkuudelle ei ole määräaikaa vaan tukea tarjotaan niin pitkään kuin asiakas kokee sitä tarvitsevansa. Yksilötyön asiakkaat voivat myös halutessaan osallistua Toimintakeskuksen avoimiin ryhmiin. Osa asiakkaista tapaa työntekijää kertaluontoisesti, kun taas joidenkin asiakkuus kestää useita vuosia. Kun asiakas ottaa yhteyttä koordinaattoriin ensimmäistä kertaa, voi hänen elämäntilanteensa olla hyvinkin sekava ja näköalaton. Tavoitteena on, että asiakkuuden myötä asiakkaan toimijuus ja hyvinvointi vahvistuvat ja työskentelyn jälkeen hän uskoo omiin mahdollisuuksiinsa enemmän ympäröivässä yhteiskunnassa.

NAISTEN PAJA
Naisten paja on maahan muuttaneille naisille kohdennettu toimintamuoto, jossa keskitytään erityisesti suomen kielen sekä työelämä- ja yhteiskuntataitojen vahvistamiseen. Pajalle otetaan enimmillään kahdeksan naista kerrallaan, minkä turvin osallistujille pystytään tarjoamaan rauhallinen ja turvalliseksi koettu oppimis- ja keskusteluympäristö. Oppimisen ohella pajajakson tarkoituksena on tarjota mielekästä tekemistä arkeen sekä vahvistaa osallistujien kokemusta yhteiskunnallisesta osallisuudesta.

Syksyllä 2017 maahanmuuttajanaisten pajan sisältöä uudistettiin asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Hyödyllisiksi koettujen ryhmien osuutta kasvatettiin ja siivoustehtävistä luovuttiin. Uudistettu viikko-ohjelma tukee entistäkin paremmin ja monipuolisemmin asiakkaan polkua kohti työelämää tai opiskeluja.

Vuonna 2018 maahanmuuttajanaistyössä on tavoitteena jatkaa hyväksi osoittautuneita käytäntöjä, kuten työnhakuasiakirjojen tekoa jokaisen asiakkaan kanssa. Lisäksi uusi naisten pajan malli on tarkoitus saada vakiintuneeksi osaksi toimintaa ja mukaan pyritään saamaan yhä heterogeenisempi osallistujakunta.

RYHMÄ- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA
Ryhmä- ja vapaaehtoistoiminta pyrkivät tarjoamaan toimintaa työelämän ulkopuolella oleville ihmisille, joilla ei välttämättä vielä ole valmiuksia sitoutua päivittäistä osallistumista vaativiin toimintoihin tai jotka kaipaavat sisältöä tyhjältä tuntuviin päiviinsä. Ryhmiin voi osallistua silloin kun itselle sopii ja niiden kautta voi helposti edetä kohti Toimintakeskuksen muita toimintoja. Ryhmätoiminnan osallistujakunta on hyvin heterogeeninen. Osallistujina on työttömiä, opiskelijoita, eläkeläisiä, maahan muuttaneita ja kantasuomalaisia naisia sekä miehiä.

Tällä hetkellä Toimintakeskuksessa kokoontuu viikoittain erilaisia avoimia ryhmiä: suomen kieli (yhteistyössä Luetaan Yhdessä -verkosto), englannin kielen alkeet, taideryhmä, liikuntaryhmä sekä erilaisia pop up-tyyppisiä retki- ja kokkausryhmiä ajoittain.

Osa ryhmistä on rajattu sukupuolen mukaan (mm. tilojen vuoksi – MoniNaisten tila), mutta kaikissa on sama avoimien ryhmien periaate – ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, ryhmät ovat ilmaisia ja osallistujien tasolla ei ole merkitystä. Tämä takaa mahdollisuuden kaikille osallistua toimintaan.

Voimaannuttava ryhmätoiminta antaa osallistujille valmiuksia päästä mukaan työelämään mutta myös arjen toimet helpottuvat, kun taidot kasvavat. Tavoitteena on, että ryhmään osallistuttuaan kaikki rohkaistuvat käyttämään oppimiaan taitoja ja uskaltavat hyödyntää niitä myös päivittäisissä toimissaan. Avoimien ryhmien ohjelmat laaditaan pitkälti ryhmäläisten tason ja heidän esiintuomien tarpeidensa mukaan, jotta toiminta olisi juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa. Ryhmien toiminnan tarkoituksena on myös kulttuuri- ja kielimuurien ylitys, kun maahan muuttaneet ja kantasuomalaiset miehet ja naiset ovat luontevasti toistensa kanssa tekemisissä oppien uutta yhdessä.

Avoimien ryhmien ohjaajina toimivat Toimintakeskuksen omat vapaaehtoiset vapaaehtoistoiminnan ohjaajan tuella. Toimintaan voi tulla mukaan kesken kauden, sillä uusia vapaaehtoisia rekrytoidaan vuoden ympäri. Vapaaehtoistoimintaa mainostetaan internetissä eri vapaaehtoistyöfoorumeilla, jotta toiminnasta kiinnostuneet tavoitettaisiin. Vapaaehtoiset voivat myös halutessaan tuoda omia ideoitaan ryhmätoiminnan kehittämiseen ja tavoitteena on toteuttaa lyhytkestoisempiakin ryhmiä ja tapahtumia vapaaehtoisten voimalla.

Fendarin vapaaehtoistoiminta jatkaa tiivistä yhteistyötä Helsingin Diakonissalaitoksen vapaaehtoistoiminnan kanssa. HDL:n kanssa jaetaan kokemuksia sekä hyödynnetään erilaisten vapaaehtoisroolien kirjoa puolin ja toisin. Sovinnon vapaaehtoistyömahdollisuuksia markkinoidaan HDL:n verkostoissa ja Sovinnon vapaaehtoiset saavat osallistua HDL:n säännöllisesti järjestämiin vapaaehtoisten koulutuksiin.

Toimintaan osallistuville vapaaehtoisille järjestetään 2 krt/vuodessa virkistyspäivä, keväällä ja syksyllä. Virkistyspäivässä vapaaehtoisille tarjotaan jokin yhteinen elämys, esimerkiksi elokuva, museovierailu tai muu vastaava tapahtuma, joka innostaa vapaaehtoisia lähtemään mukaan ja pysymään toiminnassa jatkossakin.

Lisätietoja hankkeesta

Toiminta sisältää työn ja opiskelun ulkopuolella oleville työikäisille tarkoitetun matalan kynnyksen toimintakeskuksen koordinoinnin ja asiakastyön (Sovinnon Toimintakeskus , Fendari-toiminta).

Toiminnan taustalla on huomio siitä, että julkisten palveluiden toimenpiteiden ulkopuolelle jää paljon aikuisia, joilla on halu löytää elämälleen mielekästä sisältöä kotona olemisen sijaan. Tälle ryhmälle ominaisia haasteita ovat pitkittynyt työttömyys, päihdeongelmatausta, rikos- ja vankilatausta ja maahan muuttaneilla henkilöillä heikko Suomeen integroituminen. Haasteet ovat usein moninaisia ja vaativat pitkäjänteistä ohjausta ja tukea, jotta asiakkaiden elämäntilanteeseen saadaan pikkuhiljaa pysyvä suunnanmuutos.

 

Suomen Diakoniaopisto
Katariina Hautsalo
katariina.hautsalo@sdo.fi
044 709 7710