Ammatilliset perustutkinnot

Pääsykoe sisältää infon ja haastattelun. Lisäksi suomea toisena kielenä puhuville järjestetään kielikoe, jos heillä ei ole suomalaisen peruskoulun päättötodistusta tai muuta suomen kielellä suoritettua tutkintoa (ammatillinen perustutkinto/ylioppilastutkinto), YKI-tutkintoa (kaikki osa-alueet taso 3) tai valtionhallinnon kielitutkintoa. Niille jatkuvan haun hakijoille, joilla ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta, vastaavaa oikeaksi todistettua peruskoulun todistusta tai ylemmän koulutusasteen todistusta, järjestetään myös matemaattisten taitojen testi. Matematiikan testiä ei tarvitse tehdä, jos ammatilliseen perustutkintoon hakevalla on virallisella kääntäjällä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi käännetty peruskoulun tai vastaavan koulun päättötodistus tai ylemmän koulutusasteen todistus. Kieli- ja opiskelutodistukset tulee liittää hakemukseen tai lähettää sähköisesti oppilaitokseen ennen pääsykoepäivää.

Infossa esitellään tutkintoa ja Suomen Diakoniaopistoa. Infossa käydään läpi myös tutkintoon liittyviä säädöksiä ja ammatin vaatimuksia.

Jokaisen perustutkinnon tarkemmissa hakutiedoissa tiedotetaan kyseisen koulutuksen kielitaitovaatimuksesta. Kielitaitovaatimukset voivat vaihdella perustutkinnoittain ja tilanteittain.

Jatkuvan haun opiskelijavalinnan perusteet

Jatkuvassa haussa pääsykoehaastattelussa voi saada enintään 16 pistettä. Pisteet muodostuvat seuraavista alueista:

 • Koulutuksen tarve
 • Työkokemus
 • Harrastukset ja vapaa-ajan toiminta
 • Perehtyneisyys alaan ja koulutukseen

Hakijat valitaan pistejärjestyksessä. Tasapisteissä olevien hakijoiden osalta painotetaan ensin koulutuksen tarpeen pisteitä, toisena työkokemuksen pisteitä. Jos molemmissa edellä mainituissa on tasapisteet, opiskelupaikka arvotaan. Samoin menetellään varasijojen kanssa.

Yhteishaun opiskelijavalinnan perusteet

Tutustu yhteishaun opiskelijavalinnan perusteisiin Opintopolussa ›

Yhteishaun todistuspisteiden lisäksi voi saada 1-10 lisäpistettä pääsykoehaastattelusta seuraavista osa-alueista:

 • Harrastukset ja alan harrastuneisuus
 • Perehtyneisyys haettuun alaan ja koulutukseen
 • Sosiaaliset taidot haastattelutilanteessa

Vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatillinen koulutus

Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen oppilaitokseen. Pääsykoe sisältää vaativana erityisenä tukena järjestettävässä kodinhuoltajakoulutuksessa haastattelun ja toiminnallisen tehtävän. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa hakijat osallistuvat haastatteluun.

Vaativana erityisenä tukena järjestettävän kodinhuoltajakoulutuksen opiskelijavalinnan perusteet

Haastattelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

 • Motivaatio ja koulutuksen tarve
 • Elämäntilanne
 • Vuorovaikutus haastattelutilanteessa

Kodinhuoltajakoulutuksen toiminnallisessa tehtävässä selvitetään hakijan tuen tarvetta ja toiminnallisia taitoja. Valitsemme vaativana erityisenä tukena järjestettävään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon hakijoita, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia, vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea. Valittavilla hakijoilla tulee olla myös riittävä suomen kielen taito yksilöllisellä opiskelupolulla edistymiseen.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) opiskelijavalinnan perusteet

Haastattelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

 • Vaativan erityisen tuen peruste: Opiskelijaksi voidaan valita henkilö, jolla on vaikeita oppimisvaikeuksia, vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi hän tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea
 • Hakija osoittaa motivaationsa koulutukseen
 • Koulutuksen tavoitteet tukevat hakijan tavoitteita
 • Koulutus on hakijan tilanteeseen nähden oikea-aikainen ja hakijalla on kokopäivätoimisen opiskelun mahdollistava elämäntilanne

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA

Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen oppilaitokseen. Pääsykoe sisältää haastattelun ja suomea  toisena kielenä puhuvat hakijat osallistuvat myös kielikokeeseen. Kielikokeeseen ei tarvitse osallistua, jos hakijalla on suomalaisen peruskoulun päättötodistus, YKI-tutkinto (taso 3), valtionhallinnon kielitutkinto tai viimeisen kolmen vuoden aikana suoritetusta kielikoulutuksesta kielitaitotodistus vähintään A1.3. Valma-koulutuksen kielitaitovaatimus on A1.3.

Valma-koulutuksen opiskelijavalinnan perusteet

Haastattelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

 • Hakijalla ei ole perusopetuksen jälkeistä tutkintoa
 • Hakijalla on tarve vahvistaa opiskeluvalmiuksia ennen ammatillisiin opintoihin siirtymistä aikaisemmista koulutuksista huolimatta
 • Hakijan aiemmin suorittaman tutkinnon perusteella ei ole mahdollista työllistyä
 • Hakijan elämäntilanne tai muutokset toimintakyvyssä vaatii opiskeluvalmiuksien vahvistamista
 • Koulutuksen tavoitteet tukevat hakijan tavoitteita
 • Koulutus on hakijan tilanteeseen nähden oikea-aikainen ja hakijalla on kokopäivätoimisen opiskelun mahdollistava elämäntilanne
 • Hakija ilmaisee motivaationsa koulutukseen