Uudet tilat toiminnalle!

Sovinnon toimintakeskus jättää pian Roihupellon toimitilat ja muutto uuteen osoitteeseen on edessä! Muutto suunnitelmien myötä, myös etsivän nuorisotyön toiminnan kehittäminen ja Sovinnon yhteisöllisyyden edistäminen on ollut paljon mielessä.

Sovinnon toimintakeskuksen etsivä nuorisotyö tekee työtä alle 29-vuotiaiden helsinkiläisten kanssa, joilla suurella osalla on erilaisia haasteita elämässään. Etsivän nuorisotyön ohjaajan tehtävä on nuorisotyön -ja verkostoyhteistyön keinoin olla tukena ja auttaa nuorta löytämään oikeat palvelut tai verkosto, jotta elämä lähtee taas rullaamaan eteenpäin. Työn tarkoitus ei ole vain ohjata nuorta oikeaan palveluun, vaan työn tavoitteena on myös olla nuoren elämässä turvallinen aikuinen, jonka kanssa nuori voi luottamuksellisesti keskustella murheista ja huolistaan sekä myös jakaa hyvät uutiset, kun esimerkiksi saa työ tai koulupaikan! Työskentelylle etsivän kanssa ei ole aikarajaa ja etsivä voi olla rinnalla kulkeva tuki nuorelle pitkäänkin.

Valitettavan paljon nuorilla on vakaviakin haasteita, joihin lähdetään yhdessä etsimään ammatti apua. Yleisimpiä ovat mielenhyvinvoinnin haasteet, masennus, ahdistus ja yksinäisyys. Paljon voi olla myös asunnottomuutta tai päihdeongelmia. Meille etsiville nuorisotyöntekijöille on annettu ohjeistus auttaa näitä nuoria nuorisotyön keinoin. Kun nuorella on avun tarve, ohjeistuksen mukaan etsivän on ohjattava nuori palveluun, mutta ei olla itse sitä. Etsivän työ on olla apuna nuorelle, jotta oikea apu löytyy ja nuori kiinnittyy palveluun. Lisäksi etsivä on tukena nuoren elämässä nuorisotyön keinoin.

Mitkä nuorisotyön keinot sitten palvelisivat näitä nuoria parhaiten?

Tällä hetkellä etsivä tapaa nuoria omassa toimistossaan tai julkisilla paikoilla, kuten kahvilassa tai kirjastossa. Työ painottuu nuoren yksilöohjaukseen, jossa etsivän on mahdollista jalkautua ja lähteä saattamaan nuorta palveluun tai mennä virastoihin mukaan asioinnin tueksi. Aikaa nuoren ja etsivän tapaamiselle on yleensä varattu noin 1,5 -2 tuntia. Riippuen aikataulusta ja sovittujen tapaamisten määrästä päivän aikana. Keskusteluja nuoren kanssa käydään tapaamisten välillä lisäksi viestitellen tai puheluiden avulla. Yksilöohjaus ja luottamukselliset keskustelut turvallisen aikuisen kanssa ovat tärkeä osa työskentelyä, jonka avulla nuori saavuttaa itse asetettuja tavoitteita elämässään, mutta usein vielä tärkeämpää nuorelle on löytää elämään kaveriporukka tai yhteisö, johon tuntee kuuluvansa osaksi.

Jos nuorella on kuntoutuksen tarve, lähdetään yhdessä etsimään sopivaa palvelua esimerkiksi psykiatrian poliklinikalta, mutta usein palveluun pääseminen kestää pitkiä aikoja tai sen kautta saavutettu tuki on liian vähäistä eikä riitä avuksi nuoren ongelmaan. Palvelun rinnalle usein etsitään lisäksi nuorelle sopivaa ryhmämuotoista toimintaa, joka edistää nuoren sosiaalista vahvistumista ja osallisuutta. Kuntoutuksen keskiössä on aina kuntoutuja itse ja oma aktiivisuus ja osallistuminen on se keino, jolla saavuttaa asetettuja tavoitteita. Koulusta tai työelämästä kotiin jäänyt nuori tarvitsee ennen kaikkea sisältöä ja tekemistä päiviin. Aktiivisuus ja rutiinit päivissä auttavat myös pitämään vuorokausirytmiä tasaisena. Etsivän tapaaminen viikoittain ei tähän yksin riitä ja kotiin jääneen nuoren on vaikeaa pitää etsivän kanssa sovituista tapaamisajoista kiinni, jos ja kun unirytmi on sekaisin.

