Onko digipedagogiikassa tulevaisuus?

Keneltäkään ei varmaan ole jäänyt huomaamatta, kuinka nopeasti yhteiskuntamme on digitalisoitunut. Käytämme yhä enemmän erilaisia sovelluksia ja järjestelmiä työssämme sekä vapaa-ajalla. VR ei tarkoita enää pelkästään valtion rautateitä, vaan virtuaalitodellisuus ja erilaiset digitaaliset työvälineet hiipivät osaksi elämäämme. Voisi sanoa, että tiettyjen sovellusten hallinta kuuluu kansalaistaitoihin.

Ammatillisessa koulutuksessa korona loi pakottavan sysäyksen kohti digitaalisia oppimisympäristöjä, ja teimmekin ison digiloikan. Opiskelu siirtyi vauhdilla erilaisiin digitaalisiin oppimisympäristöihin sekä etäopetukseen lähes 100 prosenttisesti – ainakin hetkittäin. Tilanne haastoi yhtä lailla sekä opettajia että opiskelijoita.

 Uusia mahdollisuuksia opettamiseen ja opiskeluun

Jälkikäteen katsottuna on puhuttu, että etäopetukseen liittyy oppimistuloksien heikentymistä ja tietynlaista hyvinvointivajetta. Lisäksi etäopiskeluun on liitetty eriarvoistumista. On kuitenkin huomattu myös paljon hyvää, ja useita onnistuneita kokemuksia.

Digitaaliset oppimisympäristöt ovat luoneet uusia mahdollisuuksia opiskella haluamaansa alaa asuinpaikasta riippumatta. Erilaiset sähköiset oppimisalustat mahdollistavat tämän toteuttamista. Opiskelu ei välttämättä ole enää niin riippuvainen ajasta ja paikasta, vaan opiskelija voi opiskella paremmin oman aikataulunsa mukaisesti. Yhä enemmän koulumaailmassa puhutaan yksilöllisistä poluista.

Tutkinnon osien suoritusmuoto voi vaihdella opintojen aikana. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osia kokonaan verkossa, tai erilaisissa ”hybridimalleissa”, jossa vuorottelevat verkko-, etä- sekä lähiopetus. Erilaiset digitaaliset ratkaisut ja sovellukset näkyvät lähiopetuksessakin esimerkiksi simulaatioympäristöinä, Seppo-peleinä, Kahootteina ja Padletteina yms. Myös kokonaisia tutkintoja tai tutkinnon osia on voitu toteuttaa verkossa tai etänä. En väitä, että digitaalisuus olisi kaikkeen ratkaisu, mutta monilla aloilla sen tarjoamia mahdollisuuksia ei aiemmin osattu hyödyntää yhtä hyvin kuin nyt. Ja tässä en tarkoita vain materiaalien muuttamista sähköiseen muotoon ja opiskelijoiden kokoamista verkkoalustoille, vaan laajempaa oppimisprosessin suunnittelua verkkoalustoilla ja sen näkyväksi tekemistä opiskelijoille. 

Kun käytettävät opetusaineistot monipuolistuvat ja materiaalit rikastuvat, on oppiaines yleensä vaihtelevampi ja motivoivampi opiskelijoille. Opetusmateriaalien yhteiskäyttö on yleistynyt ja tietoa jaetaan avoimemmin, mikä helpottaa opettajien kuormaa. Opettajilla täytyy olla aikaa opetuksen ja opetusaineiston kehittämiselle –sekä myös itsensä kehittämiselle.

Pandemian perintö: Mukaan toimivat käytännöt, ja tarkka katse hyvivointia ja osaallisuutta kohti

Owal Groupin (2021, 90) tutkimuksen mukaan suurin osa koulutuksen järjestäjistä tunnistaa etäopetuksen kehittyneen, pedagogisten ratkaisujen monipuolistuneen sekä digitalisaatioon liittyvän osaamisen laajentuneen. Voidaan todeta digipedagogiikan kehittyneen. Etäopetus sekä erilaiset hybridimallit vakiinnuttavat omaa paikkaansa oppimisympäristöinä. KARVI:n (2020) mukaan hyviä käytänteitä poikkeusolon aikana ovat olleet erilaisten digitaalisten ympäristöjen hyödyntäminen sekä henkilöstön digiosaamisen ja -pedagogiikan kehittyminen. Kynnys etäteknologian käyttämiseen on madaltanut ja on uskallettu kokeilla erilaisia sovelluksia ja menetelmiä sekä uusia tapoja ohjata ja opettaa.

