Vaikuttavaa koulupudokkuuden ehkäisyä kohdaten ja kohdentaen – Vamos 2.aste -hanke on pian maalissa!

Vuosi lähestyy loppuaan ja sitä myöten hankkeita päättyy ja uusia alkaa taas tulevana vuonna. Yksi pian päättyvistä on Vamos 2.aste -hanke, jonka osatoteuttajana Suomen Diakoniaopisto on toiminut. Joten eiköhän käydä nyt maaliviivan lähestyessä vähän läpi, millainen hanke meillä onkaan ollut ja mitä sen myötä on saatu aikaan!

Ilmiöt hankkeen taustalla

Koulupudokkuus on yksi ammattiin johtavan koulutuksen keskeinen puheenaihe ja hyvästä syystä, sillä toisen asteen tutkinnon suorittamisella on merkittävä yhteys työelämään ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Koulupudokkuuden ehkäisy ja opintoihin kiinnittymisen tukeminen ovat tärkeitä teemoja nyt ja tulevaisuudessa. Merkittävä roolinsa on tulevalla oppivelvollisuuden pidentämisellä toiselle asteelle, hyvinvoinnin jakautumisella sekä inhimillisesti ja taloudellisesti kestävien ratkaisujen kysynnällä.

Yhteiskunnallisten muutosten myötä tulee yhä näkyvämmäksi tarve kohdentaa ajoissa ja mielekkäästi rajalliset tukiresurssit. Tuen tarve kasautuu ja kasvaa nopeasti, jolloin kasvavat myös kustannukset. Jotta oikeanlaista tukea voidaan ajoissa kohdentaa, tarvitaan keinoja, joilla järjestelmällisesti tunnistaa tuen tarve ajoissa. Resurssien ollessa rajallisia on myös entistä tärkeämpää, että tukikeinot ovat vaikuttavia eli ne voidaan todeta toimiviksi ja osoittaa tapahtunut muutos. Kun vaikuttavia toimia kohdennetaan ajoissa niitä tarvitseville, säästetään kustannuksissa ja opiskelijat saavat apua ennen haasteiden kasautumista ja kriisiytymistä.

Varhaisen ja oikea-aikaisen tuen kohdalla kyse on siten sekä opiskelijalähtöisyydestä että kustannustehokkuudesta. Näin ollen koulupudokkuuden ehkäisy on oppilaitoksille merkittävä yhteisvastuu-, arvo- ja brändikysymys!

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Tätä taustaa vasten Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa valtakunnallisessa Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hankkeessa (10/2018-12/2020) kehitettiin toimintamalli, jonka tarkoituksena on vahvistaa opiskelijanuorten opintoihin kiinnittymistä, sujuvoittaa jatkopoluille siirtymistä ja ehkäistä koulupudokkuutta toisen asteen ammatillisissa opinnoissa. Tämän valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetun Kohdaten & kohdentaen! –toimintamallin tavoitteena on tarjota oppilaitosten käyttöön opiskelijalähtöisiä ja vaikuttavia keinoja, joita hyödyntää koulupudokkuutta ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja seurannassa.

Toimintamalli pohjaa järjestelmälliseen tiedonkeruuseen ja vaikuttavuusanalytiikkaan ja se koostuu kolmesta osa-alueesta: Valmentavasta työotteesta, tiedolla johtamisesta ja pudokkuutta ehkäisevästä toimintakulttuurista. Toimintamallin taustana on hyödynnetty Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden valmennusideologiaa ja vaikuttavuuden mittaamisen käytäntöjä, joita on hankkeen kehittämistyössä sovellettu oppilaitosympäristöön. Toimintamallin sisällöt pohjaavat yhteistyöoppilaitoksissa toteutettujen kehittämispilottien kautta kerättyyn tietoon ja käytännön kokemuksiin.