 

Näitä asioita pohtiessa olen pysähtynyt miettimään, kuinka voisimme muokata nykyistä tapaa toimia ja toteuttaa työnmuoto, joka mahdollistaisi tukea tarvitsevalle nuorelle enemmän. Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria nuorisotyön keinoin, joten nyt uusiin tiloihin muuttamisen myötä meillä on sopiva hetki muokata ja toteuttaa näitä keinoja. Aikomus onkin nyt lisätä nuoren osallistumisen ja aktiivisen toiminnan mahdollisuuksia meillä Sovinnolla.

Meillä on Sovinnon toimintakeskuksessa erilaisia yksilöllistä tukea tarjoavia hankkeita ja työpajatoimintaa. Toimintakeskuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri hankkeiden välillä. Työntekijät auttavat toisiaan ratkomaan välillä hankaliakin tilanteita, jotta varmasti saadaan oikea apu ja tuki sitä tarvitsevalle. Yhteisöllisyys ja ihmisten tasa-arvoinen ja lämmin kohtaaminen on aina ollut osa Sovinnon toimintakulttuuria, ja paikka on varmasti jäänyt monien mieleen ja sydämiin juuri siitä syystä. Meidän työntekijöiden tehtävä onkin nyt viedä Sovinnon yhteisöllinen ja toisia auttava ilmapiiri mukanamme myös uuteen paikkaan.

Nyt muuttosuunnitelmien myötä on koronan lisäksi ilmassa myös paljon uusia ideoita ja innostusta luoda uutta! Uuteen paikkaan muuttaminen jännittää, mutta samalla se avaa yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnan mahdollisuuksia vielä entisestään. Luvassa on enemmän toimintakeskuksen yhteistä ryhmätoimintaa ja nuorisotyön toimintamalli, jossa nuori voi osallistua toimintaan ja saada etsivältä tukea aikaa varaamatta. Mielessä on hautonut jo pitkään erilaisia suunnitelmia hankkeiden välisestä yhteistoiminnasta ja nyt uudet tilat mahdollistavat nämä suunnitelmat! Suunnitteilla on rakentaa tuleviin tiloihin avoin ryhmätoiminnan tila, jonne nuori tai kuka tahansa apua tarvitseva ihminen voi vain kävellä ovesta sisään ja heti tavata ihmisen, joka kertoisi lisää toiminnasta ja palveluista meillä toimintakeskuksessa ja Suomen Diakoniaopistolla. Kävijöiden olisi näin mahdollisuus näin tavata työntekijää ilman ajanvarausta ja osallistua ryhmämuotoiseen ohjattuun toimintaan matalalla kynnyksellä. Nopea reagointi ihmisen huoleen ja kiireetön kohtaaminen ovat tärkeässä asemassa auttamistyössä, jotta prosessi saadaan alkuun.

 

Monelle nuorelle sopii myös paremmin toimintamalli, jossa on mahdollista saapua ilman sovittua aikaa vierailemaan ja kahvikupposen saada heti keskusteluapua tilanteeseensa. Rennossa ympäristössä avautuu mahdollisuus tutustua etsivään nuorisotyöntekijään, ilman sovitun tapaamisen tuomaa jännitystä. Ajan kanssa tutustuminen vahvistaa luottamuksen muodostumista nuoren ja etsivän välillä ja lisää apua tarvitsevan nuoren halukkuutta ryhtyä jatkotyöskentelyyn etsivän kanssa. Etsivässä työssä nuoren omat tavoitteet ohjaavat työskentelyä ja liian nopeatempoisessa palveluohjauksessa on vaarana se, että ohjaajan näkemys vaikuttaa enemmän tavoitteiden asettamiseen. On erityisen tärkeää, että etsivän kanssa työskentely pohjautuu nuoren omien tavoitteiden mukaisesti, jolloin nuoren motivaatio ja sitoutuminen prosessiin kasvaa. Uskon itse, että etsivän nuorisotyön työmuotona vapaamuotoinen oleskelu ja keskustelu nuorten kanssa on kaikille osapuolille antoisampaa ja sen kautta saavutetaan vielä parempia tuloksia. Vapaamuotoisen toiminnan ohella luottamus ohjaajaan ja luonteva tutustuminen toisiin rakentuu kuin itsestään.