Toisille opetus verkossa tai etänä sopii paremmin kuin toisille. Ne opiskelijat, jotka tarvitsevat rauhaa keskittymiseen, tai eivät uskalla tunneilla osallistua keskusteluun, voivat päästä näyttämään osaamistansa etänä (Goman & al. 2021, KARVI 2020, 47–48). Olen itse huomannut vastaavaa tapahtuvan pitämilläni etätunneilla. Jotkut ovat taas tyytyväisiä siitä, että saa nukkua pidempään, kun heillä ei mene niin paljon aikaa koulumatkaan.

Jägerroos (2021) toteaa kirjoituksessaan, että etäopiskelu on tuonut positiivisia kokemuksia myös erityistä tukea tarvitsevien keskuudessa. Aistiyliherkät ja tarkkaamattomat opiskelijat hyötyvät opiskelusta rauhallisessa kotiympäristössä. Digitaalisuutta on jo ennen koronaa hyödynnetty mm. vaativaa erityistä tukea tarvitsevien keskuudessa. Työvälineet edistävät yhdenvertaisuutta ja palveluiden saavutettavuutta.

Etäopiskelu on vaatinut opiskelijoita ottamaan enemmän vastuuta omista opinnoista, ja tietynlaista itseohjautuvuutta, joka on koettu haastavaksi opiskelijoiden keskuudessa. Itseohjautuvuuden tukeminen voi olla hankalaa ja aikaa vievää opettajalle, jos opiskelijalla ei ole motivaatiota tarttua toimeen. Kotona saattaa olla enemmän ärsykkeitä tehdä jotain muuta, kuin keskittyä oppitunnille. Puutteita voi olla myös opiskelijoiden valmiuksissa etäopiskeluun mm. välineiden puutteen, kielitaidon tai iän takia. Yli puolet ammatillisista opiskelijoista on kokenut etäopiskelun jossain määrin raskaaksi henkisesti. Opetushenkilökunta sekä koulutuksen järjestäjät kuvaavat, että tilanne on varsinkin haastava jo ennen koronakriisiä heikossa asemassa oleville. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden puute on vaikeuttanut kaikkien opintoja ja jaksamista. (Goman & al. 2021, Owal Group 2021.)

Korona-aika on vähentänyt yhdessä oloa ja sosiaalisia suhteita. Sosiaalisten suhteiden, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merkitys on olennainen osa arkeamme ja ihmisyyttä. Sen takia osallisuutta ja vuorovaikutteisia rakenteita on hyvä luoda myös etä/verkko-opetukseen esimerkiksi reflektoivien keskusteluiden ja erilaisten tiimitöiden avulla. Yhteisöllisyyttä sekä vastavuoroisuutta voi saada muutenkin kuin fyysisellä läsnäololla. Tässä korostuu aitojen yhteydenottojen ja kohtaamisten merkitys – tapahtuipa se sitten videon tai puhelun, tai jonkun muun välityksellä. Nämä eivät kuitenkaan sulje pois kasvotusten kohtaamisen tarpeellisuutta.

 Digi on pedagogiikan kumppani

Digitaalisuus on tullut jäädäkseen. Jokainen meistä tulee tarvitsemaan loppuelämän digitaalisia järjestelmiä. Harva ammatti on sellainen, johon se ei joltain osin kuulu. Tässä mainitakseni muutamia: kosmetologit käyttävät ajanvarausjärjestelmiä, ravintoloilla on usein nettisivut, lähihoitajat kohtaavat työssään erilaisia potilasjärjestelmiä ja jopa siivoukseen liittyy robotiikkaa. Koulun on tuettava opiskelijoita tulevaisuuden osaamiseen. Digitaaliset opetusmenetelmät sekä etänä opettaminen ovat uutta normaalia (Smolander 2020, 21).