Hankkeen yhteiskehittämisessä ovat olleet osallisina osatoteuttajaoppilaitosten ja opiskelijahuollon henkilöstö ja asiantuntijat sekä opiskelijat. Lisäksi mukana on ollut myös paikallisia kolmannen sektorin toimijoita sekä palvelumuotoilun, fasilitoinnin ja analytiikan osaajia. Hankkeen päätoteuttajana on toiminut Diakonissalaitos ja osatoteuttajina Suomen Diakoniaopisto, Turun ammatti-instituutti sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Kehittämispilotit Suomen Diakoniaopistossa

Kehittämispilottien avulla mallinnettiin ja testattiin erilaisia oppilaitosympäristöön soveltuvia valmentavaan työotteeseen pohjaavia tukikeinoja ja arvioitiin hankkeen tiedonkeruun kautta niiden toimivuutta. Nämä kehittämispilotit suunniteltiin ja toteutettiin tarvepohjalta oppilaitoskohtaisesti. Suomen Diakoniaopistossa kehittämispilottien ytimessä oli kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön perustuva työote, jossa sosiaalinen vahvistaminen ja valmennuksellinen työtapa yhdistyvät pedagogiseen tukeen. Tavoitteena oli pilottitoiminnalla täydentää ja osaltaan vahvistaa olemassa olevia tukirakenteita ja toimia ketterästi näiden ”saumakohdissa”. Näin pyrittiin edistämään opiskelijoiden oikea-aikaista tuensaantia ja sujuvoittamaan pääsyä ja kiinnittymistä tarvittaviin tukipalveluihin. Pilottitoiminta painottui erityisesti yksilövalmennukselliseen tukeen, jonka tarkoituksena oli vastata akuutteihin tukitarpeisiin nopeasti ja joustavasti. Myös erilaisia ryhmävalmennuksia toteutettiin tarvelähtöisesti valituille pilottiryhmille.

Kehittämispilottien aikainen valmennustoiminta suunnattiin hankkeessa alle 30-vuotiaille opiskelijanuorille ja SDO:ssa nimenomaan sote-, kaso- ja valma-opiskelijoille Helsingin Alppikadun, Lahden ja Oulun kampuksilla. Yksilövalmennusten teemat keskittyivät varsin laaja-alaisesti eri elämänalueille ja tähtäsivät ratkaisukeskeiseen akuuttitilanteen purkuun, jatko-ohjaukseen saattaen vaihtamalla ja tarvittavan tuen kokoamiseen opiskelijan ympärille. Valmennuksiin liittyen tehtiin moniammatillisesti tiivistä yhteistyötä omaopettajien ja opiskelijahuollon kanssa.

Ryhmävalmennusten tarvepohjaiset teemat keskittyivät mm. talousasioiden hoitoon (yhteistyössä Taloustaitohanke), työelämässä oppimisen jaksolle valmistautumiseen, itsetuntoon ja toimijuuden tukemiseen (yhteistyössä opiskelijahuolto) sekä varhaisen tuen teemoihin (yhteistyössä Neljän tuulen hanke ja Vamos) ja kiusaamisen jälkihoitoon (yhteistyössä Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku). Toteutuksissa oli mukana myös vertaisopiskelijoita. Ryhmävalmennuksia toteutettiin sekä tarvepohjalta kootuille ryhmille että kokonaisille opiskelijaryhmille kampuskohtaisesti.

Hankkeen tuotokset ja tulokset

Hankkeen aikana SDO:ssa mallinnettiin yhteiskehittämisen ja käytännön kokeilujen kautta sisältöjä valtakunnalliseen Kohdaten & kohdentaen! -toimintamalliin. Yhtenä tarvelähtöisenä tuotoksena SDO:ssa mallinnettiin ja testattiin oppilaitoksessa toimivan valmentajan työrooli ja sen joustavien tehtäväsisältöjen sijoittuminen oppilaitoksen organisaatio- ja tukipalvelurakenteissa. Kokemukset olivat hyviä ja tekivät näkyväksi, että erityisesti pienemmillä kampuksilla tällaiselle ketterälle, joustavalle ja olemassa olevia tukirakenteita täydentävälle työroolille on tarvetta ja kysyntää.


Hankkeen kehittämispiloteissa toteutuneelle valmennustoiminnalle ja sen edelleen kehittämiselle toivottiin ja haettiin jatkoa AVI:n rahoittamana valmentavan nuorisotyöntekijän (VALNU) nimikkeellä, mutta tätä rahoitusta ei saatu. Lahden kampuksella valmennuksellinen tuki jatkuu ainakin kevätlukukauden 2021 opiskelu- ja työvalmentajan toimesta. Oulun kampukselle saadaan jatkossa yhden etsivän nuorisotyöntekijän resurssi. Mallinnustyön parhaat palat on sisällytetty valtakunnalliseen Kohdaten & kohdentaen! -toimintamalliin. Valmennuksista koottua palautetta ja henkilömääriä kehittämispilottien ajalta on koottu alla esitettyyn infograafiin. Kaiken kaikkiaan SDO:ssa päästiin määrällisiin tavoitteisiin ja erityisesti laadulliset kokemukset olivat todella positiivisia!

