SOVINNON NUORTEN TYÖPAJALLA TEHTIIN JA SAATIIN AIKAAN KORONASTA HUOLIMATTA

Koronavuosi 2020 oli hyvin erilainen mitä aiemmat vuodet. Toki jokainen vuosi tuo joitakin muutoksia, mutta korona toi muutokset, joita ei ennakkoon oltu suunniteltu, tai jos oltiinkin, niin eivät ne olleet vielä siinä hetkessä se, mihin ensisijaisesti oltaisiin panostettu. Toisenlaisessa tilanteessa digitaalisuuteen ja etävalmennuksen suunnitteluun ja kokeiluihin olisi mennyt ehkä puoli vuotta. Nyt se kaikki tehtiin viikossa ja sen lisäksi samalla ohjattiin valmentautujia etäpajalla, kehitettiin etävalmennusta, luotiin tehtäviä, harjoiteltiin etäyhteyksien luontevaa käyttämistä, autettiin valmentautujia ja informoitiin yhteistyökumppaneita toiminnassa tapahtuvista muutoksista. Tilanne oli keväällä 2020 kaikille aika hämmentävä. Epävarmuus, tietämättömyys ja nopeasti uuden omaksumisen vaatimus sekä etänä työskentely sai monet stressaantumaan ja huolen määrän lisääntymään.

Kesä onneksi toi helpotusta ja ihmiset saattoivat huokaista. Syksyllä päästiin takaisin lähipajalle, vaikka porukka olikin pienempi rajoitusten vuoksi. Marraskuussa alkoi koronatilanne näyttää jälleen huolestuttavalta ja joulukuu mentiinkin jälleen etävalmennuksessa. Joulukuulla etäily ei enää ollutkaan niin uutta ja se luonnistui jo huomattavasti paremmin, vaikka toki se harmitti, että lähipajalla käyminen ei ollut mahdollista.

Moni meistä nuorten aikuisten kanssa työtä tekevistä oli huolissaan nuorten selviytymisestä korona aikana, johtuen ehkä siitä, että työntekijöiden omassakin selviytymisessä oli toisilla haasteita. Työpajalla pohdimme, miten työpaja pystyy vastaamaan työkokeiluun ja miten valmentautujat kokivat pajalta saatavan tuen ja avun, kun se pitkälti oli tarjolla etänä. Maaliskuussa 2021 saimme käsiimme työpajamme Sovari tulokset vuodelta 2020 ja huomasimme iloksemme, että poikkeuksellinen vuosi ei ollutkaan sellainen mitä pelkomme oli sen maalannut olevan.

Sovarikyselyssä valmentautujat arvioivat Sovinnon työpajatoimintaa seuraavasti:
Arviointiasteikko oli 1-5 ja tulokset ovat keskiarvoja.
Arvioitavia osa-alueita olivat:
1. Työpajan tehtävät, joihin kuului kokemuksia omasta onnistumisesta, uusien taitojen oppimisesta ja töiden monipuolisuudesta. Arvosanaksi tuli 4,6.
2. Osallisuus, joka sisälsi mahdollisuuden vaikuttaa tehtävien valintaan ja kokemuksen siitä, että toimintaa oli suunniteltu yhdessä. Arvosanaksi tuli 4,5.
3. Yhteisöllisyyteen liittyen valmentautujat arvioivat pajan yhteishenkeä, kokemusta omasta tärkeydestään ryhmälle ja kokemusta tuen saamisesta ryhmästä. Arvosanaksi muodostui 4,3.
4. Työvalmennuskohdassa valmentautujat arvioivat ohjauksen riittävyyttä, palautteen ja huomion saamista sekä kokemusta hyväksytyksi tulemisesta. Arvosanaksi he antoivat 4,4.
5. Yksilövalmennus ja henkilökohtainen tuki kohdassa valmentautujat arvioivat luottamusta, avun saamista omien asioiden hoitamiseen ja huoliin sekä tuen saamista omiin suunnitelmiinsa. Tästä keskiarvosi muodostui 4,6.
Kokonaiskeskiarvoksi Sovinnon nuorten työpaja sai näistä osa-alueista 4,5.

Valmentautujien kokema muutos työpajajakson aikana (jv=parantunut jonkun verran, s=parantunut selvästi).
1. Arjen asioiden hoitoon liittyvistä vastauksista saattoi nähdä, että etäpaja ei korvaa lähipajaa, mutta tuotti siitä huolimatta päivälle rytmin ja auttoi, että omia asioita tuli hoidettua.
Arjen asioiden hallinnassa kuten virastoasioinneissa (jv 29%, s24%), raha-asioissa (jv 43%, s 14%), kotitöissä (jv 29%, s 29%), omatoimisuudessa (s 43%) sekä päivärytmin noudattamisessa (jv 43%, s 29%) pajajakson aikana oli tapahtunut positiivista parantumista jonkin verran tai selvästi.
2. Itsetuntemuskin oli koronavuoden aikana valmentautujilla kohentunut. Se, että sai hoidettua omia asioita haastavinakin aikoina ja koki positiivista onnistumista, näkyi vastauksissa.
Itsetuntemukseen liittyen hyvien ominaisuuksien näkeminen itsessä oli parantunut (jv 43%, s 29%). Kokemukset siitä, että osasi tehdä joitakin asioita hyvin paranivat suurella osalla valmentautujista (jv 43%, s 43%). Epäonnistumisien sietäminen oli parantunut suurella osalla jonkin verran (jv 83%).
3. Sosiaalisten taitojen vahvistumisessa työpaja oli pystynyt tukemaan hyvin. Luottamus toisiin ihmisiin oli lisääntynyt (jv 29%, s14%) ja sitä oli pystytty vahvistamaan työpajajakson aikana. Myös uskallus pyytää apua oli lisääntynyt (jv 43%, s29%). Rohkeus omien mielipiteiden kertomiseen (jv 57%, s14%) ja toisten kanssa toiminen (jv 43%, s29%) olivat vahvistuneet.
4. Opiskeluun liittyen valmentautujille oli selkeytynyt mitä voisi opiskella (jv 29%, s 29%), halukkuudesta opiskeluun lähtemisessä oli tapahtunut muutoksia sekä siinä että halukkuus oli lisääntynyt (jv 14%, s14%) kuin myös huonontunut (14%). Tähän koettiin vaikuttaneen sen, että työpajalla oleminen oli ehkä selkeyttänyt ja lisännyt tietoisuutta opiskelun suhteen, oli saattanut havahtua siihen, että ei ehkä olekaan vielä opiskelijakuntoinen. Työelämään liittyen jaksaminen töissä oli vahvistunut (jv71%, s14%). Työaikojen noudattamisessa oli tapahtunut parantumista (jv43%, s29%) Myös työnhakuun liittyvissä taidoissa oli tapahtunut kohentumista pajajakson aikana (jv29%, s43%).
5. Elämänhallinta ja tavoitteellisuus. Tunne siitä, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä oli lisääntynyt pajajakson aikana (jv 29%, s43%) Ongelmatilanteista selviytyminen oli parantunut (jv71%, s14%). Tulevaisuuden suunnittelu sekä tyytyväisyys omaan elämään olivat myös lisääntynyt pajajakson aikana (jv 71%).

Koronasta huolimatta Sovinnon nuorten työpajalla tehtiin monenlaisia töitä niin etänä kuin lähipajallakin. 

       

Ulkona työskentely mahdollisti yhdessä tekemisen riittävin turvavälein.

Kotiin saattoi ottaa pajalta tarvikkeita ja harjoitella uusia taitoja.