Tulevaan katsoessa näen yhä enemmän mahdollisuuksia, joilla voimme tukea, ohjata ja opettaa opiskelijaa. Välineitä, jotka auttavat opiskelijaa ymmärtämään paremmin omaa opintopolkuaan. Välineitä, jotka kannustavat erilaisiin itselle sopiviin oppimisen muotoihin ja välineitä tulevaisuuden maailmassa pärjäämiseen. Digitaaliset menetelmät eivät ole tulleet syrjäyttämään perinteisiä, vaan enemmin niiden pitäisi olla kumppaneita keskenään. 

Teknologian kehitys on ollut yhtenä tulevaisuuden megatrendinä jo vuodesta 2020. Voimme yhä enemmän hyödyntää sen tuomia mahdollisuuksia, mutta se edellyttää yhä enemmän ajatusmallien ja toimintatapojen muuttamista. Tekoälysovelluksissa ja automaatioissa tulee yhä tärkeämmäksi selventää läpinäkyvyyttä ja mihin käytetty tieto kulkeutuu, jota sovellukset keräävät. (Dufka 2020, 38.) Suomen Diakoniaopistossa on jo rakennettu valmiiksi virtuaalisia oppimisympäristöjä sote-opiskelijoille. Muille aloille niitä kehitetään tälläkin hetkellä. Virtuaalitodellisuus on yleensä osallistujien mielestä oppimisen kannalta hyödyllinen, innostava, vaihteleva ja moniulotteinen eli moniaistillinen toimintaympäristö (Smolander 2020, 24–25). 

Korona-ajan kokemus on opettanut paljon digitaalisten välineiden hyödyntämisestä -ja hyvien oppien käyttöä kannattaa jatkaa. Matka on ollut työläs, mutta kantaa pian hedelmää, sillä pandemia ei ohjaa enää samalla tavoin opetustapojen valintoja. Kannustan rohkeasti kokeilemaan uusia digivälineitä ja sovelluksia. Mutta olkaa myös armollisia itsellenne, sillä opetteluun voi mennä aikaa.  

Digitaalisuus pitää sitouttaa opetukseen pedagogisesti perustellen luoden osallistavia rakenteita. Työtä on tehtävänä vielä paljon tulevaisuuden oppimisympäristöissä. SDO:n vastuullisuusteemoiksi henkilöstön osalta valikoitui hyvä koulutus, joten pidetään huoli sen toteutumisesta monipuolisesti. Opiskelijan puolelta vastuullisuusteema oli terveys ja hyvinvointi, joten huomioidaan tämäkin koronan jälkipyykissä.  

 

Mari Paajanen 

Koulutussuunnittelija ja tuleva AmO 

iloinen opettaja virtuaalilasit päässä
Mari kannustaa kokeilemaan uusia digitaalisia välineitä.

 

Lähteet:

Dufka. M. 2020. Megatrendit 2020. Sitran selvityksiä 162. Erweko. Vantaa. Luettu 18.4.2022: Sitra Megatrendit 2020

Goman, J., Huusko, M., Isoaho, K., Lehikko, A., Metsämuuronen, J., Rumpu, N., Seppälä, H., Venäläinen, S. & Åkerlund, C. (2021). Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri koulutusasteilla. Osa III: Kansallisen arvioinnin yhteenveto ja suositukset. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 8: 2021. Luettu 18.4.2022 osoitteesta https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/04/KARVI_0821.pdf

Jägerroos, T. 2021. Etäopetus ja digitaaliset oppimisympäristöt toisen asteen opinnoissa. Luettu 18.4.2022 https://www.aivoliitto.fi/verraton/nuoruus/etaopetus-ja-digitaaliset-oppimisymparistot-toisen-asteen-opinnoissa#80ae9151

KARVI. 2020. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana syntyneet hyvät käytänteet ammatillisessa koulutuksessa. Poikkeustilanteen vaikutusten arviointi. 16.11.2020 Luettu 18.4.2022: https://karvi.fi/wp-content/uploads/2020/11/Hyvat_kaytanteet_ammatillinen_koulutus.pdf

