Askel askeleelta kohti uudistuvaa ammatillista koulutusta

Kuluvan syksyn aikana viitoitetaan Suomen Diakoniaopiston suunta useammaksi vuodeksi eteenpäin. Sama tilanne on muillakin noin 150 toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjällä, jotka saivat uudet järjestämisluvat lokakuun alussa. ”Ei niin huonoa, etteikö jotain hyvääkin”, näin voisi tiivistää Suomen Diakoniaopiston saaman uuden järjestämisluvan sisällön.

Jätimme elokuussa vastineen Opetus- ja kulttuuriministeriön kesäkuussa antamaan järjestämislupaehdotukseen ja haimme työvoimakoulutuksen, vankilaopetuksen sekä laajennetun oppisopimuskoulutuksen tehtävää. Myös koulutustarjontaa laajentaaksemme haimme lähiesimiestyön ammattitutkintoa, romanikulttuurin ohjaajan ammatti- ja erikoisammattitutkintoa sekä autoalan perustutkintoa. Samassa yhteydessä haimme myös Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston säätiön sr:n (SKY –opisto) koulutustehtävän siirtämistä SDO Oy:lle. Ja miten sitten kävikään?

Erityisen iloisia olemme siitä, että SDO:n ja SKY – Opiston yhdistyminen 1.1.2018 alkaen sai ministeriön siunauksen. Suomen Diakoniaopisto on koulutustarjontansa puolesta profiloitunut vahvasti hyvinvointi- ja palvelualoille, jota kauneudenhoitoala täydentää korostaen yhä vahvemmin näkökulmaa ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Koulutusten sisällöissä ja ammattitaitovaatimuksissa korostuvat muun muassa vuorovaikutus, asiakkaiden kohtaaminen sekä heidän ohjaus ja neuvonta, sairauksien ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen sekä asiakkaan yksilöllisyyttä ja ihmisarvoa korostava ammattietiikka. Uskomme, että laaja-alainen ja tutkintorajat ylittävä yhteistyö ja sen myötä aiempaa laaja-alaisempi osaaminen parantavat niin valmistuvien lähihoitajien kuin kosmetologienkin työllistymistä ja rikastuttavat työn sisältöä.

Iloitsemme myös työvoimakoulutuksen järjestämisluvasta. Erityisesti Helsingissä sijaitsevilla Alppikadun ja Sovinnon kampuksilla (ent. Sovinto ry.) työvoimakoulutusta on järjestetty vuosikymmenten ajan ja nyt edellytykset sen järjestämiselle tulevaisuudessakin on turvattu – ja ei vain Helsingissä, vaan koko SDO:n toiminta-alueella. Työvoimakoulutusta on järjestetty erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille ja heidän lisäkseen se on tarjonnut muillekin koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle oleville sekä heidän että työelämän tarpeita vastaavia koulutuspolkuja ja toteutusmalleja. SDO:n tavoitteena on olla jatkossakin vahvasti mukana työvoimakoulutuksen toteuttajana ja koulutuksellisen tasa-arvon edistäjänä. Jälkimmäistä tavoitetta tukee myös se, että järjestämislupaamme sisältyy vaativan erityisen tuen tehtävä.

Romanikulttuurin ohjaajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot vahvistavat asemaamme koulutuksen tarjoajana ja osaamisen kehittäjänä aloilla, joissa etnisten ja kulttuurivähemmistöjen kohtaaminen on arkipäivää, ja joissa pyritään edistämään tasa-arvoa ja kulttuurista monimuotoisuutta. Olemme arvojemme ytimessä: ihmisarvo, kohtaaminen ja rohkeus.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon avulla voimme tulevaisuudessa vaikuttaa työelämän ja työyhteisöjen sekä erilaisissa yhteisöissä työskentelevien ammatilliseen kehittymiseen. Tarjonnassamme tulemme painottamaan erityisesti esimiestyökoulutuksen suuntaamista omia koulutusalojemme vastaaville aloille hyvinvointi-, kasvatus- ja palvelusektoreilla.

Strategisena takapakkina voi pitää sitä, että emme saaneet järjestämislupaa vankilaopetukseen ja pettymys oli sekin, että emme saaneet järjestämislupaa autoalan perustutkintoon. Yhteistyö kuitenkin vankiloiden sekä vapautuvien vankien ja koevapaudessa olevien parissa jatkuu. Sovinnon kampuksella kolmekymmentä vuotta jatkunut työ ja työelämälähtöisten koulutusmallien kehittäminen autoalalla on vaakalaudalla ja erilaisia vaihtoehtoja koulutustoiminnan jatkamiseksi tutkitaan. Toistaiseksi kaikki jatkuu, kuten tähänkin asti.

Päätös järjestämisluvista on jälleen yksi konkreettinen osoitus ammatillisen koulutuksen reformin etenemisestä. Nyt, kun koulutustarjonnan sisältöä koskevat määrittelyt on saatu, kohdistuvat odotukset ministeriön esitykseen tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä. Perusrahoituksen pohjana oleva opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 1 564 ja tavoitteellisen määrän odotamme olevan vähintään 15 % enemmän eli noin 1 800 opiskelijavuotta – enemmänkin on tervetullut!

Paljon on siis tapahtunut ja paljon on vielä edessä. Tämä vaihe on kuitenkin oman kaksikymmentä vuotta kestäneen ammatillisen koulutuksen työrupeamani ehdottomasti mielenkiintoisin ja innostavin vaihe – enkä varmasti ole yksin tämän innostukseni kanssa.

Nyt on todellakin uudistumisen aika ja teemme sen yhdessä opiskelijoidemme sekä työelämän kanssa – ja heidän parhaakseen.