Aipe ohjausympäristön kehittäminen, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus, OPH

Hankkeen kesto

01.12.2018 - 31.07.2020

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää oppimisympäristöjä Aipen opiskelijoiden opintojen etenemisen tukemiseksi. Tukea on suunniteltu erityisesti opiskelijoille, joilla on ollut haasteita suorittaa opintojaan suunnitellusti joko vähäisen tai olemattoman koulutaustan takia. Oppimisympäristöjen kehittämisen lähtökohtana on ollut opiskelijan opiskeluvalmiuksien, kognitiivisen oppimisen ja itsenäisen toimijuuden lisääminen. Perusajatuksena on ollut kehittää käyttämiämme oppimisympäristöjä opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja toimijuutta tukien. Tavoitteenamme on ollut luoda ja vakiinnuttaa tukitoimia, joilla on pitkäkestoista vaikutusta opiskelijan opintopolulla sen sijaan, että tuki keskittyisi yksittäisestä oppimistehtävästä suoriutumiseen. Olemme pyrkineet vahvistamaan opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja itseohjautuvuutta niin, että hänellä olisi jatkossa välineitä ottaa itseohjautuvasti vastuuta opinnoistaan ja omaksua oppisisällöt hänelle suunnitellussa aikataulussa.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa työskenteli porrastetusti kaksi opettajaa ja yksi opiskeluvalmentaja. Opettajat keskittyivät kehittämään pedagogista tukea eri oppimisympäristöissä ja vahvistamaan opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja itseohjautuvuutta pedagogisesta näkökulmasta. Opiskeluvalmentaja kehitti erilaisia työtapoja opiskelijan toimijuuden tukemiseen. Syyslukukaudella 2019 alku- ja päättövaiheen ryhmille järjestettiin samanaikaisopetusta ja vuorovaikutteisia opiskelupajoja, joissa keskityttiin matematiikan perustaitojen ja opiskelutaitojen vahvistamiseen sekä kokeisiin valmistautumiseen. Touko-kesäkuussa 2020 järjestettiin alkuvaiheen- ja päättövaiheen ryhmille eri kurssien sisältöihin nidottua opiskelutaitojen vahvistamisen tukea verkko-oppimisympäristössä. Lukuvuoden kuluessa vedettiin päättövaiheen ryhmille työpajoja, joissa tutkittiin ja reflektoitiin omaa toimijuutta. Huhtikuussa 2020 havainnoitiin omaa opiskeluympäristöä lukutaitovaiheen ryhmän kanssa virtuaalisia välineitä käyttäen.

Lisätietoja hankkeesta

Opiskelijoille on järjestetty toimijuutta tarkastelevia, toiminallisia pajoja. Päättövaiheelle suunnatuissa pajoissa käsiteltiin opiskelijan omaa näkemystä ja kokemusta omasta toimijuudestaan ja pohdittiin vaikuttamisen kohtia ja keinoja opiskeluissa toiminnallisin ja dialogisin menetelmin. Pajojen kautta saatiin tietoa opiskelijoiden ajatuksista ja toiveista omaan ja opetushenkilöstön rooliin ja opiskeluympäristöihin liittyen. Lukutaitovaiheen opiskelijoille luotiin opiskeluympäristön havainnointi- ja suunnittelutehtävä palvelumuotoilun luotainmenetelmää käyttäen etäopetuksen aikana. Luotaimen tavoitteena oli saada opiskelijat pohtimaan omaa opiskeluympäristöään ja tehdä siihen tarvittaessa muutoksia. Lisäksi luotaimen tavoitteena oli auttaa opettajaa näkemään millaisessa ympäristössä opiskelijat opiskelevat. Tätä kautta opettajalla oli mahdollisuus pohtia mahdollisimman soveltuvia menetelmiä, tehtäviä, ajoitusta ja muuta etäopetukseen liittyvää.

Hankkeen tulokset

Opiskelijoita kuultiin mm. toiminnan kautta. Kun opiskelijoiden omille ajatuksille ja toiveille annettiin aikaa, toimintaa oli helppo toteuttaa opiskelijalähtöisesti ja viedä rakenteisiin liittyviä toiveita eteenpäin. Päättövaiheen opiskelijat toivat esiin tarpeensa dialogiin ja osallistavaan oppimiseen. Keskustelun kautta aikuisopiskelijat pystyivät linkittämään teoriatietoaan arkielämään. Näin vahvistui opiskelutaidot, itsereflektio ja oppiminen. Opiskelijat halusivat ottaa toimijan roolin, mutta kaipasivat siinä tukea. Opiskelijoiden toimijuus ja siihen liittyvät opiskelu- ja itsereflektiotaidot paranivat. Opiskelijat sanoittivat vahvuuksiaan ja haasteitaan sekä pohtivat sopivia tapoja ja ympäristöjä opiskella itsenäisesti. Lisäksi he pohtivat omaa ja opettajan roolia sekä opiskeluryhmän toimintaa oppitunneilla. Opiskelijat oppivat näkemään mitä he itse voisivat tehdä tukeakseen oppimista sen sijaan, että olisivat ulkoistaneet tehtävän pelkästään opettajille. Lopputuotteena syntyi myös opiskelijalle avuksi ja tueksi Aktiivisen oppijan askeleet -vihkonen, jossa hyödynnetään SiKyLuMuKe -tekniikkaa. Tätä jaetaan aktiivisesti uusille opiskelijoille.

 

Suomen Diakoniaopisto
Hanna-Maija Linna-Sjövall
hanna-maija.linna-sjovall@sdo.fi