Owal Group. (2021). Koronavirusepidemian vaikutukset toisen asteen koulutukseen. Owal Group Oy. Luettu 18.4.2022: https://owalgroup.com/wp-content/uploads/2021/03/Koronan-vaikutukset-toisen-asteen-koulutukseen_1603.pdf

Smolander, N. 2020. Virtuaalitodellisuus oppimisympäristönä. Teoksessa: Smolander, N. Lehto, T. & Keränen, M. 2020. Älykkäitä toimintamalleja oppimisympäristöihin. 6aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt. Tampereen ammattikorkeakoulu. Raportteja 130. Tampere. Luettu 18.4.2022 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/355525/%C3%84lykk%C3%A4it%C3%A4_toimintamalleja_oppimisymp%C3%A4rist%C3%B6ihin.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Lisää uutisia

Uutinen 31.05.2023

Valmistujaisia juhlittiin Suomen Diakoniaopiston kaikilla kampuksilla 31.5.2023. Valmistuneita on alustavasti yhteensä noin 600.

Lue lisää

Uutinen 30.05.2023

Kaikilta kampuksiltamme kevätlukukaudella 2023 ammattiin valmistuneet, nimensä julkaisuluvan antaneet opiskelijat.

Lue lisää

Artikkeli 24.04.2023

Tiina Mäkelä toimi kolme vuotta Diakoniaopiston hallituksen puheenjohtajana. Nyt hän ja rehtori Juha-Petri Niiranen käyvät läpi, millainen oppilaitos on johtajien näkökulmasta.

Lue lisää

Artikkeli 18.04.2023

Diakoniaopisto kouluttaa henkilöstöä Jyränkölän Setlementissä. Ikävalmentajana toimimisen tutkinnon osasta hyötyvät etenkin asiakkaat.

Lue lisää

Artikkeli 30.03.2023

Sosiaalialan yritys Hoivatie kouluttaa kaikki esihenkilöt lähijohtamisen kannalta keskeisiin teemoihin yhdessä Diakoniaopiston kanssa.

Lue lisää

Uutinen 30.03.2023

Kokonaisena työssä -hanke vahvistaa kokemusosaamisen tunnistamista sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lue lisää

Uutinen 30.03.2023

Vuonna 2023 Suomen Diakoniaopistoon haki perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa yli sata ensisijaista hakijaa enemmän kuin vuonna 2022.

Lue lisää

Uutinen 23.03.2023

SDO:n rehtori Juha-Petri Niiranen kirjoittaa katsauksen uuteen strategiaan ja vuoteen 2022.

Lue lisää

Uutinen 01.03.2023

Suomen Diakoniaopisto kumppaneineen on käynnistänyt kansalaisaloitteen nuoriasiavaltuutetun tehtävän perustamiseksi.

Lue lisää

Artikkeli 15.02.2023

Validaatiomenetelmässä muistisairaus jaetaan neljään vaiheeseen. Validaation osaamisesta on hyötyä sairauden jokaisessa vaiheessa. 1 Muistisairauden alkuvaihe Muistisairaus havaitaan usein alkuvaiheessa. Tässä vaiheessa sairastuneella on usein muistivaikeuksia ja kognitiivisen kyvyn heikentymistä. Kognitiiviset

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 08.02.2023

Yhä useampi sairastuu muistisairauteen. Validaatio on tulevaisuuden osaamista, josta on hyötyä ammattilaiselle ja omaiselle.

Lue lisää

Uutinen 03.02.2023

Sote-alalla Suomessa ja koko Euroopassa vallitsee pula ammattilaisista. Samaan aikaan nuoria on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Näitä haasteita pyritään ratkaisemaan sote-alalle valmentavalla toiminnalla kasvavassa määrin ympäri Suomea. ”Koen sote-alan aitona,

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 02.02.2023

Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyysi Suomen Diakoniaopiston opiskelijateatterin tekemään kampanjaa alle 25-vuotiaiden ilmaisesta ehkäisystä.