Nyt uusi paikka Mäkelänkadulla mahdollistaa vapaamuotoisemman kohtaamisen ja tilan ryhmätoiminnalle!

Toimintakeskuksen uudessa avoimessa ryhmätoiminnan tilassa voi etsivän yksilöohjaukseen osallistuva nuori tavata vertaisiaan ja löytää ystäviä. Paikkaan on myös helppo tuoda apua tarvitseva kaveri mukana tutustumaan ja kuulemaan toiminnasta. Ennalta suunnittelemattoman kohtaamisen ohella on mahdollista antaa kävijöille palveluohjausta tai sopia tapaamisesta, jonne toivoo työntekijän lähtevän mukaan esimerkiksi hoitamaan virastoasioita. Parhaassa tapauksessa etsivän työaikaa ei mene niin usein ”hukkaan” ja nuorille ei jää häpeän tunnetta siitä, että ei saapunut sovittuun tapaamiseen, kun kohtaaminen etsivän kanssa tapahtuu ilman sovittua suunnitelmaa. Yleensä on sovittu tapaaminen yhdessä etsivän kanssa ja aika on käytettävä tehokkaasti nuoren asioiden hoitamiseen ja siten myös huomio on keskittynyt enemmän ongelmiin ja palveluohjaukseen. Asioiden hoitaminen on tärkeä osa työskentelyä, mutta on annettava nuorille vielä enemmän aikaa ja yhdessäoloa, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen ja sosiaalinen vahvistuminen ja osallisuus toteutuu. Kun etsivällä on työskentelyssä useampi nuori samaan aikaan, on hengailulle ja tavalliselle nuorisotyölle vähemmän tilaa.

 

Miten sitten saa kotona nukkuvan nuoren motivoitua osallistumaan tällaiseen toimintaan? Ruoalla tietenkin! Uudet tilat mahdollistavat ryhmätoiminnan ja aikomus on järjestää paikassa ilmainen aamupala, sekä kaikille kävijöille yhteinen työpaja, jossa valmistetaan lounas ja ruokaillaan yhdessä. Terveellinen ateria tukee koulun tai työelämän ulkopuolelle jääneiden hyvinvointia merkittävästi. Mielenhyvinvoinnin tukemisessa ja sairauksien ennaltaehkäisemisessä ravitsemus on tärkeässä roolissa. Ruokavalio ja mieli liittyvät toisiinsa enemmän kuin tullaan ajatelleeksi ja ruoan yhteyttä suoliston ja mielen hyvinvointiin tutkitaan koko ajan enemmän. Yhteinen ryhmätoiminnan tila mahdollistaa myös muiden teemaryhmien ja työpajojen järjestämisen kävijöiden tarpeen mukaan. Se voi toimia myös paikkana, jossa nuorten vanhemmat tai omaiset voisivat tavata vertaisiaan ja saada tukea ja tsemppausta kuormittaviin tilanteisiin. Kuka tietää, mitä vielä keksitään yhdessä, kun puitteet ovat kunnossa!

 

Uuden äärellä ollaan ja muutoksia tapahtuu niin etsivässä nuorisotyössä, kuin koko Sovinnon toimintakeskuksen toiminnassa! Elokuussa on edessä muutto Helsingin Vallilaan ja Sovinnon henkilökunta käärii hihat, jotta Mäkelänkadulle avautuu yhteisöllinen kohtaamispaikka, jossa tuetaan osallisuutta ja suunnitellaan tukea tarvitseville yhteistä ryhmätoimintaa. Muutoksia työtapoihin on siis luvassa ja suunnitelmissa on jatkossa olla nuorten tukena enemmän nuorisotyön keinoin. Nuoret tarvitsevat palveluiden lisäksi turvallisia ihmisiä ympärille ja luotettavan aikuisen pitäjänteistä ohjausta ja rinnalla kulkemista enemmän kuin mitään muuta. Toivotaan, että päästään pian yhdessä järjestämään avajaisia!

 

Tiia Vilppula

Etsivä nuorisotyö/Ohjaaja