Kohtaamisia Sovinnolla – ”…jos mä en ois tänne tullut sillon niin aikavarmasti mä rypisin siinä samassa missä olin ennenki.”

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelija Hanna-Riikka Partanen teki syksyllä 2017 opinnäytetyön sosionomitutkintoonsa Sovinnon Toimintakeskuksen Fendari-toimintaan. Työn tarkoituksena oli tutkia, millaisia vaikutuksia Fendarin aikuistyöllä on ollut toimintaan osallistuneisiin asiakkaisiin ja minkä takia toiminta on ollut vaikuttavaa. Opiskelija haastatteli neljää aikuistyön toimintaan osallistunutta 32–60- vuotiasta henkilöä, joiden asiakkuus Sovinnolla oli kestänyt vähintään kuusi kuukautta ja pisimmillään kolme vuotta. Tavoitteena oli tehdä tehtyä työtä näkyvämmäksi sekä antaa välineitä kehittää Fendari-toimintaa yhä asiakaslähtöisemmäksi.

Nyt kun opinnäytetyö on valmis ja julkaistu, voimme ylpeästi esittää työn tulokset!

Opinnäytetyö näytti toteen vahvasti sen, että toiminnalla on ollut erityinen merkitys haastateltujen asiakkaiden elämäntilanteen muuttumiseen. Vastaavanlaisia palveluita mitä Sovinto tarjoaa ei ole kovin paljon tarjolla ja kaikki haastateltavat pitivät toimintaan osallistumista omassa elämässään ratkaisevana tekijänä siihen, että elämä lähti parempaan suuntaan.

Asiakkaat kokivat, että toimintaan osallistumisen aikana heille oli alkanut syntyä tulevaisuudelle toiveita ja unelmia ja uskoa siihen, että voi itse vaikuttaa omaan elämäänsä omilla valinnoillaan.  Myös se tuotiin esille, että toiminnan myötä oma asenne koulutusta ja työtä kohtaan oli muuttunut – työnteko nähtiinkin tärkeänä osana elämää eikä utopistisena pakkopullana! Osa haastatelluista oli tullut alun perin Sovinnon toimintaan suorittamaan koevapautta ja päivittäisellä rytmillä ja tekemisellä nähtiin olevan suuri rooli rikoksettoman elämäntavan ylläpidossa.

Asiakkaat toivat haastatteluissa heidän oman muutoksensa lisäksi esiin niitä asioita, jotka he kokivat merkityksellisiksi Fendari-toiminnassa ja jotka heidän mielestään tekevät toiminnasta vaikuttavaa. Sovinto koettiin kokonaisuudessaan hyvin erilaisena paikkana kuin julkiset virastot. Asiakkaat korostivat, että Fendari-toiminnan vaikuttavuudessa tärkeimpiä tekijöitä ovat matala kynnys ja rento työote, avoin ilmapiiri ja tasavertaisuus, rinnalla kulkeminen ja tsemppaus, päivittäinen tekeminen ja rytmi sekä työntekijöiden arvostus asiakkaita kohtaan. Asiakkaiden esiin nostamat asiat ovat toimintamme peruspilareita, joihin lupaamme palata päivittäin ja arvioida onnistumistamme niiden kautta.

Kun työntekijänä luin opinnäytetyötä, liikutuin syvästi siitä viestistä, minkä asiakkaat haastatteluissa antoivat – työllämme on merkitystä. Toivomme, että olemme onnistuneet olemaan tukena myös muille kuin haastatelluille asiakkaille ja palautetta työstämme saa ja tulee antaa jatkossakin!

 

Kiitos Hanna-Riikalle upeasta lopputyöstä ja onnea valmistumisen johdosta!

Asiakkaille suuri kiitos haastatteluihin osallistumisesta.

 

Lähteet:

Partanen, Hanna-Riikka (2018) AIKUISSOSIAALITYÖN VAIKUTTAVUUS. Realistinen arviointi: Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen Sovinnon aikuistyössä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. –> linkki opinnäytetyöhön