Lue lisää

Uutinen 01.02.2023

Tehtävä perustettiin, sillä Suomen Diakoniaopistossa oppisopimuskoulutusten määrä on kasvanut viime vuosina runsaasti.

Lue lisää

Uutinen 11.01.2023

Suomen Diakoniaopistossa (SDO) opiskeli vuonna 2022 reilut 1400 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa.

Lue lisää

Uutinen 12.12.2022

Suomen Diakoniaopisto on mukana EK:n kokoamassa kampanjassa.

 

Lue lisää

Uutinen 08.12.2022

Vahvasta kouluttajien ja työelämän yhteistyöstä haetaan apuja hoiva-alan työvoimapulaan.

Lue lisää

Artikkeli 11.11.2022

Listasimme 10 hyvää syytä, miksi lähihoitajaksi opiskelu kannattaa.

Lue lisää

Artikkeli 09.11.2022

Iso osa Suomen Diakoniaopiston (SDO) opiskelijoista käyttää virtuaaliteknologiaa opiskelussa.   Pari vuotta sitten SDO:ssa käynnistyi projekti, jossa erilaisia oppimisympäristöjä alettiin rakentaa virtuaalisiksi.   ”Opiskelijat ja opettajat menivät alansa työpaikoille ja kuvasivat siellä

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 31.10.2022

Suomen Diakoniaopistolla on uusi logo.

Lue lisää

Uutinen 04.10.2022

Pitkän linjan sote-osaaja Anne Sinivuori aloitti Suomen Diakoniaopiston uutena sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Helsingin kampuksen sote-koulutus. Taustaltaan Anne on sairaanhoitaja ja valtiotieteiden maisteri sosiologiasta ja sosiaalipolitiikasta. Lisäksi

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 21.09.2022

Suomen Diakoniaopistosta valmistuvat ovat tyytyväisiä saamaansa ammatilliseen koulutukseen. Tämä käy ilmi Opetushallituksen keräämän Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn tuloksista. Valtakunnallisen opiskelijapalautteen päättökyselyssä valmistuvat vastaavat useisiin väitteitä, jotka liittyvät esimerkiksi näyttöihin, opiskelijan hyvinvointiin sekä

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 09.08.2022

Pääkaupunkiseudulla testataan uutta koulutusta, jonka tavoitteena on löytää koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville nuorille väylä työelämään sekä paikata hyvinvointi- ja palvelualojen henkilöstöpulaa. Suomen Diakoniaopiston (SDO) järjestämä koulutus toteutetaan yhteistyössä Diakonissalaitoksen

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 08.06.2022

Kokemusosaaja auttaa muita ja voi kehittää kehitysvamma-alan palveluita omasta näkökulmastaan. Rinnekodin ja Suomen Diakoniaopiston valmennuksesta valmistui yhdeksän uutta kokemusosaajaa.

Lue lisää

Uutinen 06.06.2022

Suomen Diakoniaopiston henkilöstön hyvinvointikyselyn mukaan ammatillisen oppilaitoksen työyhteisön toimivuus on erinomaisella tasolla.

Lue lisää

Artikkeli 20.05.2022

Hoitotyön tekijät saattavat kohdata tilanteita, jotka uhkaavat turvallisuutta sanallisesti tai fyysisesti. Tilanteiden ennaltaehkäisy ja turvallinen hoitaminen on työssä ensiarvoista. Siksi MAPA-koulutus tarjotaan kaikille Suomen Diakoniaopistossa lähihoitajaksi opiskeleville. Viestinnän harjoittelija Lucas

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 12.05.2022

Suomen Diakoniaopisto on viimeiset pari vuotta tehnyt hankeyhteistyötä Namibiassa. Yhtenä tavoitteena on käynnistää paikallisiin tarpeisiin vastaava diakonia- ja sosiaalialan ammatillinen koulutus.