Tässä myös muutama sydäntä lämmittävä sitaatti hankkeessa toteutettujen valmennusten opiskelijapalautteista:

”Olen saanut valmennuksesta paljon apua sekä opiskelun että yksityiselämän haasteissa.”

” Mun mielestä tämä valmennus on ollut hyvä, matalan kynnyksen paikka. Tämän kaltaisia pitäisi olla enemmän!”

”Tästä on ollut minulle paljon hyötyä. Minua on kuunneltu ja autettu. Olen tuntenut itseni tärkeäksi.”

Osana Kohdaten & kohdentaen! –toimintamallia hankkeessa tuotetaan myös tiedolla johtamisen välineeksi analyysimalli toisen asteen ammatillisen koulutuksen pudokkuutta ehkäisevien interventioiden kustannusvaikuttavuuden arviointiin. Tämä analyysimalli sisältää kustannusvaikutukset oppilaitosten talouteen, kustannusvaikutukset kunnille ja myös arvion kustannusvaikutuksista julkiseen talouteen. Analyysimallissa huomioidaan, miten ja missä määrin voidaan olettaa, että kustannusvaikutukset ovat seurausta toteutetuista toimista, kuten yksilö- ja ryhmävalmennusmuotoisista tukikeinoista. SDO on ollut aktiivisesti mukana tässä analyysimallin työstämisessä.

Hankkeessa testattiin myös Diakonia-ammattikorkeakoulun (DIAK) asiantuntijan Sakari Kainulaisen kehittämää 3X10D-elämäntilannemittaria palvelutarpeen kartoituksen välineenä ja osana mallinnettujen tukikeinojen vaikuttavuuden arviointia.

Hankkeen päätuotoksena tuotettu Kohdaten & kohdentaen! -toimintamalli löytyy täältä.

Lopuksi

Aivan hankkeen alussa piirsimme eräässä yhteiskehittämistapaamisessa luonnoskuvion, joka esitti tulevaan toimintamalliin sisältyvää työotetta. Sen ytimeen hahmoteltiin ihmishahmon, jonka kohdalla luki hieman vitsikkäästi työnimenä ”THE IHMINEN” kuvaten lähtöajatusta, että se, mitä jokainen tarvitsee, on lopulta ihmisyys; läsnäoloa, aikaa, arvostusta, käytännön tukea ja kuuntelijaa – eli rinnalla kulkevaa toista ihmistä, joka auttaa ja kannustaa eteenpäin. Jos tämä puuttuu tai unohtuu, niin homma jää väistämättä puolitiehen tai pelkäksi tyhjäksi kuoreksi.

Monen monta asiaa on mahtunut tähän Vamos 2.aste -hankkeeseen, jossa SDO on ollut mukana. Tavoitteet olivat kunnianhimoisia, aikataulu tiukka ja muutoksia ja yllätyksiä riitti matkan varrella. Nyt kun olemme aivan loppusuoralla, niin voidaan todeta, että loppujen lopuksi tässä hankkeessa ei kehitetty vain toimintamallia ja tiedolla johtamisen käytäntöjä, vaan myös ja aivan erityisesti meitä mukana olleita ihmisiä. Kantapäiden kautta tuli näkyväksi paljon arvokasta opittavaa, josta ammennettiin lukuisten yritysten ja erehdysten jalostamana käyttöön ne parhaat kultajyvät.

Loppusuoralla palaamme tuohon alussa jo luonnosteltuun hahmoon, The ihmiseen – tämä kehittämishanke ja kehittymismatka on todellakin alleviivannut sen tosiasian, että kaiken ytimessä on viime kädessä arvostava kohtaaminen ja ajan antaminen toiselle eli se, miten olemme ihmisiä ihmisille, tässä ja nyt, toiminnan jokaisella portaalla. Eli kaikkein tärkein on juuri se aidon kohtaamisen eetos, joka onkin Suomen Diakoniaopiston toiminnan DNA:han kirjoitettu!

Suuret ja sydämellisen lämpimät kiitokset yhteistyöstä jokaiselle mukana olleelle!