Lue lisää

Uutinen 02.05.2022

Suomen Diakoniaopisto ei kuulu 3.5.2022 alkavien lakkojen piiriin. Valintakokeet Helsingissä, Oulussa ja Lahdessa järjestetään normaalisti. Lakko voi kuitenkin vaikuttaa moniin opiskelijoihimme Helsingin ja Oulun kampuksilla.   Valintakokeet järjestetään sovitusti  Suomen Diakoniaopiston

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 02.05.2022

Kunta-alan lakko alkaa tiistaina 3.5.2022. Lakko voi vaikuttaa erityisesti työelämäjaksoilla oleviin opiskelijoihin Oulussa ja Helsingissä.

Lue lisää

Uutinen 27.04.2022

Paransimme sdo.fi-nettisivun saavutettavuutta. Sivustolla otettiin käyttöön Readspeaker-ominaisuus, jonka ansiosta tekstit voi myös kuunnella.

Lue lisää

Artikkeli 27.04.2022

ERASMUS+ -vieraat tutustuivat Suomen Diakoniaopiston opiskelijoihin ja koulutukseen. Neljän päivän intensiivijakso on osa Diakoniaopiston koordinoimaa ERASMUS+ KA2 -hanketta Sunnuntaina 3.4. Saksasta ja Ranskasta saapui vierailulle ryhmä opiskelijoita ja opettajia, jotka

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 08.04.2022

Tutkinnon perusteet uudistetaan yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Lue lisää

Uutinen 04.04.2022

Suomen Diakoniopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 on valmistunut. Oppilaitoksen toiminta ja talous ovat vakaalla pohjalla. Suomen Diakoniaopiston viides toimintavuosi toteutui pääosin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2021 panostettiin erityisesti työelämäyhteistyöhön,

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 23.03.2022

Pohjois-Pohjanmaalla aukeaa tänä keväänä ainutlaatuinen tilaisuus työn ja opiskelun yhdistämiseen. Suomen Diakoniaopiston ja Attendon yhteistyössä koulutetaan oppisopimuksella lähihoitajia Attendo-kodeissa.

Lue lisää

Uutinen 02.03.2022

Irina työskentelee Suomen Diakoniaopiston täydennyskoulutusten parissa.

Lue lisää

Uutinen 17.02.2022

Perusopetuksen jälkeinen yhteishaku alkaa 21.2.2023. Suomen Diakoniaopiston opinto-ohjaaja Marianne Tapper antaa vanhemmille viisi tärkeää neuvoa, miten nuorta voi tukea seuraavan opiskelupaikan valinnassa.  1. Keskustele. Teini-ikäisen vanhemmat saattavat tietää, ettei keskustelu

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 16.02.2022

Katariina Hautsalon tehtävänä on varmistaa, että Suomen Diakoniaopisto on enemmän kuin pelkkä ammattikoulu.

Lue lisää

Artikkeli 07.02.2022

Lehtori Janna Hautamäki on pedagogiikan moniosaaja. Hän opettaa Suomen Diakoniaopistossa aikuisia, jotka eivät ole käyneet peruskoulua.   Kun peruskoulun oppimäärä on pakattu muutamaan hassuun vuoteen, opettajalta vaaditaan lujaa ammattitaitoa. Sitä

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 26.01.2022

Sidosryhmien mielikuva Suomen Diakoniaopistosta on valtaosin positiivinen. Oppilaitosta kuvataan opiskelijoista välittävänä, yhteisöllisenä, monimuotoisena, lämminhenkisenä ja arvopohjaisena toimijana. Tämä käy ilmi syksyllä 2021 tehdystä mielikuvatutkimuksesta.

Lue lisää

Artikkeli 25.01.2022

Nora löysi toiveitaan vastaavan harjoittelupaikan Suomen Diakoniaopistosta.  

Lue lisää

Artikkeli 19.01.2022

URATARINA  | ELLA SARANPÄÄ  | 19.1.2022 Oulussa maa on valkoisena. Toisin on Helsingissä, jossa vain muutama päivä ennen joulua sataa vettä. Niin erilaiset voivat olla näkymät saman oppilaitoksen ikkunoista, kun

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 07.12.2021

Kirjoittaja lausui ääneen kuolemanpelkonsa ja lähti etsimään pelolle historiallisia ja kulttuurisia syitä yhdessä saattohoidon opettaja Maria Viljamaan kanssa. Matkalla he löysivät vastauksen siihen, miksi kuolemanpelosta pitäisi puhua enemmän. Minä tulen

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 16.11.2021

Suomen Diakoniaopistolle kunniamaininta OKM.n laatupalkintokilpailussa 2021.

Lue lisää

Artikkeli 01.11.2021

Yhteistyön rikkaus on että kumpikin saa olla oma itsensä. Uskaltaa olla erilaisia ja rakentavasti eri mieltä.

Lue lisää

Uutinen 01.09.2021

Suomen Diakoniaopistossa on yksi Helsingin ensimmäisistä ammatillisen koulutuksen pop up -rokotuspisteistä.

Lue lisää

Uutinen 17.08.2021

Opiskelijoiden hyvinvointi on jakautunut koronan aiheuttamana poikkeusaikana. Osa opiskelijoista voi paremmin kuin ennen poikkeusoloja, osa huonommin, kertoo Suomen Diakoniaopiston opiskelijoilleen teettämä kysely.

Lue lisää

Uutinen 19.02.2021

Opetushallitus on myöntänyt SDOlle EU-laatuarviointisertifikaatin uudelle Erasmus+ kaudelle 2021–2027.

SDOlle on myönnetty Erasmus-akkreditointi

Uutinen 18.01.2021

Kehittämisohjelma sisältää suosituksia mm. ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma julkaistu

Uutinen 24.11.2020

Yhteistyö on merkittävä virstanpylväs kinestetiikan edistämisen ja koulutuksen kannalta.

Lue lisää

Uutinen 12.05.2020

SDO sai kaksi palkintoa projektitöistään Oulun yliopiston LUMA2020-hankkeessa.

Lue lisää

Uutinen 04.05.2020

Poikkeusjärjestelyt jatkuvat kevätlukukauden loppuun asti.

Etäopiskelut jatkuvat kevätlukukauden loppuun

Uutinen 16.03.2020

Olet nyt oppimassa ja tekemässä töitä etänä koulun ulkopuolella.

Lue lisää

Uutinen 16.03.2020

Kaikki opetus, mikä on mahdollista toteuttaa etäopetuksena, toteutetaan etänä alkaen 18.3.

Lue lisää

Uutinen 30.09.2019

Lahdessa käynnistyy ensi tammikuussa ainutlaatuinen kasvatus- ja ohjausalan koulutuspilotti.

Lue lisää

Uutinen 16.01.2019

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (ODL) ja Suomen Diakoniaopisto (SDO) käynnistävät yhteistyön haastavassa elämäntilanteessa olevien 18–30 -vuotiaiden nuorten koulutukseen pääsyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Lue lisää

Uutinen 03.09.2018

Ylitornion kampusta ja sen koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Suomen Diakoniaopisto lopettaa koulutustoimintansa Ylitornion kampuksella 31.5.2019 mennessä.

Lue lisää

Uutinen 13.08.2018

Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak ja Suomen Diakoniaopisto SDO muuttavat uusiin yhteisiin tiloihin
Oulun keskustaan Albertinkadulle. Kampuksen avajaisia vietetään maanantaina 10. syyskuuta 2018.

Lue lisää

Uutinen 08.08.2018

Ylitornion kampusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat. Perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt.

Lue lisää

Uutinen 05.01.2018

Yhteistyö lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen.

Lue lisää

Uutinen 16.11.2017

Suomen Diakoniaopiston opiskelija Mohamed Nourdeen Toure Abdul Karim Suffyan on saanut Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallituksen myöntämän maahanmuuttajastipendin.

Lue lisää

Uutinen 12.10.2017

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Lue lisää

Uutinen 30.08.2017

Kauneudenhoitoala ja hoiva-ala hakevat synergioita: SKY-Opisto ja Suomen Diakoniaopisto SDO yhdistyvät.
SKY-Opisto ja Suomen Diakoniaopisto ovat sopineet koulutuksenjärjestämistoiminnan yhdistämisestä 1.1.2018 lukien.

Lue lisää